Бакалаврат

 

Назва освітнього компонентаОпис освітнього компонента (назви розділів і тем)Всього годин
5Фізика 1Розділ 1. Механіка 
  Тема 1. Кінематика мат.точки та твердого тіла12
  Тема 2.Основні закони динаміки Ньютона8
  Тема 3. Закон збереження імпульсу6
  Тема 4. Закон збереження енергії14
  Тема 5. Елементи механіки твердого тіла8
  Тема 6. Основи спеціальної теорії відносності 12
  Контрольна робота 16
  Розділ 2. Електрика та магнетизм 
  Тема 1. Стаціонарне електричне поле зарядів у вакуумі12
  Тема 2. Електричне поле в речовині14
  Тема 3. Постійний електричний струм10
  Тема 4. Стаціонарне магнітне поле14
  Тема 5. Рівняння Максвелла12
  Контрольна робота 26
  Розрахункова робота16
  Екзамен30
  Всього годин180
10ХіміяРозділ 1.Основні поняття хімії 
  Тема 1.1. Атомно-молекулярне вчення. Основи кількісних розрахунків в хімії.6
  Розділ 2.Основні закономірності перебігу хімічних процесів 
  Тема 2.1. Систематика та властивості неорганічних речовин.6
  Тема 2.2. Елементи хімічної термодинаміки.8
  Тема 2.3. Хімічна кінетика і хімічна рівновага.8
  Розділ 3.Будова речовини. 
  Тема 3.1. Будова атомів, періодичний закон та періодична система.6
  Тема 3.2. Хімічний зв’язок та будова молекул. Твердий стан речовини.7
  Розділ 4. Розчини 
  Тема 4.1. Загальні властивості розчинів. Розчини неелектролітів.7
  Тема 4.2. Розчини електролітів.9
  Розділ 5.Електрохімічні процеси. 
  Тема 5.1. Окисно-відновні реакції.4
  Тема 5.2. Гальванічні елементи.8
  Тема 5.3 Корозія металів та сплавів.7
  Тема 5.4. Електроліз.7
  Розділ 6.Властивості металів. 
  Тема 6.1. Хімічні властивості металів.7
  Всього годин90
26Обчислювальна математика 2

Розділ 1. Системи лінійних рівнянь

Тема 1.1. Методи розв’язання лінійних систем.

6
  

Розділ 2. Нелінійні рівняння

Тема 2.1. Рівняння з однією невідомою.

6
  Тема 2.2. Системи рівнянь.6
  

Розділ 3. Звичайні диференційні рівняння

Тема 3.1. Задача Коші та методи її розв’язання.

7
  Тема 3.2. Межові задачі та методи їх розв’язання.8
  

Розділ 4. Методи оптимізації

Тема 4.1. Загальні поняття теорії оптимізації.

7
  

Розділ 5. Задачі керування та методи їх розв’язання

Тема 5.1. Постановка задачі керування. Основні визначення.

3
  Тема 5.2. Розв’язання задачі керування.3
  Модульна контрольна робота6
  Диференційований залік8
  Всього годин60
31Аналіз та розрахунок електронних схем 1Тема 1. Схеми з багатополюсними компонентами24
  Тема 2. Аналіз електронних схем вузловим методом20
  Тема 3. Аналіз електронних схем, представленних як системи18
  Тема 4. Метод сигнальних графів18
  Тема 5. Спектральний аналіз сигналів15
  Тема 6. Часові характеристики схем17
  Тема 7. Частотний аналіз електронних схем16
  Тема 8. Зворотній звязок18
  Підготовка до заліку4
  Всього150
32Електромагнітна техніка 1Розділ 1  Загальні відомості про електромагнітні пристрої 
  Тема 1.1 Основні області використання електромагнітних пристроїв. Класифікація електромагнітних пристроїв. Перспективи розвитку електромагнітної техніки.3
  

Розділ 2.  Фізичні основи роботи електромагнітних пристроїв

 
  Тема 2.1 Явище магнетизму. Анізотропія магнітних матеріалів. Доменна структура магнітних матеріалів. Основні магнітні величини та характеристики. Цикли перемагнічування. Втрати в магнітних матеріалах. Явище магнітної в’язкості. Магнітодинамічні та магнітооптичний ефекти. Статичні та динамічні параметри магнітних матеріалів. Динамічні характеристики магнітних матеріалів. Перемагнічування матеріалів імпульсними методами в сильних та слабких полях. Вплив форми та зазору осердя на статичні характеристики.

15

 

  Тема 2.2 Магнітні матеріали. Класифікація. Магнітом’які матеріали. Магнітодіелектрики. Магнітотверді матеріали. Магнітні матеріали з особливими властивостями. Характеристики та параметри основних магнітних матеріалів. Критерії вибору магнітних матеріалів. Методи експериментального визначення характеристик осердь з магнітних матеріалів. Огляд продукції національного виробника, фірм Philips, Epcos.10
  Тема 2.3 Методи розрахунку магнітних кіл. Зв’язок між електричними та магнітними величинами. Принцип дуальності. Моделювання магнітних кіл. Основні закони які використовуються для опису та розрахунку магнітних кіл ( закон повного струму, електромагнітної індукції, Ома, Кірхгофа).9
  Контрольна робота №13
  

Розділ 3.  Статичні феромагнітні пристрої параметричного типу

 
  Тема 3.1 Класифікація феромагнітних елементів.3
  Тема 3.2 Трансформатори. Класифікація. Ідеальний трансформатор. Принцип роботи. Схема  заміщення двообмоткового трансформатора та її параметри. Розрахунок індуктивності розсіяння. Методи зменшення індуктивності розсіяння. Розрахунок власних ємностей обмоток. Схема заміщення двообмоткового трансформатора для високих частот. Методи експериментального визначення параметрів трансформатора. Основні параметри та характеристики трансформаторів. Основні критерії проектування трансформаторів. Огляд продукції. Імпульсні трансформатори.20
  Контрольна робота №23
  Тема 3.3 Дросель. Класифікація. Дроселі змінного струму. Згладжувальні дроселі. Дроселі завадоперешкоджаючих фільтрів. Дроселі підмагнічування. Режими роботи магнітних ланцюгів дроселів. Індуктивність дроселя. Визначення індуктивності розсіяння та власної ємності обмоток дроселя. Схеми заміщення дроселя. Основні критерії проектування дроселя. Основні параметри та характеристики дроселів. Огляд продукції.

6

 

  Тема 3.4 Електромагнітні стабілізатори змінної напруги. Параметри та характеристики. Методи покращення характеристик електромагнітних стабілізаторів. Ферорезонансні стабілізатори змінної напруги. Явища ферорезонансу. 3
  Індивідуальне завдання (РГР)14
  Підготовка до диференційованого заліку16
  Всього в 5 семестрі: 105
33Твердотільна електроніка 2Розділ 1.  БІПОЛЯРНІ ТРАНЗИСТОРИ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ 
 Вступ. Основні терміни і поняття мікроелектроніки.3
 Тема1.Класифiкація інтегральних мікросхем3
 Тема 2. Особливості структури біполярного транзистора. Способи ізоляції елементів в інтегральних схемах. Транзистор з комбінованою ізоляцією7
 Тема 3. Конструкції інтегрованих транзисторів.8
 Тема 4. Різновиди біполярних інтегрованих  транзисторів. Модель інтегрального біполярного транзистора5
 Тема 5.  Діодне включення біполярного транзистора.6
 Розділ 2. ПОЛЬОВІ ТА МДН-ТРАНЗИСТОРИ  ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ 
 Тема 1. МДН-транзистори с n - каналами та самосумісним заслоном.8
 Тема 2. Параметри МДН-транзисторів. 1
 Тема 3. Різновиди МДН-транзисторів. 2
 Тема 4. Польові транзистори з керувальним переходом метал-напівпровідник4
 Розділ 3. ПАСИВНІ ЕЛЕМЕНТИ 
 Тема 1. Напівпровідникові резистори. Плівкові резистори. Основні параметри та структури.9
 Тема 2.  Дифузійні, МДН та плівкові конденсатори. Основні параметри та структури.9
 Розділ 4. ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ НА БІПОЛЯРНИХ ТРАНЗИСТОРАХ 
 Тема 1. Основні характеристики та параметри логічних елементів3
 Тема 2.  Транзисторна-транзисторна логіка3
 Тема 3. Емітерно сполучена логіка2
 Тема 4. Інтегральна інжекційна логіка2
 Розділ 5. ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ НА МДН-ТРАНЗИСТОРАХ 
 Тема 1. Логічні елементи на МДН – транзисторах11
 Розділ 6. ЕЛЕМЕНТИ ПАМ'ЯТІ 
 Тема 1. Елементи пам’яті  на МДН-транзисторах2
 Тема 2. Елементи пам’яті на біполярних транзисторах2
 Розділ 7. ПРИЛАДИ ІЗ ЗАРЯДОВИМ ЗВ'ЯЗКОМ 
 Тема 1. Особливості конструкції. . Параметри елемента ПЗЗ4
 Розділ 8. ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ НА БІПОЛЯРНИХ ТРАНЗИСТОРАХ 
 Тема 1. Функціональна мікроелектроніка5
 Тема 2.Обмеження та перспективи розвитку елементів і приладів мікроелектроніки.2
 МКР2
 Екзамен30
 Всього годин135
34Теорія інформації та обробка сигналів 1Розділ 1.   Інформація та інформаційні параметри 
  Тема1.1. Інформація і її види. Кількісні міри інформації. 3
  Тема 1.2. Поняття та види сигналів. Дискретизація сигналів.3
  Тема 1.3. Ентропія інформаційних повідомлень. Властивості ентропії. Види ентропії.5
  Розділ 2.    Передавання інформації по каналах зв’язку з шумами 
  Тема 2.1. Кількісна оцінка впливу завад у каналі на базі умовної ентропії та ентропії об’єднання.6
  Тема 2.2.  Обчислення втрат інформації.  4
  Розділ 3. Кодування інформації 
  Тема 3.1.  Види кодів. Способи розділення сигналів при кодуванні. Надмірність інформації.8
  Тема 3.2.  Оптимальне кодування. Принципи побудови та властивості оптимальних кодів. Методики побудови оптимальних кодів.4
  Тема 3.3.  Виявлення та корекція помилок. Побудова завадозахищених кодів.13
  Розділ 4. Основи цифрової обробки сигналів 
  Тема 4.1.  Кореляція сигналів. Розрахункові співвідношення. Застосування кореляції.6
  Тема 4.2.  Згортка дискретних сигналів. Застосування згортки для розрахунку процесів. Застосування та методи обчислення згортки.6
  Тема 4.3. Дискретні перетворення функцій.   9
  Модульна контрольна робота3
  Залік5
  Усього годин75
35Теорія поляРозділ 1. Довгі лінії 
  Тема 1. Первинні параметри однорідної лінії3
  Тема 2.Вторинні параметри та режими роботи довгої лінії6
  Тема 3. Режими роботи лінії без втрат3
  Тема 4. Використання довгих ліній як елементів електричного ланцюга. Перехідні процеси у довгих лініях6
  Розділ 2. Основні рівняння електромагнітного поля 
  Тема 1. Основні поняття векторного аналізу6
  Тема 2. Основні електричні та магнітні характеристики середовища3
  Тема 3. Форми запису рівнянь Максвела6
  Тема 4. Граничні умови на межі розділу середовищ. Теорема Умова-Пойнтінга3
  Тема 5. Основні види електромагнітного поля. Узагальнені електродинамічні потенціали6
  Тема 6. Стаціонарне поле 3
  Контрольна робота 14
  Розділ 3. Особливості розповсюдження і випромінювання електромагнітних хвиль 
  Тема 1. Основні співвідношення для плоскої електромагнітної хвилі в діелектрику3
  Тема 2. Основні співвідношення для плоских хвиль в однорідному середовищі з кінцевою провідністю3
  Тема 3. Поляризація і відбивання плоских хвиль від межі розділу середовищ3
  Тема 4. Відбивання плоских хвиль, що рухаються у довільному напрямку6
  Тема 5. Розповсюдження електромагнітних хвиль у провіднику6
  Тема 6. Розповсюдження електромагнітного поля в анізотропних середовищах3
  Тема 7. Основні принципи випромінювання електромагнітних хвиль3
  Тема 8. Випромінювання електромагнітної енергії відрізком провідника6
  Тема 9. Випромінювання рамкової антени3
  Розділ 4. Спеціалізовані радіопристрої  
  Тема 1. Принцип дії електромагнітного екрана3
  Тема 2. Ефективність нескінченного однорідного одностінного і двостінного плоских екранів6
  Тема 3. Екранування електричного диполя2
  Тема 4. Резонатор Фабрі-Перо3
  Тема 5. Електромагнітні хвилі в напрямних системах3
  Тема 6. Розповсюдження електромагнітних хвиль в хвилеводах5
  Контрольна робота 24
  Розрахунково-графічна робота10
  Екзамен28
  Всього годин 150
36СоціологіяТема 1. Соціологія – наука про суспільство.6
  Тема 2. Особистість і суспільство6
  Тема 3. Соціальна структура та соціальна стратифікація6
  Тема 4. Етнічність та гендер як фактори соціальної диференціації6
  Тема 5. Соціальні інститути та організації.6
  Тема 6. Сім’я та шлюб як соціальні інститути6
  Тема 7. Культура як соціальне явище6
  Тема 8. Суспільство та соціальні зміни5
  Модульна контрольна робота №11
  Виконання індивідуального завдання. РЕ8
  Виконання НДРС.4
  Всього годин60
37Технологічні основи електроніки

Розділ 1 Загальна характеристика технології виробів електронної техніки

Тема 1.1 Предмет курсу “Технологічні основи електроніки”. Основні терміни та означення.

Тема 1.2 Сучасні вимоги до технології електроніки.

Тема 1.3 Вимоги до умов виробництва електронної техніки

 

2

2

3

  

Розділ 2 Структура технологічного процесу виробництва електронної техніки

Тема 2.1 Структурна схема технологічного процесу.

Тема 2.2 Класифікація фізико-хімічних технологічних процесів.

Тема 2.3 Планарна технологія.

 

3

2

2

  

Розділ 3 Базові технологічні процеси електронного виробництва

Тема 3.1 Підготовка та обробка поверхні підкладок.

Тема 3.2 Легування матеріалів.

Тема 3.3 Нанесення речовини на підкладку.

Тема 3.4 Літографічні процеси.

Тема 3.5 Складання, монтаж та герметизація виробів електронної техніки.

Тема 3.6 Контроль та випробування виробів у електронній промисловості.

 

7

4

9

5

6

2

  

Розділ 4 Схеми виготовлення електронних приладів

Тема 4.1 Дискретні напівпровідникові прилади.

Тема 4.2 Монолітні інтегральні прилади та схеми.

Тема 4.3 Плівкові інтегральні схеми та мікрозбірки.

Тема 4.4 Електронні вироби на печатних платах.

 

5

5

5

7

  

Розділ 5 Основні поняття про розробку, дослідження та моделювання технологічних процесів і напрями розвитку сучасної технології

Тема 5.1 Етапи розробки виробів та технології, технічна документація.

Тема 5.2 Дослідження та моделювання технологічних процесів.

Тема 5.3. Напрями розвитку сучасної технології.

 

 

3

2

2

  

Контрольна робота

Залік

6

8

  Всього 90
38Безпека життєдіяльності

Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек.

Тема 2. Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС.

Тема 3. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.

Тема 4.Техногенні небезпеки та їхні наслідки.

Тема 5. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. Соціальні та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення у НС.

Тема 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС.

Тема 7. Основні принципи і положення захисту населення і територій у разі надзвичайної ситуації

45
39Електромагнітна техніка 2

Розділ 1.  Статичні феромагнітні пристрої модуляційного типу

 
  Тема 1.1 Магнітні підсилювачі. 14
  Тема 1.2 Магнітні модулятори. Помножувачі частоти.2
  

Розділ 2. Електромеханічні пристрої автоматики

 
  

Тема 2.1 Огляд та класифікація електромеханічних пристроїв автоматики. Основні визначення.

Тема 2.2 Електромагнітні реле сталого струму. Поляризовані реле. Геркони та фериди.

10
  Тема 2.3 Електромагнітні реле змінного струму. Магнітні пускачі. Контактори. Автоматичні вимикачі. 2
  Тема 2.4 Тягові електромагніти. Шагові шукачі. Електричні муфти. 1
  Контрольна робота №15
  

Розділ 3. Електричні  машини

 
  

Тема 3.1 Огляд та класифікація електричних машин. Основні визначення.

Тема 3.2 Асинхронні машини.

6
  Тема 3.3 Синхронні машини. 6
  Тема 3.4 Машини синхронного зв’язку. 2
  Тема 3.5 Машини сталого струму. 3
  Контрольна робота №24
  

Розділ 4. Методи та пристрої запису та відтворення інформації

 
  Тема 4.1 Запам’ятовуючі пристрої на основі циліндричних магнітних доменів. 1
  Тема 4.2 Запам’ятовуючі пристрої з записом-вiдтворенням інформації на основі рухомого носія. 1
  Тема 4.3 Магнітооптичні методи запису-вiдтворення інформації. 3
  Підготовка екзамену30
  Всього в 5 семестрі:90
40Енергетична електронікаРозділ 1. Електрична енергія, її одержання та застосування. 
  Тема 1.1. Структура системи електроживлення3
  Тема 1.2. Основні типи джерел електричної енергії.3
  Тема 1.3. Найважливіші класи споживачів електричної енергії.3
  Розділ 2. Силовий електронний ключ та галузі його застосування. 
  Тема 2.1. Інформаційна та енергетична електроніка.2
  Тема 2.2. Основні типи силових електронних ключів.4
  Тема 2.3. Найважливіші галузі застосування силових напівпровідникових приладів.4
  Тема 2.4. Перетворювачі параметрів електричної енергії та їх структурна схема.2
  Контрольна робота з розділів 1, 23
  Розділ 3. Перетворювачі ведені мережею. Фільтруючі та стабілізуючі пристрої. 
  Тема 3.1. Однофазні випрямлячі. та багатофазні.5
  Тема 3.2. Багатофазні випрямлячі.5
  Тема 3.3. Регулятори змінної напруги. Безпосередні перетворювачі частоти.3
  Тема 3.4. Згладжувальні фільтри та їх призначення.5
  Тема 3.5. Стабілізатори струму та напруги.5
  РГР з розділу 3.8
  Розділ 4.  Автономні перетворювачі. 
  Тема 4.1. Імпульсні регулятори постійної напруги та струму.4
  Тема 4.2. Однотактні перетворювачі та їх застосування.3
  Тема 4.3. Автономні інвертори.4
  Тема 4.4. Перетворювальні системи.3
  Тема 4.5. Системи керування перетворювачів4
  Тема 4.6 Перспективи розвитку енергетичної електроніки.2
  Підготовка до екзамену30
  Всього в семестрі105
41Політологія

Розділ 1. Теоретичні та практичні засади політології.

Тема 1.1. Предмет,  функції  та завдання дисципліни.

Тема 1.2. Основні етапи розвитку  політичної думки.

Тема 1.3. Політика як соціальне  явище.

Тема 1.4.Політична  влада як соціальне  явище.

Розділ 2. Суб'єкти політики та способи політичної діяльності.

Тема 2.1. Структура і функції політичної системи суспільства.

Тема 2.2. Держава як базовий інститут політичної системи суспільства.

Тема 2.3. Політичні партії та сучасні партійні системи.

Тема 2.4. Політичні еліти та політичне лідерство.

Тема 2.5. Політична культура та свідомість  як соціальні явища.

60
42Теорія інформації та обробка сигналів 2Розділ 4. Диференціально-інтегральні методи обробки сигналів 
  Тема 4.1. Обробка та перетворення сигналів у часовій області. Кореляційний аналіз, інтерполяція, апроксимація. АЦП, ЦАП9
  Тема 4.2. Обробка та перетворення сигналів у частотній області6
  Тема 4.3. Інтегральні перетворення сигналів8
  Розділ 5. Цифрова обробка сигналів 
  Тема 5.1. Спектри дискретних сигналів, вибір частоти дискретизації7
  Тема 5.2. Дискретне перетворення Фур’є, швидке перетворення Фур’є 8
  Тема 5.3. Лінійні дискретні системи. Згортка дискретних сигналів7
  Розділ 6. Цифрова фільтрація (ЦФ) 
  Тема 6.1. Рекурсивні та нерикурсивні ЦФ, пряме та зворотнє Z-перетворення7
  Тема 6.2. Структурні схеми ЦФ послідовного та паралельного типів8
  

Модульна контрольна робота

Р Г Р

5
  Екзамен10
  Усього годин105
43Російська мова як іноземна?108
44Моделювання в електроніціРозділ 1. Основи моделювання в електроніці 
  Тема 1. Основні терміни та визначення. Об’єкти моделювання в електроніці1
  Тема 2. Рівні моделювання та застосовуваний математичний апарат9
  Розділ 2. Моделювання компонентів 
  Тема 3. Визначення та класифікація моделей компонентів1
  Тема 4. Моделі та макромоделі електронних компонентів10
  Розділ 3. Моделювання схем 
  Тема 5. Загальні поняття, огляд принципів схемотехнічного моделювання1
  Тема 6. Компонентні рівняння. Методи складання, алґебраїзації, лінеаризації1
  Тема 7. Основи теорії орієнтованих графів. Топологічні матриці та дії над ними2
  Тема 8. Математичні моделі схем у різних координатних базисах. Рівняння змінних стану1
  Контрольна робота5
  Розділ 4. Моделювання процесів 
  Тема 9. Різновиди аналізу процесів у електронних схемах2
  Розділ 5. Програми схемотехнічного моделювання 
  Тема 10. Типова функціональна схема програми схемотехнічного моделювання. Характерні особливості та порівняльний аналіз існуючих програмних продуктів9
  Індивідуальне завдання (реферат)10
  Залік8
  Всього60
45Основи економічної теорії (ринкової економіки)Розділ 1. Основи мікроекономіки 
  Тема 1.1. Основи теорії попиту та пропозиції 
  Тема 1.2. Ціни і ціноутворення в ринковій економіці 
  Тема 1.3. Теорія споживчої поведінки 
  Тема 1.4. Економічні потреби суспільства 
  Тема 1.5. Ринки факторів виробництва і розподіл доходів 
  Тема 1.6. Власність та її роль в економічному розвитку суспільства 
  Розділ 2. Основи макроекономіки 
  Тема 2.1. Економічне зростання та макроекономічна політика 
  Тема 2.2. Теорія фірми та ринкова пропозиція 
  Тема 2.3. Мікроекономічні аспекти економічного зростання 
  Всього в семестрі60
46Основи конструювання в електроніці

Розділ 1.  Конструювання. Основні терміни та поняття.

Тема 1.1. Конструкції, конструювання радіоелектронних та електронно-обчислювальних засобів.

4
  

Тема 1.2. Основні етапи конструкторської розробки.

3
  Тема 1.3. Стадії розробки електронних засобів. Основні етапи ДКР та НДР.. 5
  Тема 1.4.  Різновиди конструкторських документів. Стандарти та єдина система конструкторської документації. Розробка текстових та графічних конструкторських документів.  12
  Тема 1.5 Схеми та їх позначення у конструкторській документації. 14
  

Розділ 2.  Принципи побудови електронної апаратури.

Тема 2.1. Конструктивна ієрархія. Основні принципи подрібнення РЕА на функціонально - закінчені складові частини. Поняття деталь, складальна одиниця, комплект

6
  Тема 2.2  Конструкції та типи комутаційних та установчих елементів та особливості їх застосування.6
  Тема 2.3. Конструювання РЕА з урахуванням впливів зовнішнього середовища. Клімат та кліматичні умови. Захист РЕА від дії вологи. Кліматичне виконання РЕА. 10
  Тема 2.4.    Тепловий режим РЕА. Системи забезпечення теплового режиму радіоелектронної апаратури. 8
  Тема 2.5.   Захист конструкцій від дії динамічних механічних чинників. Вібрація та віброізоляція. Захист РЕА від дії завад.10
  

Розділ 3.   Якісні показники електронної апаратури.

Тема 3.1. Основи надійності РЕА. Комплексні показники надійності та їх призначення.

8
  Тема 3.2.  Складові частини розрахунку вірогідності безвідмовної роботи РЕА. Комплексний показник надійності та його забезпечення. Розрахунки надійності з урахуванням зовнішніх факторів та електричного навантаження 10
  Тема 3.3. Конструювання РЕА із вимог антропометричних показників людини-користувача. Художнє оформлення конструкцій. Основи композицій. Особливості зовнішнього оформлення РЕА. 6
  Модульна контрольна робота6
  Всього в семестрі :90
47Пристрої цифрової електроніки 1Розділ 1. Основи теорії цифрової та комп'ютерної схемотехніки 
  Тема 1.1. Цифрові системи та сигнали, системи числення2
  Тема 1.2. Арифметичні операції, мінімізація булевих функцій3
  Тема1.3. Застосування основних законів булевої алгебри в логічному проектуванні2
  Розділ 2. Елементи цифрової схемотехніки 
  Тема 2.1 Класифікація інтегральних схем, діодно-транзисторні та транзисторно-транзисторні логічні елементи3.5
  Тема 2.2. Логічні елементи емітерно-зв'язаної логіки та логічні елементи на МОН транзисторах3.5
  Тема 2.3 КМОН-структури, інтегральна інжекційна логіка4
  Контрольна робота 13
  Розділ 3. Комбінаційні функціональні вузли 
  Тема 3.1. Основи проектування комбінаційних схем, перетворювачі коду4.5
  Тема 3.2. Шифратори, дешифратори, мультиплексори та демультиплексори7.5
  Тема 3.3. Комбінаційні суматори і віднімачі5.5
  Тема 3.4 Комбінаційні перемножувачі та арифметично- логічні пристрої4.5
  Розділ 4. Послідовнісні функціональні вузли 
  Тема 4.1. Тригери: RS, D, JK, T типу9
  Тема 4.2. Регістри4
  Тема 4.3 Лічильники імпульсів 5
  Контрольна робота 23
  Розділ 5. Цифро-аналогові та аналого-цифрові перетворювачі (ЦАП, ЦАП) 
  Тема 5.1. Цифро-аналогові перетворювачі5.5
  Тема 5.2. Аналого-цифрові перетворювачі5
  Тема 5.3 Високоточні сігма-дельта АЦП2.5
  Тема 5.4 Похибки АЦП перетворень2
  Розділ 6. Пам'ять цифрових пристроїв 
  Тема 6.1. Оперативна пам'ять3
  Тема 6.2. Постійна пам'ять3
  Тема 6.3 Динамічна пам'ять3
  Тема 6.4 Флеш-пам'ять3
  Розділ 7.  Програмовані логічні інтегральні схеми (ПЛІС) 
  Тема 7.1. Програмовані логічні матриці та програмована матрична логіка3
  Тема 7.2. Інструментальні засоби програмування ПЛІС2
  Тема 7.3 Проектування пристроїв на ПЛІС3
  Розділ 8. Таймери 
  Тема 8.1. Аналогові таймери4
  Тема 8.2. Цифрові таймери та генератори цифрових послідовностей4
  Розділ 9. Тестування цифрових схем 
  Тема 9.1. Похибки роботи цифрових схем1.5
  Тема 9.2. Методи тестування комбінаційних схем1.5
  Тема 9.3 Тестування послідовнісних схем і складних систем2
  Диф. залік8
  Всього годин120
48Функціональна електроніка

Розділ 1.  Функціональна електроніка, тенденції і прогнози розвитку та проблеми.

Тема 1.1. Вступ до функціональної електроніки.

2
  Тема 1.2. Проблеми електроніки.8
  

Розділ 2.  Граничні параметри, температурний діапазон синтезу та функціонування твердотільних структур

Тема 2.1. Граничні параметри твердотільних структур.

2
  Тема 2.2. Температурний діапазон синтезу та функціонування..2
  

Розділ 3. Універсальність кремнію; статистичні та динамічні неоднорідності.

Тема 3.1. Універсальність кремнію..

3
  Тема 3.2. Статичні та динамічні неоднорідності.3
  

Розділ 4. Основи акустоелектроніки.

Тема 4.1. Вступ до акустоелектроніки.

3
  Тема 4.2. Конструкція та принципи функціонування елементів ПАХ. 2
  Тема 4.3. Принципи перетворення енергії при реалізації елементів на ПАХ. 2
  Тема 4.4. Перетворювачі, звуководи, функціональні елементи на ПАХ. 2
  Тема 4.5. Перетворювачі, звуководи, функціональні елементи на ПАХ. 2
  Тема 4.6. Лінії затримки на ПАХ.4
  Тема 4.7. Елементи електроніки на ПАХ.5
  Тема 4.8. Елементи електроніки на ПАХ.5
  

Розділ 5. Магнітостатичні хвилі (МСХ) в функціональній електроніці.

Тема 5.1. Електронні пристрої на МСХ.

5
  Тема 5.2. Особливості електронних елементів на МСХ 4
  

Розділ 6. Оптохемотроніка, як напрямок розвитку функціональної електроніки.

Тема 6.1. Вступ до оптохемотроніки.

4
  Тема 6.2. Реалізація електрохемолюмінісцентного елементу 6
  Тема 6.3. Електрохемолюмінісцентні пристрої, характеристики та параметри.6
  

Розділ 7. Автохвильові процеси в електроніці.

Тема 7.1. Основи використання автохвильових процесів в електроніці.

3
  Тема 7.2. Основи використання автохвильових процесів в електроніці.2
  Тема 7.3. Реалізація електронних елементів з використанням автохвиль.2
  

Розділ 8.  Біоелектроніка як напрямок функціональної електроніки. Останні досягнення в електроніці.

Тема 8.1. Основи біоелектроніки.

2
  Тема 8.2. Проблеми сумісності фізичних та біологічних систем. 2
  Підготовка РГР9
  Всього90
49ПравознавствоРозділ 1. Основи теорії держави і права 
  Тема 1. 1. Держава 6
  Тема 1. 2. Право8
  Розділ 2. Основи публічного права України 
  Тема 2. 1. Основи конституційного права.10
  Тема 2. 2. Основи адміністративного та кримінального права.8
  Розділ 3. Основи приватного права України 
  Тема 3. 1. Основи трудового права.10
  Тема 3. 2. Основи цивільного права.8
  Тема 3. 3. Основи сімейного права. Спадкування.10
  Всього годин60
50Російська мова як іноземна?72
51Квантова електронікаТема 1. Предмет квантової електроніки2
  Тема 2. Квантові властивості оптичного середовища2
  Тема 3. Оптичні резонатори2
  Тема 4. Властивості лазерного випромінювання2
  Тема 5. Газові лазери та їх застосування8
  Тема 6. Підготовка до МКР2
  Тема 7. Твердотільні лазери та їх застосування7
  Тема 8. Напівпровідникові лазери та їх застосування8
  Тема 9. Лазери на вільних електронах2
  Тема 10. Просторово-часова модуляція оптичного випромінювання4
  Тема 11. Інформаційні застосування лазерів2
  Тема 12. Біомедичні застосування лазерів4
  Тема 13. Волоконна оптика2
  Тема 14. Інтегральна оптика6
  Тема 15. Нелінійна оптика2
  Тема 16. Перспективні напрямки розвитку квантової електроніки2
  Підготовка до лабораторних робіт11
  Підготовка та написання рефератів16
  Підготовка до диф. заліку6
  Всього90
52Енергозбереження та енергоефективність 1Розділ 1. Стан галузі енергозбереження і енергоефективності в Україні і світі 
  Тема 1.1. Технічні і нормативно-правові заходи з підвищення енергоефективності. Основні тенденції розвитку галузі енергозбереження і енергоефективності  в Україні та світі.2.5
  Розділ 2. Хімічні джерела струму 
  Тема 2.1. Класифікація, технічні характеристики і особливості використання хімічних джерел струму6.5
  Розділ 3. Біопаливо 
  Тема 3.1. Технології використання біопалива.  Принцип дії і оцінка ефективності2.5
  Розділ 4. Системи когенерації енергії  
  Тема 4.1. Принцип роботи і оцінка ефективності систем генерації теплової і електричної енергії3
  Розділ 5. Теплові насоси 
  Тема 5.1. Класифікація, принцип дії і оцінка ефективності систем на основі теплових насосів7
  Розділ 6. Геліоенергетика  
  Тема 6.1. Фізичні основи використання енергії Сонця. Теплові колектори4.5
  Тема 6.2. Сонячні електростанції на основі сонячних концентраторів і фото батарей7
  Розділ 7. Вітроенеретика 
  Тема 7.1. Фізичні основи використання енергії вітру. Вітрові електростанції3
  Розділ 8. Розподілені системи генерування енергії на основі відновлювальних джерел  
  Тема 8.1. Структура та особливості роботи централізованих і розподілених систем електроживлення3
  Реферат9
  Модульна контрольна6
  Залік6
  Всього60
53Пристрої аналогової електронікиРозділ 1. Базові елементи аналогової схемотехніки. Підсилювачі електричних сигналів 
  Тема 1.1. Базові елементи аналогової схемотехніки. Пасивні двополюсні і багатополюсні компоненти.4
  Тема 1.2. Підсилювачі електричних сигналів. Основні визначення. Класифікація, основні показники підсилювачів. Схеми забезпечення статичного режиму біполярного і польового транзистора.4
  Тема 1.3. Підсилювачі з спільним емітером (СЕ), з спільною базою (СБ), з спільним коллектром (СК) в області малих часів і верхніх та середніх частот. Підсилювачі з спільним витоком (СВ), з спільним затвором (СЗ), з спільним стоком (СС) в області малих часів і верхніх та середніх частот.11
  Тема 1.4. Підсилювачі потужності. Узгодження джерела сигналу з навантаженням. Однотактні підсилювачі потужності. Двотактні трансформаторні підсилювачі потужності. Підсилювачі потужності без трансформаторів.3
  Розділ 2. Зворотні зв’язки у підсилювачах 
  Тема 2.1 Загальні поняття і класифікація зворотних зв’язків. Вплив зворотного зв’язку на підсиленнях і його нестабільність. Влив зворотного зв’язку на вхідний і вихідний опори підсилювача.12
  Тема 2.2. Впив зворотного зв’язку на нижню, верхню граничні частоти та смугу пропускання підсилювача. Стійкість підсилювачів зі зворотним зв’язком.6
  Тема 2.3. Широкосмугові підсилювачі. Умови передачі сигналу підсилювачем без спотворень. Високочастотна і низькочастотна корекції RC-підсилювача з частотно-залежним навантаженням. Високочастотна і низькочастотна корекції RC-підсилювача з негативним зворотнім зв’язком.6
  Контрольна робота (частина 1)3
  Розділ 3. Високоточні перетворювачі електричних сигналів. Лінійні та нелінійні функціональні перетворювачі 
  Тема 3.1. Загальна характеристика та класифікація операційних підсилювачів. Макромоделі операційних підсилювачів4
  Тема 3.2. Масштабні інвертуючий і неінвертуючий підсилювачі. Диференціальний підсилювач. Суматори. Інвертор імпедансу.7
  Тема 3.3. Диференціатори, інтегратори, фазообертачі.3
  Тема 3.4 Схеми логарифмування і антилогарифмування. Формувачі модуля
змінної напруги. Помножувачі і подільники напруги. Пристрої, виконуючі
математичні операції.
3
  Тема 3.5 Джерела опорної напруги. Генератори стабільного струму.
Транслятори рівня напруги. Перетворювачі напруга-струм, струм-напруга.
4
  Розділ 4. Частотні фільтри 
  Тема 4.1. Паралельний і послідовний LC-контури. RC-мост Віна. Подвійний RC-мост. LC-підсилювач на біполярному (польовому) транзисторі.4
  Тема 4.2. Активні НЧ і ВЧ-фільтри першого і другого порядку. Активні смугоперепускаючий і смугозатримуючий фільтри другого порядку.11
  Контрольна робота (частина 2)3
  Розділ 5. Генератори гармонічних коливань. 
  Тема 5.1. Умови генерації гармонічних коливань. RC-генератори з нульовим фазообертачем. RC-генератори з подвійним Т-мостом.5
  Тема 5.2. Умови генерації гармонічних коливань у трьох точкових LC-генераторів. LC-генератори з індуктивною трьох точкою у схемах зі спільним емітером (СЕ) і спільною базою (СБ) (зі спільним витоком (СВ) і спільним затвором (СЗ). LC-генератори з ємнісною трьох точкою у схемах СЕ і СБ (СВ і СЗ).5
  Розділ 6. Радіочастотні перетворювачі  
  Тема 6.1. Модулятори та демодулятори АМ-сигналів2
  Тема 6.1. Модулятори та демодулятори ЧМ-сигналів2
  Розділ 7. Імпульсні пристрої 
  Тема 7.1. Формувачі імпульсів. Триггер Шмітта2
  Тема 7.2. Релаксаційні генератори (мульти- та одновібратори)2
  Розділ 8. Джерела живлення 
  Тема 8.1. Загальна структура вторинного джерела живлення. Випрямлювачі. Сгладжувальні фільтри.3,5
  Тема 8.2. Лінійні стабілізатори4,5
  Тема 8.3 Імпульсні стабілізатори та перетворювачі4
  Залік6
  Всього годин120
54Пристрої перетворювальної техніки 1Розділ 1. Керовані випрямлячі та інвертори ведені мережею. 
  Тема 1.1. Загальні відомості. Класифікація схем випрямлячів5
  Тема 1.2.  Однофазні випрямлячі15
  Тема 1.3.  Трифазні випрямлячі.20
  Контрольна робота 13
  Розділ 2. Імпульсні регулятори змінної напруги 
  Тема 2.І. Імпульсні способи регулювання змінної напруги.18
  Тема 2.2. Тиристорні регулятори змінної напруги з примусовою комутацією16
  Контрольна робота 23
  Розділ 3. Неперевні стабілізатори напруги. 
  Тема 3.І. Параметричні стабілізатори.10
  Тема 3.2. Компенсаційні стабілізатори.22
  Підготовка до заліку8
  Всього в семестрі120
55Інформаційні технології 3Розділ 1. Пакет розширення системи MATLAB – Simulink 
  Тема 1.1. Моделювання динамічних систем у пакеті Simulink7
  Тема 1.2. Math – бібліотека математичних функцій3
  Тема 1.3. Nonlinear – нелінійні блоки3
  Тема 1.4. Sinks – віртуальні прилади для спостереження і реєстрації процесів 3
  Тема 1.5. Sources – джерела сигналів3
  Розділ 2. Пакет розширення Power System Blockset 
  Тема 2.1. Electrical Sources – джерела електричної енергії3
  Тема 2.2. Library Power Elements – бібліотека пасивних елементів 5
  Тема 2.3. Power Electronics – бібліотека силових елементів5
  Тема 2.4. Connector-блоки зв'язку між входами і виходами моделей бібліотеки Power System Blockset3
  Тема 2.5. Powerlib Extras – розширені бібліотеки3
  Тема 2.6. Моделювання принципових електричних схем пристроїв 10
  Розділ 3. Операції з блоками. Інтерактивна оболонка SPTool2
  Розділ 4. Силові напівпровідникові прилади та паратмери їх моделей у Simulink6
  Модульна контрольна робота6
  Залік10
  Всього60
56Основи охорони праці

Розділ 1. Питання електробезпеки на підприємствах радіотехнічної галузі

Тема 1.1. Системи захисту електромереж та електрообладнання. IP класифікація електрообладнання.

Тема 1.2. Особливості електробезпеки  медичної апаратури.

Розділ 2. Захист від електромагнітного та лазерного випромінювань  при виробництві та експлуатації радіотехнічних виробів, систем зв’язку та телекомунікаційних систем.

Тема 2.1. Загальні положення.

Тема 2.2. Санітарні норми та правила при роботі з джерелами ЕМВ та лазерного випромінювання в умовах виробництва.

Тема 2.3. Захист населення при експлуатації систем зв’язку та телекомунікацій.

Розділ 3. Вимоги безпеки до обладнання  та технологічних процесів в радіотехнічній галузі

Тема 3.1. Питання охорони праці при застосуванні робото технічних ліній, електрофізичних методів обробки матеріалів та при виконанні процесу пайки.

Тема 3.2 Безпека при експлуатації систем під тиском та вакуумних систем.

Розділ 4. Особливості охорони праці при виготовлені напівпровідникових та електровакуумних приладів

Тема 4.1. Особливості техніки безпеки при виготовлені напівпровідникових виробів.

Тема 4.2. особливості техніки безпеки при виготовлені електро-вакуумних приладів.

Розділ 5. Питання охорони праці при випробуваннях радіотехнічної апаратури.

Тема 5.1. Виконання умов безпеки праці при механічних, кліматичних і ін. випробуваннях радіоапаратури

Розділ 6. Виконання умов охорони праці при використанні електронно-обчислювальної техніки.

Тема 6.1. Санітарні норми і правила при експлуатації відео терміналів ПЕОМ

Розділ 7. Пожежо-вибухонебезпечність в радіотехнічній галузі

Тема 7.1. Сучасні системи пожежної сигналізації та пожежегасіння на виробництві.

Тема 7.2. Пожежо-вибухонебезпечні виробництва в радіотехнічній галузі.

45
57Мікропроцесорна технікаРозділ 1. Принципи побудови мікропроцесорних систем 
  Тема 1.1. Основні поняття мікропроцесорної техніки. Подання та обробка чисел у мікропроцесорах. 10
  Тема 1.2. Загальна характеристика і класифікація мікропроцесорних комплектів. 2
  Тема 1.3. Принципи побудови мікропроцесорних систем. Загальний вигляд структурної схеми мікропроцесорної системи. Склад системної шини. 2
  Тема 1.4.  Архітектура 8-розрядних однокристальних CISC мікропроцесорів2
  Розділ 2. Однокристальні 16-розрядні мікропроцесори 
  Тема 2.1. Характеристика мікропроцесорів і8086/88. Поняття мінімального і максимального режимів роботи. 1
  Тема 2.2. Архітектура 16-розрядного мікропроцесора. Фізична і логічна організація пам’яті. Програмна модель мікропроцесора, пам’яті та пристроїв введення-виведення. 8
  Тема 2.3. Типи адресації. Характеристика системи команд.16
  Розділ 3. Побудова однопроцесорних систем на основі 16-розрядних мікропроцесорів 
  Тема 3.1. Модуль центрального процесора. 2
  Тема 3.2. Система пам’яті. 8
  Тема 3.3. Інтерфейс введення-виведення. 5
  Розділ 4. Старші моделі однокристальних мікропроцесорів 
   Тема 4.1. Мікропроцесор і802864
  Тема 4.2. 32- розрядні МП. Особливості архітектури мікропроцесорів і386. 7
  Тема 4.3. Особливості архітектури мікропроцесорів  i486. 2
  Тема 4.4. Особливості архітектури мікропроцесорів Pentium2
  Тема 4.5. Основні типи архітектур 64-розрядних мікропроцесорів2
  Індивідуальне завдання (розрахунково-графічна робота)15
  Підготовка до екзамену30
  Всього120
58Цифрові інформаційні системиРозділ 1.  Основи логічного проектування ЦІС 
  Тема1.1.  Представлення цифрових систем. Булева алгебра.  Методи мінімізації ЛФ.9
  Тема 1.2. Аналіз та синтез цифрових пристроїв. Особливості проектування на мові VHDL6
  Розділ 2.    Цифрові автомати (ЦА). 
  Тема 2.1.  Синтез комбінаційних пристроїв (КП). Використання ПЗП в якості КП.9
  Тема 2.2.   Реалізація КП на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС).3
  Тема 2.3.  Автомати Мілі, Мура синхронного та асинхронного типу. Функціонально стійкі ЦА.15
  Розділ 3. Мікропрограмні автомати (МПА) 
  Тема 3.1. ГСА автомата Мілі, Мура9
  Тема 3.2. МПА на основі «жорсткої» логіки, визначення швидкодії та функціональної стійкості роботи ЦА9
  Тема 3.3. МПА на основі програмованої логіки8
  Розділ 4. Використання ПЛІС для побудови ЦІС 
  Тема 4.1. Особливості структур типу CPLD та FPGA12
  Тема 4.2. Засоби автоматизованого проектування РЛІС: MAX+plus II; CUARTUS9
  Тема 4.3. Перспективи використання НВІС класу SOC6
  Розділ 5. Функціональний контроль ЦІС 
  Тема 5.1. Методи функціонального контролю12
  Тема 5.2. Корекція помилок. Завадостійкі коди13
  Тема 5.3.Приклади   ЦІС систем    зв’язку,  обробки та відображення інформації. Система контролю JTAG8
  РГР10
  Модульна контрольна робота6
  Екзамен36
  Усього годин150
59Електронні системи 1Розділ 1. Загальні відомості про ЕС 
  Тема 1. Класифікація ЕС. Узагальнені функціональні схеми ЕС та їх блоки. Зразки ЕС.6
  Розділ 2. Інформаційні оцінки ЕС 
  Тема 1. Інформація та її форми. Ентропія, як міра невизначеності вибору. Умовна ентропія. Ентропія об’єднання.6
  Тема 2. Інформаційні характеристики джерел дискретних повідомлень.6
  Тема 3. Первинні давачі інформації.6
  Розділ 3. Сигнали та коди, що застосовуються в ЕС 
  Тема 1. Детерміновані та випадкові сигнали, їх часове та частотне подання6
  Тема 2. Амплітудна, частотна, фазова модуляція. Кодово-імпульсна модуляція, дельта-модуляція, квадратурні види модуляції.8
  Тема 3. Завади, їх джерела. Завадостійкість неперервних та імпульсних видів модуляції. Код Хемінга, циклічні коди, коди БЧХ.7
  Розділ 4. Цифрові інформаційні системи 
  Тема 1. Цифрове подання інформації.6
  Тема 2. АЦП різних типів, багатоканальні АЦП. Цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП).8
  Тема 3. Багатоканальні системи збору даних. Схеми вибірки-зберігання. Синхронізація роботи багатоканальних систем.6
  Тема 4. Застосування перетворювачів даних.8
  Розділ 5. Системи передачі-прийому інформації 
  Тема 1. Дискретні та безперервні системи зв’язку.8
  Тема 2. Теорема Шеннона. Ефективне кодування. Коди Шеннона-Фано та Хаффмена.4
  Тема 3. Багатоканальні системи передачі інформації з частотним, часовим та фазовим розподіленням сигналів.8
  Тема 4. Оптимальний прийом безперервних та дискретних повідомлень. Узгоджена фільтрація.6
  Розділ 6. Системи реєстрації та відображення інформації 
  Тема 1. Методи та пристрої реєстрації інформації, знакодрукувальні та знакосинтезувальні пристрої.6
  Тема 2. Відображення інформації.5
  Розділ 7. Контроль та діагностика ЕС 
  Тема 1. Контролюючі та діагностуючі пристрої ЕС. Підвищення надійності ЕС.6
  Модульна контрольна робота6
  Всього годин120
60Енергозбереження та енергоефективність 2

Розділ 1. Принципи узгодження параметрів джерела енергії і навантаження в системах постійного і змінного струму

Тема 1.1. Режими передачі електричної енергії в  електроенергетичних системах

7
  

Розділ 2. Системи електропостачання змінного струму

Тема 2.1. Конструкція і параметри ліній електропередач змінного струму

4
  Тема 2.2. Дальні лінії електропередач змінного струму2
  Тема 2.3. Стандарти якості параметрів електричної енергії. ГОСТ 13109-972
  Тема 2.4. Компенсатори реактивної потужності4
  Тема 2.5. Пасивні і активні фільтри вищих гармонік5
  Тема 2.6. Симетрувальні пристрої трифазних систем електропостачання4
  

Розділ 3. Системи електропостачання постійного струму

Тема 3.1. Системи електропостачання постійного струму. Досвід і технічні особливості використання 

2
  Тема 3.2. Принцип роботи систем електропостачання постійного струму на неповністю керованих вентилях3
  Тема 3.3. Обладнання систем електропостачання постійного струму 2
  Тема 3.4. Перетворювальні підстанції постійного струму на повністю керованих вентилях4
  

Розділ 4. Інтелектуальні системи електропостачання

Тема 4.1. Інтелектуальні системи електропостачання Концепція Smart grid

2
  

Розділ 5. Структура сучасного ринку електроенергетики України

Тема 5.1. Законодавча база і структура ринку електроенергетики України

2
  Реферат6
  Модульна контрольна5
  Диф. залік6
  Всього60
61Мікропроцесорні пристроїРозділ 1.  Особливості використання мікропроцесорів в пристроях управління та обробки інформації 
  Тема 1.1 Особливості мікропроцесорних схем інформаційної та силової електроніки.3
  Розділ 2.  Однокристальні 8-бітові мікроконтролери 
  Тема 2.1 Огляд основних сімейств 8-бітових однокристальних мікроконтролерів. 3
  Тема 2.2 Мікроконтролери сімейства AVR3
  Тема 2.3 Мікроконтролер  Mega 1616
  Контрольна робота з розділу 22
  Розділ 3. Організація взаємодії мікроконтролера з об`єктом керування, оператором, мікроконтролерною  системою 
  Тема 3.1 Огляд задач, що виникають при налагодженні взаємодії мікроконтролера з об`єктом керування, оператором, мікроконтролерною системою. Варіанти побудови мікроконтролерних систем.2
  Тема 3.2 Ввід цифрових та аналогових сигналів6
  Тема 3.3 Вивід цифрових та аналогових сигналів7
  Тема 3.4 Побудова клавіатур мікроконтролерних систем.6
  Тема 3.5 Побудова дисплеїв мікроконтролерних систем.8
  Тема 3.6 Інтерфейси мікроконтролерних систем.7
  Контрольна робота з розділу 32
  Розділ 4.  Розробка та налагодження прикладного програмного забезпечення 
  Тема 4.1 Програмні та апаратні засоби.10
  

Індивідуальне завдання

(розрахункова графічна робота)

9
  Підготовка до заліку6
  Всього в семестрі:90
62Пристрої перетворювальної техніки 3Розділ 1.  Автономні інвертори   
  Тема 1.1. Класифікація, та області застосування автономних інверторів.10
  Тема1.2. Схемотехніка та  анліз процессів у інверторах на повністю та неповністю керованих ключах36
  Контрольна робота 13,5
  Розділ 2. Перетворювачі частоти 
  Тема 2.1.. Класифікація, схемотехніка та області застосування перетворювачів частоти.26
  Тема 2.2. Засоби управління перетворювачем частоти, вузли комутації14
  Контрольна робота 23,5
  РГР15
  Підготовка до екзамену36
  Всього в семестрі 150
63Переддипломна практика

Переддипломна практика проводиться за індивідуальним планом. Зміст практики відповідає темі майбутнього дипломного проекту (роботи). У процесі проходження практики необхідно виконати такі види роботи.

Ознайомиться з проблемами, що розробляють у відділі, секторі, лабораторії підприємства або дослідного закладу - місцях практики. Ознайомитися з основними літературними джерелами з питань, що включені у програму практики, скласти короткий аналітичний огляд опрацьованих наукових матеріалів. Обгрунтувати тему дослідження і розробки, її актуальність, новизну і перспективність.

Скласти технічне завдання на проектування (роботу), затвердити її у керівника практики (викладача кафедри), встановити на підприємстві консультанта по дипломному проектуванню.

Вивчити призначення, технічні вимоги, принцип роботи, конструкцію електронного приладу або пристрою, виготовленої і розробленої в підрозділі підприємства, де студент проходить практику.

Приймати участь у науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних розробках, що виконуються на місці практики по темі майбутнього дипломного проекту.

 

225
6Курсова робота з дисципліни: Аналіз та розрахунок електронних схем 2

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

 - виконувати розрахунок часових та частотних характеристик, струмів та напруг в електронних колах різними методами аналізу теорії електронних кіл;

- представляти результати розрахунків у різних формах та виконувати їх аналіз у контексті зв’язку між характеристиками схеми та її структурою і компонентних складом.

 

Завдання

 

1. Виконати аналіз схеми графо-аналітичним методом.

1.1. Вибрати з довідника транзистори відповідно до типу, зазначеного на схемі, та зобразити характеристики вибраних транзисторів.

1.2. Вибрати робочу точку у лінійній області характеристик кожного з транзисторів та визначити її координати у статичному стані (режимі постійного струму).

1.3. Обчислити диференціальні g-параметри польового транзистора та h-параметри біполярного транзистора у робочій точці.

1.4. Обчислити номінали компонентів схеми, які забезпечують задане положення робочих точок.

1.5. Обчислити потужність, яку споживає схема у статичному режимі. Порівняти з потужністю, яку віддають джерела постійної напруги.

1.6. Обчислити коефіцієнт передачі напруги, коефіцієнт передачі струму, коефіцієнт передачі потужності та вхідний опір схеми у режимі малого сигналу в області середніх частот.

2. Виконати аналіз схеми вузловим методом в області середніх частот.

2.1. Зобразити П-подібні схемні моделі біполярного та польового транзисторів та обчислити їх параметри у режимі малого сигналу.

2.2. Зобразити вихідну схему у режимі малого сигналу, замінивши транзистори їх схемними моделями, укласти в області середніх частот матрицю провідності схеми, представленої як система з двома сторонами (чотирьохполюсник).

2.3. Обчислити схемні функції, зазначені у п. 1.6, та вихідний опір схеми (системи). Порівняти результати з отриманими у п. 1.6.

 

3. Виконати аналіз схеми методом сигнальних графів в області середніх частот.

3.1. За матрицею провідності схеми, отриманою у п. 2, побудувати нормалізований сигнальний граф схеми, представленої як система з двома сторонами (чотирьохполюсник).

3.2. Знайти схемні функції, зазаначені у п. 1.6, за формулою Мезона та порівняти з результатми п. 2.3.

3.3. Побудувати нормалізований сигнальний граф для визначення вихідного опору системи та визначити його. Порівняти з п. 2.3.

 

4. Виконати аналіз схеми у часовій та частотній областях.

4.1. Зобразити схему п. 2.2, врахувавши паразитну ємність колекторного переходу біполярного транзистора (кілька десятків пФ) та ємність, яка розділяє навантаження і схему у режимі постійного струму (кілька мкФ) для схем, де вона (емність) присутня.

4.2. Уклати матрицю провідності схеми, представивши її як систему з двома сторонами (чотирьохполюсник) .

4.3. Визначити операторну функцію передачі напруги схеми.

4.4. Визначити та побудувати перехідну характеристику схеми.

4.5. Визначити та побудувати амплітудно-частотну (АЧХ) і фазо-частотну (ФЧХ) характеристики схеми. Перевірити та пояснити взаємну відповідність АЧХ та перехідної характеристик.

 

30
66Курсова робота з дисципліни: Пристрої цифрової електроніки 2

Метою курсової роботи є закріплення навичок синтезу цифрових пристроїв та здобуття практичних навичок роботи із програмами-симуляторами цифрових схем. На курсову роботу виноситься синтез порівняно простої схеми – цифрового автомата.

 

30
67Курсова робота з дисципліни: Пристрої перетворювальної техніки 2

Тематика курсових робіт

1. Спроектувати та розрахувати імпульсний стабілізатор постійної напруги з широтно -імпульсним модулятором (схема управління на ШІМ контролері) понижуючого типу на IGBT транзисторах.

2. Спроектувати та розрахувати імпульсний стабілізатор постійної напруги з широтно-імпульсним модулятором (схема управління на ШІМ контролері) підвищувального типу на біполярних транзисторах

3. Спроектувати та розрахувати імпульсний стабілізатор постійної напруги з широтно-імпульсним модулятором (схема управління на ШІМ контролері) полярно-інвертуючого типу на MOSFET транзисторах.

4. Спроектувати та розрахувати керований однофазний тиристорний випрямляч зі схемою керування (схема з нульовим виводом з діодом, що шунтує) з стабілізацією вихідної напруги.

5. Спроектувати та розрахувати керований однофазний тиристорний випрямляч зі схемою керування (схема з нульовим виводом та з одним тиристором, що включений в коло випрямленого струму) з стабілізацією вихідної напруги.

6. Спроектувати та розрахувати керований однофазний тиристорний випрямляч зі схемою керування (схема з чотирма керованими вентилями та шунтуючим діодом) з стабілізацією вихідної напруги.

7. Спроектувати та розрахувати керований однофазний тиристорний випрямляч зі схемою керування (мостова схема з неповним числом керованих вентилів – катоди тиристорів мають загальну точку) з стабілізацією вихідної напруги.

8. Спроектувати та розрахувати керований однофазний тиристорний випрямляч зі схемою керування (мостова схема з неповним числом керованих вентилів –  тиристори в одній стойці) з стабілізацією вихідної напруги.

9. Спроектувати та розрахувати керований однофазний тиристорний випрямляч зі  схемою керування (мостова схема з одним тиристором, що включений в коло випрямленого струму) з стабілізацією вихідної напруги.

10. Спроектувати та розрахувати керований однофазний тиристорний випрямляч зі схемою керування зі ступінчатим регулюванням вихідної напруги.

11. Спроектувати та розрахувати керований трифазний тиристорний випрямляч зі схемою керування (схема Ларіонова) з стабілізацією вихідної напруги.

12. Спроектувати та розрахувати керований трифазний тиристорний несиметричний мостовий  випрямляч зі схемою керування  з стабілізацією вихідної напруги.

13. Спроектувати та розрахувати керований трифазний тиристорний випрямляч з нульовим виводом  зі схемою керування,  з стабілізацією вихідної напруги.

14. Спроектувати та розрахувати керований однофазний тиристорний випрямляч зі схемою керування зі ступінчатим регулюванням вихідної напруги (схема з нульовим виводом) з стабілізацією вихідної напруги.

15. Спроектувати та розрахувати керований однофазний тиристорний випрямляч зі схемою керування (мостова схема з повним числом керованих вентилів ) з стабілізацією вихідної напруги.

16. Спроектувати та розрахувати керований однофазний тиристорний випрямляч зі схемою керування (мостова схема з неповним числом керованих вентилів –  тиристори в одній стойці) з стабілізацією вихідної напруги.

17. Спроектувати та розрахувати імпульсний стабілізатор постійної напруги релейного типу на IGBT транзисторах

18. Спроектувати та розрахувати імпульсний стабілізатор постійної напруги з широтно-імпульсним модулятором (схема управління на ШІМ контролері) понижуючого типу на біполярних транзисторах.

19. Спроектувати та розрахувати імпульсний стабілізатор постійної напруги з широтно-імпульсним модулятором (схема управління на ШІМ контролері) підвищувального типу на MOSFET транзисторах.

20. Спроектувати та розрахувати імпульсний стабілізатор постійної напруги з широтно-імпульсним модулятором (схема управління на ШІМ контролері)  полярно-інвертуючого типу на IGBT транзисторах.

21. Спроектувати та розрахувати керований однофазний тиристорний випрямляч зі схемою керування (схема з нульовим виводом з діодом, що шунтує) з стабілізацією вихідної напруги.

22. Спроектувати та розрахувати керований однофазний тиристорний випрямляч зі схемою керування (схема з нульовим виводом та з одним тиристором, що включений в коло випрямленого струму) з стабілізацією вихідної напруги.

 

30
68Курсова робота з дисципліни: Електронні системи 2Темою курсової роботи є розробка багатоканальної системи збору даних. Відповідно до варіанту студент самостійно приймає рішення щодо побудови системи - на основі дискретних функціональних елементів, мікроконтролера або на поєднанні цих двох підходів.30
69Дипломна робота бакалавраПЕ180