Положення про структурний підрозділ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кафедра електронних пристроїв та систем (далі – кафедра) - це базовий структурний підрозділ Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – Університет), що здійснює освітню, методичну та наукову діяльність за певною спеціальністю чи групою спеціальностей.

1.2. Діяльність кафедри підпорядкована головному завданню – підготовці бакалаврів, магістрів, докторів філософії) однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і має «наукову школу» із здобутками у проведенні науково-інноваційної, науково-дослідної, науково-технічної та науково-методичної діяльності та підготовки кадрів вищої кваліфікації.

 • Кафедра входить до складу факультету електроніки (далі – ФЕЛ). Штат кафедри складається з науково-педагогічних, наукових, інженерно-технічних працівників, навчально-допоміжного персоналу, докторантів, аспірантів.
 • Штатний розпис кафедри затверджує ректор Університету за поданням декана факультету електроніки.
 • У своїй діяльності кафедра керується чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Положенням про Інститут аерокосмічних технологій та цим Положенням.

1.6. Питання, які не відображені в Положенні про Кафедру електронних пристроїв та систем, вирішуються ректором відповідно до конкретних обставин згідно з чинним законодавством.

 

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ

2.1. Основними завданнями кафедри є:

У навчальній роботі:

 • Забезпечення проведення навчальних занять, здійснення контрольних заходів навчальних дисциплін кафедри відповідно до стандартів вищої освіти та положення про організацію освітнього процесу, навчального плану та програм навчальних дисциплін.
 • Подання пропозицій деканату факультету щодо формування розкладу навчальних занять.
 • Забезпечення практичної підготовки студентів зі спеціальностей кафедри.
 • Організація укладання договорів для забезпечення практичної підготовки студентів.
 • Підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах.
 • Здійснення атестації студентів зі спеціальностей кафедри, забезпечення ефективної роботи відповідних екзаменаційних комісій.
 • Організація та проведення вступних випробувань та додаткових вступних випробувань на другий рівень вищої освіти для здобуття ступеня магістра.
 • Призначення та організація роботи кураторів академічних груп.
 • Участь у проведені вступних випробувань на третій рівень вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії.

У методичній роботі:

 • Розроблення послідовності вивчення дисциплін (структурно-логічних схем), навчальних і робочих навчальних планів зі спеціальностей кафедри.
 • Розроблення програм навчальних дисциплін кафедри, програм практичної підготовки.
 • Розроблення тематики індивідуальних завдань і атестаційних робіт для здобуття відповідного ступеня вищої освіти.
 • 13. Створення підручників, навчальних посібників, інших навчальних та методичних видань з дисциплін кафедри.
 • Розроблення засобів оцінювання набутих у процесі навчання компетентностей студентів та критеріїв такого оцінювання, рейтингових систем оцінювання знань студентів.
 • Рецензування та експертиза навчальних і методичних видань з дисциплін кафедри.
 • Організація та проведення методичних, науково-методичних семінарів кафедри.
 • Забезпечення керівництва, рецензування, консультування атестаційних робіт для здобуття відповідного ступеня вищої освіти.
 • Розроблення освітніх (освітньо-професійних та освітньо-наукових) програм за спеціальностями кафедри.
 • Участь у розробленні інформаційних пакетів факультету електроніки.

У науково-інноваційній роботі:

 • Забезпечення високоефективної наукової та інноваційної діяльності кафедри через проведення науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами та студентами кафедри досліджень за затвердженими в установленому порядку напрямами  розвитку науки і техніки, напрямами інноваційної діяльності.
 • Організація підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації за фундаментальними, природничими та інженерними напрямами із залученням до наукового керівництва магістрантами та аспірантами провідних учених університету й академічних інститутів.
 • Посилення дослідницької складової в навчальних планах для магістрів та залучення їх до виконання НДР.
 • Участь у розвитку інноваційних структур на базі університету (наукового парку, технопарку, бізнес-інкубаторів) за пріоритетними науковими напрямами кафедри.
 • Здійснення заходів зі створення об'єктів права інтелектуальної власності та захисту права інтелектуальної власності, а також трансфер технологій, зокрема, через інноваційне середовище Наукового парку «Київська політехніка», реалізація ліцензійних договорів.
 • Виконання міжнародних наукових проектів та програм, грантів, договорів на замовлення іноземних організацій і компаній.
 • Здійснення організаційних і методичних заходів з метою збільшення цитованості наукових праць співробітників  кафедри, розширення  присутності їх наукових публікацій у журналах і матеріалах конференцій, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science та ін.).

В організаційній роботі:

 • Надання пропозицій щодо формування кадрового складу та штатного розпису.
 • Організація контролю якості проведення навчальних занять, практичної підготовки студентів.
 • Налагодження та підтримання зв'язків зі структурними підрозділами університету та іншим організаціями.
 • Сприяння підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри та працевлаштуванню працівників.
 • Організація заходів із профорієнтації та залучення осіб на навчання за спеціальностями кафедри.
 • Підготовка необхідних  документів  для  проведення  ліцензування  та акредитації в межах спеціальностей кафедри.
 • Організація роботи зі створення і супроводження офіційного сайту кафедри (3-5 цікавих матеріалів на тиждень, орієнтованих на цільову аудиторію) та інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кампус» відповідно до Положення про типовий сайт кафедри НТУУ "КПІ".
 • Забезпечення інформування про результати діяльності кафедри.
 • Забезпечення участі працівників кафедри у роботі експертних рад, комісій, груп МОН України, спеціалізованих вчених рад.
 • Ведення документообігу та забезпечення передачі документів на архівне зберігання.
 • Визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри.
 • Створення та супроводження інформаційно-комунікативних ресурсів у доменній зоні kpi.ua університету.

У виховній роботі:

 • Призначення та організація роботи кураторів навчальних груп.
 • Проведення заходів з дотримання студентами законодавства України, морально-етичних норм поведінки як в університеті, так і за його межами, виконання вимог Кодексу честі університету, дбайливого ставлення до майна університету (будівель, приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних видань, приладів та ін.).
 • Підвищення духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді.
 • Проведення заходів з впровадження в студентському середовищі здорового способу життя.

У міжнародній діяльності:

 • Підготовка (спільно  з  ДМС) проектів договорів про співпрацю з підрозділами зарубіжних університетів та організація їх виконання.
 • Ініціювання, проведення, формування програми міжнародних конференцій на рівні кафедри, факультету, навчально-наукового інституту.
 • Підготовка проектних пропозицій щодо участі в міжнародних конкурсах, програмах, фондах, грантах.
 • Участь у міжнародних наукових дослідженнях та публікація у міжнародних виданнях.
 • Делегування співробітників для участі в міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках.
 • Забезпечення підготовки іноземних студентів.
 • Розвиток академічної мобільності через участь у міжнародних програмах і проектах.
 • Внесення пропозицій щодо створення спільних з іноземними партнерами структур (лабораторій, центрів, наукових груп, редакційних колективів, консорціумів тощо).
 • Забезпечення участі працівників кафедри в міжнародних професійних організаціях (механіків, електриків, матеріалознавців, зварювальників та в інших аналогічних професійних об’єднаннях).
 • Висвітлення результатів освітньої та наукової діяльності кафедри англійською мовою.
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КАФЕДРИ.
 • Робота кафедри організовується і здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту» і «Про вищу освіту», Статуту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Положення про Факультет електроніки, Положення про Кафедру електронних пристроїв та систем, нормативних актів Міністерства освіти і науки України та КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Діяльність кафедри здійснюється на підставі щорічного плану роботи кафедри, що охоплює напрямки й завдання, зазначені вище. План роботи кафедри обговорюється і затверджується на її засіданні.
 • Основні питання діяльності кафедри обговорюються на засіданні кафедри, рішення якого є обов’язковим для виконання її працівниками.
 • Засідання кафедри проводяться не рідше ніж один раз на місяць. У засіданні кафедри беруть участь науково-педагогічні та наукові працівники кафедри. Засідання кафедри вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи. Рішення кафедри приймаються простою більшістю голосів. Засідання кафедри оформлюється протоколом, який підписується завідувачем кафедри (за відсутності завідувача – його заступником) і вченим секретарем кафедри. На засідання кафедри можуть бути запрошені інші працівники кафедри, працівники інших кафедр, а також інших вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій. При обговоренні кандидатур на конкурсні посади засідання кафедри може проводити директор інституту/декан факультету, а також уповноважена ректоратом особа.
 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КАФЕДРОЮ
 • Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який має вчене звання або науковий ступінь і стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років. Завідувач випускової кафедри повинен мати науковий ступінь доктора наук за профілем відповідної кафедри. Завідувач кафедри обирається на цю посаду за конкурсом Вченою радою університету. Із завідувачем кафедри укладається контракт строком на п’ять років.
 • Заміщення посад науково-педагогічних працівників проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), п. 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності  та рекомендацій щодо визначення строків укладання контрактів з НПП.
 • До складу кафедри повинно входити не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи (штатні працівники).
 • Завідувач кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів.
 • Завідувач кафедри забезпечує виконання функцій кафедри та виконання наказів, розпоряджень і доручень ректора, декана ФЕЛ, створення у кіберпросторі (глобальній мережі Інтернет) цілісного позитивного іміджу кафедри як підрозділу Університету, здатного конкурувати на міжнародному ринку освітніх та наукових послуг.
 • Завідувач кафедри підпорядкований декану ФЕЛ і діє на підставі посадової інструкції та умов контракту.
 • Відповідно до Положення про наукового керівника підрозділу (інституту, факультету, кафедри) на кафедрі може бути обрано наукового керівника та наукового консультанта.
 • Фінансування кафедри здійснюється в межах коштів ФЕЛ. Організаційне супроводження фінансово-господарської та наукової діяльності кафедри може здійснюватися через відповідні підрозділи на рівні ФЕЛ.
 • Вимоги, права, обов’язки, планування робочого часу науково-педагогічних працівників визначені Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

5.1. Припинення діяльності кафедри здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації.

5.2. Діяльність кафедри припиняється наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, чинним законодавством та за рішенням Вченої ради Університету.