Рекомендації щодо визначення строків укладання контрактів з НПП

Питання заміщення вакантних посад НПП регулюються Порядком проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів).

Відповідно до п. 13.3 Порядку строк дії контракту НПП становить від 1 до 5 років.

З врахуванням необхідності виконання освітньої, науково-інноваційної, організаційно-виховної складових, Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, вимог акредитації та з обов’язковим урахуванням виконання умов попереднього контракту пропонуються наступні рекомендації ЕКК усіх рівнів при визначенні строку обрання на посади НПП*:

 1. Наявність наукової тематики, що фінансується за рахунок госпдоговорів, виконання держбюджетної тематики, міжнародних наукових контрактів або інших джерел надходжень за науковим класифікатором за останні 5 років.
 2. Участь у науковій тематиці, у тому числі виконання «ініціативних» наукових тем за останні 5 років.
 3. Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня за останні 5 років.
 4. Наявність аспірантів (докторантів).
 5. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection.
 6. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України за останні 5 років.
 7. Наявність виданого навчального посібника за останні 5 років.
 8. Наявність підручника або монографії за останні 5 років.
 9. Є гарантом освітньої програми.
 10. Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”.
 11. Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення за останні 5 років.

Для посад професорів

(доктор наук відповідно до профілю кафедри та/або вчене звання професор):

На 5 років

 Виконання не менше 6 з наведених пунктів (з обов’язковим виконанням пункту 5) та не менше 8 пунктів з п.30 Ліцензійних умов.

На 3 роки

Виконання не менше 4 з наведених пунктів та не менше 6 пунктів з п.30 Ліцензійних умов.

На 1 рік

Виконання не менше 3 з наведених пунктів та не менше 5 пунктів з п.30 Ліцензійних умов.

Для посад доцентів

(доктор наук/кандидат наук відповідно до профілю кафедри,

вчене звання):

На 5 років

Виконання не менше 4 з наведених пунктів (з обов’язковим виконанням пункту 5) та не менше 5 пунктів з п.30 Ліцензійних умов.

На 3 роки

Виконання не менше 3 з наведених пунктів та не менше 5 пунктів з п.30 Ліцензійних умов.

На 1 рік

Виконання не менше 2 з наведених пунктів та не менше 4 пунктів з п.30 Ліцензійних умов.

Для посад ст. викладачів, асистентів

(кандидат наук та/або базова вища освіта відповідно до профілю кафедри):

На 5 років

Виконання не менше 3 з наведених пунктів та не менше 4 пунктів з п.30 Ліцензійних умов.

На 3 роки

Виконання не менше 2 з наведених пунктів та не менше 4 пунктів з п.30 Ліцензійних умов.

На 1 рік

Виконання не менше 1 з наведених пунктів та не менше 4 пунктів з п.30 Ліцензійних умов.

* при проходженні конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників вперше (з урахуванням попередніх результатів діяльності), пропонується встановлювати строк обрання на посаду до 3 років або на загальних підставах з урахуванням вимог за рекомендацією кафедри та рішення ЕКК.