Результати акредитації освітньої програми “Електроніка”, рівень вищої освіти – Доктор філософії

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (далі – Національне агентство) розглянуло на своєму засіданні акредитаційну справу № 1118/АС-21 щодо акредитації освітньої програми:

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

освітня програма «Електроніка» (ідентифікатор у ЄДЕБО 46364), рівень вищої освіти – Доктор філософії, галузь знань – 17 Електроніка та телекомунікації, спеціальність – 171 Електроніка, спеціалізація – відсутня, тип – Освітньо-наукова.

Резолютивна частина

Керуючись Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 серпня 2019 року за № 880/33851, Національне агентство

ВИРІШИЛО:

Акредитувати освітню програму з визначенням "зразкова"
Рішення ухвалене на засіданні 30 вересня 2021 р., протокол № 16 (59)

Рішення про акредитацію PDF