Наукова школа

КВАЛІФІКАЦІЙНА КАРТА

наукової школи кафедри електронних пристроїв та систем

 

 1. Найменування наукової школи: «Теоретичні основи перетворення параметрів електричної енергії».

 

 1. Керівник наукової школи: Жуйков Валерій Якович, д.т.н., професор, науковий керівник кафедри електронних пристроїв та систем, декан факультету електроніки.

 

 1. Коротка історія наукової школи

Формування наукової школи проводилось під керівництвом заслуженого працівника вищої школи, професора д.т.н. Володимира Семеновича Руденко і тісно пов’язане з утворенням факультету електроніки та кафедри промислової електроніки у 1962 р.  Колектив школи брав участь у виконані науково-дослідних робіт та займався винахідницькою діяльністю. Дослідження в галузі силової електроніки, а саме напівпровідникових перетворювачів електричної енергії,  колективу наукової школи неодноразово відзначалися державними преміями за наукові і науково-технічні розробки, зокрема преміями за кращі підручники та винаходи, зокрема премією президента України.  Після здобуття незалежності наукову школу очолив заслужений діяч науки і техніки України, науковий керівник кафедри електронних пристроїв та систем, професор, д.т.н. Жуйков Валерій Якович – випускник кафедри інститут у 1968 році. У 1980 р. захистив кандидатську, а у 1986 р. – докторську дисертацію. З 1995 р. по 2014 р. працював на посаді завідувача кафедри промислової електроніки факультету електроніки НТУУ «КПІ». З 2003 р. до теперішнього часу працює деканом ФЕЛ. З 2012 р. по 2016 р. він є головою секції України міжнародного професійного товариства ІЕЕЕ. Під керівництвом Жуйкова В.Я. захистилось 7 докторів наук і близько 30 кандидатів наук. Провідними науковцями школи є професор, д.т.н., в.о. завідувача кафедри електронних пристроїв та систем Ямненко Юлія Сергіївна, професор, д.т.н. Терещенко Тетяна Сергіївна, професор, д.т.н. Ромашко Володимир Якович. Науковий потенціал школи визнано за кордоном про що свідчить залучення до виконання міжнародних наукових проектів та укладання угод про міжнародне співробітництво. Вихованці наукової школи є представниками інших структурних підрозділів університету (Денисюк С.П. – професор, д.т.н., директор інституту енергозбереженні і енергоменеджменту, Сенько В.І. – професор, д.т.н. кафедри теоретичної електротехніки, Артеменко М.Ю. – професор, д.т.н кафедри акустики та акустоелектроніки), інших ВНЗ України (Денисов О.І. – професор, д.т.н., ректор Чернігівського національного технологічного університету, Павлов Г.В. – професор, д.т.н., директор Інституту автоматики і електротехніки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова) та Європи (Ришард Стржелецкі – професор, д.т.н., директор інституту електротехніки м. Гдиня, Польща, Коротєєв І.Є. – професор, д.т.н., Зеленогурський університет, Польща).

 

 

 

 

 1. Кількість кандидатських і докторських дисертацій

За останні 10 років у рамках наукової школи було захищено дві докторських дисертації:

Дисертант Консультант Рік захисту
Ямненко Юлія Сергіївна Жуйков Валерій Якович 2007
Ромашко Володимир Якович Жуйков Валерій Якович 2010

 

та 12  кандидатських дисертацій

Дисертант Керівник Рік захисту
Розвадовський Андрій Юрійович Жуйков Валерій Якович 2009
Колотов Микола Вікторович Ямненко Юлія Сергіївна 2010
Мороз Артем Володимирович Терещенко Тетяна Олександрівна 2013
Вербицький Євген Володимирович Ромашко Володимир Якович 2013
Кузнецов Микола Миколайович Жуйков Валерій Якович 2014
Кисельова Анна Геннадіївна Ямненко Юлія Сергіївна 2014
Клен Катерина Сергіївна Жуйков Валерій Якович 2016
Миколаєць Дмитро Анатолійович Жуйков Валерій Якович 2016
Коваленко Євген Юрійович Будьонний Олександр Володимирович 2016
Батрак Лариса Миколаївна Артеменко Михайло Юхимович 2016
Діденко Віктор Олександрович Бондаренко Олександр Федорович 2017
Демченко Юрій Сергійович Ямненко Юлія Сергіївна 2019

 

 1. Наявність аспірантів у науковому колективі, ефективність (своєчасність захистів) аспірантури за останні 10 років

На даний момент у науковому колективі школи налічується 9 аспірантів. За останні 10 років на кафедрі навчалось близько 40 аспірантів, з них захистилось 12.

 

 1. Основні здобутки колективу школи

– за останній рік науковим колективом опубліковано 57 статей, серед них 33 у фахових виданнях, 24 – у закордонних, 39 статей входить до наукометричних баз;

– індекси цитування провідних дослідників

П.І.Б. Scopus (кількість цитувань / індекс Хірша) Google Scholar (кількість цитувань / індекс Хірша)
Абакумова Олена Олегівна 20/3
Батрак Лариса Миколаївна 45/5 104/7
Бондаренко Олександр Федорович 60/5 188/7
Вербицький Євген Володимирович 27/3 97/6
Волківський Вадим Борисович 0/0 26/3
Жуйков Валерій Якович 38/4 452/11
Заграничний Артур Володимирович 0/0 7/2
Коваленко Євген Юрійович 0/0 2/1
Миколаєць Дмитро Анатолійович 11/3 53/5
Клен Катерина Сергіївна 4/1 30/3
Ромашко Володимир Якович 3/1 59/4
Терещенко Тетяна Олександрівна 18/2 137/6
Тодоренко Віктор Агафонович 0/0 7/2
Ушаков Дмитро Ростиславович 0/0 0/0
Хижняк Тетяна Андріївна 9/2 22/2
Хохлов Юрій Віталійович 3/1 5/1
Ямненко Юлія Сергіївна 20/2 225/7

 

– за останні 5 років колективом наукової школи опубліковано: 7 монографій, 5 підручників, зокрема 1 електронний, 41 навчальний посібник, зареєстровано14 патентів на винахід та корисну модель;

– звання викладач-дослідник було отримано Ямненко Ю.С. у 2007-      2011 рр., Вербицьким Є.В. – у 2015-2018 рр., , Клен К.С., Миколайцем Д.А., Бондаренком О.Ф. – у 2016 р.

– засади перспективного розвитку школи, в тому числі на міжнародному рівні підтверджує виконання ряду науково-дослідних робіт:

 • фундаментальна держбюджетна НДР 2838-ф № 0115U000352 “Теоретичні засади обробки дискретних функцій з модульним аргументом та використання їх для моніторингу біотелеметричних показників людини в надзвичайних ситуаціях” (164 840 грн., керівник Терещенко Т.О., термін виконання 01.09.2014 – 31.12.2018);
 • прикладна держбюджетна НДР 2936-п № 0116U006924 «Підвищення показників енергоефективності та ресурсозбереження засобами силової електроніки для технології отримання високонадійних зварюваних з’єднань різнорідних матеріалів» (1 000 000 грн., керівник Бондаренко О.Ф., термін виконання 01.08.2016 – 31.07.2018);
 • фундаментальна ініціативна № 0113U007390 «Розробка програмного забезпечення для багатомодуляційних перетворювачів параметрів електроенергії» (керівник Вербицький Є.В., термін виконання 01.11.2013 – 30.10.2016);
 • прикладна НДР: “Розробка та створення мультіфункціональної енергопродукуючої комірки на основі полімерів та наноструктурованих оксидів” керівник Жуйков В.Я. № 0115U000402. Термін виконання 01.01.2015 – 31.12.2016,

до виконання яких залучаються всі науково-педагогічні працівники кафедри та діючими угодами про міжнародне співробітництво:

 • Естонія, м. Таллінн,  Tallinn University of Technology, 07.10.2016.  Студентська та академічна мобільність, дослідження в галузі електроніки;
 • Сербія, м. Бор, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor,  19.10.2016.  Студентська та академічна мобільність, дослідження в галузі електроніки;
 • Польща, Щецин, West Pomeranian University of Technology, Faculty of Electrical Engineering,  03.03.2016. Студентська та академічна мобільність, дослідження в галузі електроніки;
 • Польща, Щецин, West Pomeranian University of Technology, Faculty of Electrical Engineering,  01.09.2019. Студентська та академічна мобільність, дослідження в галузі електроніки;
 • Польща, Вроцлав, Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Electrical Engineering. Студентська та академічна мобільність, дослідження в галузі електроніки;
 • Португалія, Сетубал, Institute Politécnico de Setûbal, 30.01.2019. Студентська та академічна мобільність, дослідження в галузі електроніки та електротехніки;
 • Хорватія, Рієка, University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies, 16.07.2019. Студентська та академічна мобільність, дослідження в галузі електроніки та електротехніки.

Представник наукової школи Клен К.С. була членом комітету молодих спеціалістів Регіону 8 міжнародної організації ІЕЕЕ.

наявність нових освітніх програм і навчальних курсів, спеціальностей і спеціалізацій за тематикою наукової школи:  у зв’язку з перейменуванням та затвердженням нового переліку спеціальностей розроблено та затверджено нові освітньо-професійні програми ОКР “Бакалавр” та “Спеціаліст” та освітньо-наукові програми ОКР “Магістр” та “Доктор філософії”, спеціальність 171 Електроніка, спеціалізація “Електронні системи”;

результати інноваційної діяльності, участі молоді в конкурсних проектах

Здобувач кафедри Коваленко Є.Ю. взяв участь у розробці та створенні наносупутнику PolyITAN-1 формату “Сubesat” разом з молодими науковцями та інженерами теплоенергетичного і радіотехнічного факультетів, факультету електроніки, а також Інституту телекомунікаційних систем НТУУ “КПІ” під керівництвом кандидата технічних наук Б.М. Рассамакіна. Супутник виведений в космос ракетоносієм “Дніпро”.

За роботу у проекті здобувач Є.Коваленко нагороджений заохочувальною відзнакою – “Нагрудним знаком О.М. Макарова” (посвідчення до нагрудного знаку підписано Президентом ВГО “Аерокосмічне товариство України” льотчиком-космонавтом В.М. Жолобовим).

На фестивалі інноваційних проектів “Sikorsky Challenge” команда проекту «Студентський наносупутник PoIylTAN-2», яку очолював Коваленко Є.Ю., стала переможцем IV Конкурсу стартапів фестивалю інноваційних проектів Sikorsky Challenge 2015 та отримала інвестиції від ТОВ «Технологи природи», «Калінін Фонд інвенторства» та грант від ТОВ”Боінг Україна”. 29.06.2016 р. Коваленко Є.Ю. захистив кандидатську дисертацію на тему “Енергоефективне керування електроживленням систем наносупутників ” за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи.

Магістр 6 курсу Клєпач Л.Є. отримала диплом «За інноваційний характер дослідження» на другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 н.р. з галузі «Електроніка».

Аспіранти Діденко Віктор, Спіцин Денис, Баранюк Роман отримували гранти для дослідження і впровадження в своїх розробках міжнародних технічних стандартів IEEE Standards Education Student Grant (2016-2018);

Молоді науковці школи активно залучаються до конкурсних проектів:

 • магістр 6 курсу Любов Клепач та аспірант Андрій Матійконавчались один семестр у Вроцлавській політехніці (м. Вроцлав, Польща) за програмою мобільності Еразмус+;
 • аспірант Діденко В.О. отримав грант ІЕЕЕ Student Application Papers Implementing Industry Standards. Project Title: Acceleration Sensor Signal Based PWM Converter Control in Mold Oscillation Waveform Formation System;
 • магістр Спіцин Д. отримав грант ІЕЕЕ Student Application Papers Implementing Industry Standards. Project Title: Method for improving EMC of small scale resistance spot welding equipment;
 • доцент Євген Вербицький проходив стажування у рамках проекту “Approximation Methods for Molecular Modelling and Diagnosis Tools”, у рамках програми Horizon2020, Німеччина, Любецький університет – розробка алгоритмів електромагнітної діагностики на основі магнітних мікрочасток;
 • доцент Олександр Бондаренко проходив стажування в рамках академічної мобільності за програмою Еразмус+ з 18.04.2016-24.04.2016 (м. Вроцлав, Польща);
 • доцент Олександр Бондаренко проходив стажування в рамках роботи над проектом створення спеціальної лабораторної установки для вітрогенератору 05.09.2016-09.10.2016 (м. Вроцлав, Польща).

– отримані нагороди, премії

 • проф. Ямненко Ю.С., доц. Хижняк Т.А. – лауреати премії Президента України для молодих вчених за наукову працю «Теорія та засоби побудови енергоефективних систем керування електроживленням локальних об’єктів» у 2010р.
 • аспірантка Клепач Л.Є. – отримувач стипендії ректора НТУУ “КПІ”, лауреат Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2015/2016 рр. у галузі «Електроніка» (диплом «За інноваційний характер дослідження»); отримувач стипендії ім. М. Грушевського 2018/2019 рр.
 • роботи магістрів Осипенко К.С. та Непорожнєва І.В. були відзначені Дипломом за ІІ місце за роботу «Оптимальне розміщення електротехнічних пристроїв у спільному комунікаційному середовищі на базі генетичних алгоритмів та лінійного програмування» конкурсу Науково-технічних розробок студентів факультету електроніки НТУУ «КПІ» 2012-го року та Дипломом за ІІІ місце у номінації «Електронні системи» Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Електроніка».
 • участь студентської команди 6-го курсу 21-26 листопада 2016 р. у Європейських інженерних змаганнях EBEC Kyiv за програмою Ради студентів технічних університетів Європи “BEST” (Крилов Артем Вадимович – капітан команди, Слушинський Богдан Миколайович, Соловйов Валерій Сергійович, Мацюк Максим Олексійович);
 • 14 квітня 2016 взято участь в олімпіаді KPI-Open, тренер – Ушаков Д.Р., члени команди: Крилов А., Коваль (1 курс), Яременко (2 курс);
 • 19 квітня 2016 взято участь в олімпіаді по програмуванню мікропрограмних автоматів (м.Чернігів), тренер – Заграничний А.В., члени команди: Крилов А., Соловйов В., Слушинський Б;
 • 23 листопада взято участь у ІХ олімпіаді з теорії електронних кіл «ТЕК’2016», присвяченій пам’яті проф. Сігорського В.П., тренер – Заграничний А.В., члени команди: Швець М. (3 курс), Марич Ю., Лук’янов М., Ігнатушенко О., Овсієнко М., Мартинюк В. Студент Марич Ю. є призером – 3 місце;
 • співробітники кафедри д.т.н., проф. Терещенко Т.О., д.т.н., проф. Ямненко Ю.С. нагороджені почесним дипломом за створення підручника «Електроніка» у рамках XV Ювілейної Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2012»;
 • інноваційні підручники – експонувалися на двох виставках «Освіта та кар’єра» та Інноваційному форумі. На виставці «Освіта та кар’єра» 17.11.2016 р. у комплексі з іншими інноваційними розробками від НТУУ «КПІ» отримано диплом та нагороду Гран-Прі;
 • цикл робіт «Прогнозне керування перетворювачами відбору енергії від розосереджених джерел енергії в Smart Grid» авторів Вербицького Є.В., Кузнєцова М.М., Осипенко К.С. нагороджений Грамотою НАН України в конкурсі на здобуття премії Національної академії наук України для студентів та молодих учених2014 р.;
 • монографія «Контекстно залежне керування перетворювачами електричної енергії» авторів Вербицького Є.В., Кисельової А.Г., Осипенко К.С. нагороджена грамотою НАН України в конкурсі на здобуття премії Національної академії наук України для студентів та молодих учених 2016 р.;

Викладачі кафедри Вербицький Є.В., Миколаєць Д.А., Клен К.С. стали лауреатами премії президента для молодих вчених у 2019 р.

 1. Анотований опис школи

Найменування наукової школи: «Теоретичні основи перетворення параметрів електричної енергії».

Рік заснування школи: 1962.

Засновник школи: Володимир Семенович Руденко, професор, д.т.н.

Керівник наукової школи: Жуйков Валерій Якович, д.т.н., професор, науковий керівник кафедри електронних пристроїв та систем, декан факультету електроніки. Під його керівництвом захистилось 7 докторів наук і близько 30 кандидатів наук. Scopus (кількість цитувань / індекс Хірша) – 38/4, Google Scholar (кількість цитувань / індекс Хірша) – 452/11.

          Провідні науковці школи:

– професор, д.т.н., в.о. завідувача кафедри електронних пристроїв та систем Ямненко Юлія Сергіїївна. Під її керівництвом захистилось 5 кандидати наук. Scopus (кількість цитувань / індекс Хірша) – 20/2, Google Scholar (кількість цитувань / індекс Хірша) – 225/7;

– професор, д.т.н. Терещенко Тетяна Сергіївна. Під її керівництвом захистилось 5 кандидатів наук. Scopus (кількість цитувань / індекс Хірша) – 18/2, Google Scholar (кількість цитувань / індекс Хірша) –136/7;

– професор, д.т.н. Ромашко Володимир Якович. Під його керівництвом захистилось 2 кандидати наук. Scopus (кількість цитувань / індекс Хірша) – 3/1, Google Scholar (кількість цитувань / індекс Хірша) – 59/4.

Дослідження в галузі силової електроніки, а саме напівпровідникових перетворювачів електричної енергії,  колективу наукової школи неодноразово відзначалися державними преміями за наукові і науково-технічні розробки, зокрема преміями за кращі підручкники та винаходи, зокрема премією президента України.

Вихованцями наукової школи є представниками інших структурних підрозділів університету (Денисюк С.П. – професор, д.т.н., директор інституту енергозбереженні і енергоменеджменту, Сенько В.І. – професор, д.т.н. кафедри теоретичної електротехніки, Артеменко М.Ю. – професор, д.т.н кафедри акустики та акустоелектроніки), інших ВНЗ України (Денисов О.І. – професор, д.т.н., ректор Чернігівського національного технологічного університету, Павлов Г.В. – професор, д.т.н., директор Інституту автоматики і електротехніки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова) та Європи (Ришард Стржелецкі – професор, д.т.н., директор інституту електротехніки м. Гдиня, Польща, Коротєєв І.Є. – професор, д.т.н., Зеленогурський університет, Польща).