Публікації

В 2019 році всього опубліковано – 19 статей, з яких у фахових виданнях – 10. Публікації що входять до міжнародних наукометричних баз даних SCOPUS – 8 та Web of Science – 2.

 1. Клен К.С., Мартинюк В.І. Лінійні функції на базі функцій Уолша. – Мікросистеми, електроніка та акустика. – 2019. Том 24, №1, 2019, с. 29-34. http://elc.kpi.ua/article/view/160960
 2. Клен К.С., Яременко М.К. Оцінка рівня енергії вітрового потоку за супровідними даними. – Мікросистеми, електроніка та акустика. – 2019. Том 24, №2, 2019, c. 56-63. http://elc.kpi.ua/article/download/160751/178122
 3. Терещенко Т.О., Федін І.С., Овсієнко М.Ю., Лайкова Л.Г. Автономні інвертори в системах електроживлення з відновлюваними джерелами енергії. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2019. Том 30 (69) № 2. http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/2_2019/part_1/10.pdf
 4. Зозулев В.И., Бондаренко А.Ф., Юрчишин В.Я. Комбинированные управляемые выпрямители однофазного электропитания. Праці Інституту електродинаміки НАН України. 2018. Вип. 51. С. 75-81. doi: 10.15407/publishing2018.51.075. http://ied.org.ua/2019_51/14.pdf
 5. Діденко В.О., Бондаренко Ю.В., Вербицький Є.В., Бондаренко О.Ф. Вдосконалення алгоритму обробки даних системи діагностування стану кристалізатора машини безперервного лиття заготовок, Мікросистеми, електроніка та акустика, 2019, том 24, № 1, С. 35-41. doi: 10.20535/2523-4455.2019.24.1.1606603. http://elc.kpi.ua/article/view/160603
 6. Ромашко, В. Я. Регулювальні характеристики імпульсного регулятора понижувального типу, що працює на акумулятор / В. Я. Ромашко, Л. М. Батрак // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2019. – № 10 (1335). – С. 30-37. ; DOI – https://dx.doi.org/10.20998/2413-4295.2019.10.04. http://vestnik2079-5459.khpi.edu.ua/article/view/2413-4295.2019.10.04
 7. Миколаєць Д.А. Використання геометричного підходу для аналізу інвертора // Мікросистеми, Електроніка та Акустика. – 2019. Том 24, №2. – С. 47-50. http://elc.kpi.ua/article/view/169796
 8. Вербицький, Є. В. Спектр напруги ізольованого інвертора з двополярною модуляцією / Є. В. Вербицький // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2019. – № 2. – С. 10-16. – doi:10.20998/2413-4295.2019.02.02
 9. Бондаренко О.Ф. Узгодження параметрів зварювальних імпульсів з електрофізичними процесами в зварювальному контакті та програмою тиску електродів. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. — 2019. — № 6. — С. __-__.
 10. Карбівська Т.О., Кожушко Ю.В., Желязков Є.О., Бондаренко О.Ф. Аналіз потужності втрат джерела живлення для контактного мікрозварювання, Мікросистеми, електроніка та акустика, 2019, том 24, № 4, С. __-__.
 11. Galkin, I.; Blinov, A.; Verbytskyi, I.; Zinchenko, D. Modular Self-Balancing Battery Charger Concept for Cost-Effective Power-Assist Wheelchairs. Energies 2019, 12, 1526. doi: 10.3390/en12081526. https://www.mdpi.com/1996-1073/12/8/1526/htm (SCOPUS, Web of Science)
 12. Клен К.С., Жуйков В.Я. Вплив статистичного характеру параметрів елементів системи на рівень заряду накопичувача. – Технічна електродинаміка. – 2019. – № 1, с. 16-20. http://techned.org.ua/2019_1/st3.pdf (SCOPUS)
 13. M. Artemenko, L. Batrak, S. Polishchuk New definition formulas for apparent power and active current of three-phase power system // Przegląd Elektrotechniczny, 2019 p. 81 – 85, ISSN 0033-2097, doi:10.15199/48.2019.08.20 http://pe.org.pl/articles/2019/8/20.pdf (SCOPUS, Web of Science)
 14. Verbytskyi I., Buj C. A Reconstruction Approach for Non-contract Photoacoustic Tomography. 2019 IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO, 2019, pp. 376-379. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8783470 (SCOPUS)
 15. Iuliia Zarubiieva, Julia Yamnenko and Vishwesh Kulkarni. Fast Computation of Natural Logarithm: Abstract Chemical Reactions and DNA Strand Displacement // 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering UKRCON-2019. – Lviv. – Ukraine. – http://ukrcon.ieee.org.ua/ (SCOPUS)
 16. Julia Yamnenko, Larysa Globa, Vasyl Kurdecha, Andrii Zakharchuk. Data processing in IoT systems based on fuzzy logics // International Conference “Modern Electric Power Systems MEPS’2019”. – Wroclaw University of Science and Technology. – Wroclaw. – Poland (SCOPUS)
 17. Iuliia Yamnenko, Vitalii Levchenko. Video-Data Compression Using Wavelet Analysis // XX Jubilee International Conference “Computational Problems of Electrical Engineering”. – September 15-18/ – Lviv. – Ukraine http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2018/oct/14756/cpee-2019programfulln.pdf (SCOPUS)
 18. Kozhushko Y., Pavković D., Zinchenko D., Karbivska T., Sydorets V., Bondarenko O. Hybrid Energy Storage System of Power Supply for Micro Resistance Welding // IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO-2019), 16-18 April 2019. doi: 10.1109/ELNANO.2019.8783890. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8783890 (SCOPUS)
 19. Kozhushko Y., Pavković D., Karbivska T., Bondarenko O. Stability Analysis of Battery-Supercapacitor Energy Storage System for Resistance Welding // 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON-2019), 02-06 July 2019. (SCOPUS)

Навчальні посібники:

 1. Сучасні напрямки комп’ютерної і мікропроцесорної техніки: Практикум [Електронний ресурс]: для студентів підготовки в галузі знань 17 Електроніка та телекомунікація за спеціальністю 171 Електроніка за спеціалізацією «Електронні системи» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. О. Терещенко, В.А. Тодоренко, Д.В. Кузін – Електронні текстові данні (1 файл: 4057 кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 51 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №7 від 01.04.2019 р.) за поданням Вченої ради факультету електроніки (протокол №03/2019 від 25.03.2019 .
 2. Сучасні напрямки комп’ютерної і мікропроцесорної техніки. Розділ 3. Архітектура сучасних мікроконтролерів: конспект лекцій [Електронний ресурс]: .для студентів підготовки в галузі знань 17 Електроніка та телекомунікація за спеціальністю 171 Електроніка за спеціалізацією «Електронні компоненти та системи» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. О. Терещенко, Ю.С. Ямненко, Ю.В.Хохлов – Електронні текстові данні (1 файл: 8525 кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 204 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №7 від 01.04.2019 р.) за поданням Вченої ради факультету електроніки (протокол № 03/2019 від 25.03.2019 .)
 3. Рекомендації щодо організації І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Електроніка»: Навч. посіб./ В.Я. Жуйков, Ю.С. Ямненко, О.О. Витязь, Т.О. Терещенко, К.О. Іванько ─ К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. ─ 15 c. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №7 від 01.04.2019 р.) за поданням Вченої ради факультету електроніки (протокол № 03/2019 від 25.03.2019 .)
 4. Клен К.С. Навчально-методичний посібник «Інформаційні технології – 2: Конспект лекцій для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Електронні компоненти і системи». – К.: НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського”, 2019. – 154 с.
 5. Пристрої перетворювальної техніки – 1. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів які навчаються за спеціальністю 171 «Електроніка», спеціалізацією «Електронні компоненти і системи / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. Ф. Бондаренко, В. О. Діденко, Д. А. Миколаєць. – Електронні текстові данні (1 файл: 364 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 73 с. – Назва з екрана.
 6. Ромашко В. Я., Батрак Л. М.. Теорія електричних кіл – 3: Курсова робота. Тема «Графоаналітичні методи розрахунку нелінійного ланцюга» [електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 171 «Електроніка», спеціалізацій «Електронні системи і компоненти», «Електронні прилади та пристрої»– Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2019. – 37 с.
 7. Ромашко В. Я., Батрак Л. М. Теорія електричних кіл – 3: Курсова робота. Тема «Перехідні процеси в електричних ланцюгах» [електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 171 «Електроніка», спеціалізацій «Електронні системи і компоненти», «Електронні прилади та пристрої» Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2019. – 37 с.
 8. Батрак Л.М., Миколаєць Д.А., Тодоренко В.А., Хоменко О.В Мікропроцесорні системи». Комп’ютерний практикум: навч. посіб. для студ. спеціальності 171 «Електроніка», спеціалізації «Акустичні мультимедійні системи і технології обробки музично-мовної інформації»; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні [1 файл: 2,59 Мбайт]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського,2019. – 94 с.
 9. Пристрої відображення та реєстрації інформації: [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 171 «Електроніка», спеціалізації «Електронні системи» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Миколаєць Д.А. – Електронні текстові данні (1 файл: 7511 кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 387 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28797
 10. «Електромагнітна техніка-1». Лабораторний практикум: навч. посіб. для студ. спеціальності 171 «Електроніка», спеціалізації «Електронні системи» / А.В.Заграничний, В.А.Тодоренко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні [1 файл: 3,3 Мбайт]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського,2019. – 51 с. Гриф Методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського протокол №9 від 30.05.2019р. За поданням Вченої ради ФЕЛ (№04/2019 від 26.04.2019
 11. «Додаткові розділи інформаційної електроніки». Конспект лекцій : навч. посіб. для студ. спеціальності 171 «Електроніка», спеціалізації «Електронні системи»/ В.А.Тодоренко, Кириченко В.С. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні [1 файл: 11,25 Мбайт]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського,2019. – 137 с. Гриф Методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського протокол №9 від 30.05.2019р. За поданням Вченої ради ФЕЛ (№04/2019 від 26.04.2019)
 12. «Теорія електричних кіл. Розрахункова робота»: навч. посіб. для студ. спеціальності 171 «Електроніка», спеціалізації «Електронні системи» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т.А. Хижняк, А.В. Заграничний. –– Електронні текстові данні (1 файл: 0,48 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 64 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №9 від 30.05.2019)
 13. «Теорія електричних кіл-1. Лабораторний практикум»: навч. посіб. для студ. спеціальності 171 «Електроніка», спеціалізації «Електронні системи» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т.А. Хижняк, А.В. Заграничний. –– Електронні текстові данні (1 файл: 7,55 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 78 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №9 від 30.05.2019)
 14. «Основи електротехніки та електроніки. Практикум»: навч. посіб. для студ. спеціальності 132 «Матеріалознавство», спеціалізації «Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання», Металознавство та комп’ютерне моделювання процесів термічної обробки / КПІ ім. Ігоря Сікорського; автори: Т.А. Хижняк, А.В. Заграничний. –– Електронні текстові дані (1 файл: 4,7 Мбайт). – Київ: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, 2019. – 80 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №9 від 30.05.2019)
 15. «Комп’ютерна електроніка: Розрахункова робота» [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т.А. Хижняк, А.В. Заграничний. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,65 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 64 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №9 від 30.05.2019)
 16. Чисельні методи. Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Інформаційні технології в біології та медицині» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; автор: О. О. Абакумова. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,5 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 69 с. – Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (№ 6 від 21.02.2019 p.) за поданням Вченої ради ФЕЛ (протокол № 01/2019 від 28.01.2019 р.)

Інші наукові видання (брошури, ДСТУ, довідники, словники, переклади наукових праць, видані матеріали конференцій, тощо) загальною кількістю – 23.

 1. V. Verbytskyi. Optimization of resonances in layered cavities. Final AMMODIT Conference “Mathematics for Life Sciences”. Kyiv, 2019.
 2. Абакумова О. О. Соціокультурні перспективи розвитку сучасної дистанційної освіти / О.О. Абакумова // Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 06 грудня 2018 р., м. Дніпро, КЗВО “ДАНО” ДОР”. Частина І / Наук. ред. О.Є. Висоцька. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – 274 с. – С.21-23.
 3. Абакумова О. О. Філософія освіти як методологічний орієнтир модернізаційних процесів у освіті / О.О. Абакумова // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29-30 березня 2019 р., м.Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – 410 с. – С.256-257.
 4. Абакумова О. О. Дистанційна освіта: новий характер освітньої взаємодії / О.О. Абакумова // Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 24-25 травня 2019 р., м.Дніпро. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – 528 с. – С.179-181.
 5. Абакумова О.О. Дистанційна освіта і творче здійснення її суб’єктів / О.О. Абакумова // Філософія та художня культура в хронотопі технічного вузу: зб. матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 12 грудня 2019 р.
 6. Liudmyla Laikova, T. Tereshchenko and Y. Yamnenko Defining Pre-Emergency and Emergency Modes of Semiconductor Converters \\ MODS`2019: Mathematical Modeling and Simulation of Systems 2019 Chernihiv National University of Technology Chernihiv, Ukraine, June 24-26, 2019
 7. Bondarenko O., “Converters for Resistance Welding Applications: Overview,” in 18th International Symposium “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology III”, January 14 – 19, 2019, Toila, Estonia.
 8. Karbivska T., Kozhushko Yu., Bondarenko O., “Evaluation of the Total Losses in Principal Units of Micro Resistance Welding Machine Power Supplies,” in 18th International Symposium “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology III”, January 14 – 19, 2019, Toila, Estonia.
 9. Бондаренко О.Ф., Бондаренко Ю.В., Сафронов П.С. Підбір форми імпульсів для контактного зварювання, Труды XIX Междунар. научно-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2019). Одеса, 27-31 травня 2019 р., Одесса: Политехпериодика. – 2019. – С. 65-66.
 10. Ромашко В.Я. Батрак Л.М. Регулювальні характеристики імпульсного регулятора, що заряджає акумулятор від сонячної батареї // ІY Міжнародна науково-технічна конференція “Smart-технології в енергетиці та електроніці”, 2019 смт. Лазурне, Україна.
 11. Хижняк Т.А. Особливості організації процесу відшкодування коштів особами, що повторно зараховані на навчання за кошти державного бюджету, на етапі вступної компанії// Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи». – 2019. – с. 21-24.
 12. Liudmyla Laikova, T. Tereshchenko and Y. Yamnenko Defining Pre-Emergency and Emergency Modes of Semiconductor Converters \\ MODS`2019: Mathematical Modeling and Simulation of Systems 2019 Chernihiv National University of Technology Chernihiv, Ukraine, June 24-26, 2019 (закордонне видання Springer)
 13. Ямненко Ю.С., Крилов А.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір – комп’ютерна програма «Визначення оптимального маршруту морського вантажного транспорту за допомогою машинного навчання», зареєстровано 25.09.2019 р., заявник —КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 14. Соїч А.В., Миколаєць Д.А. Керування матричним перетворювачем частоти з використанням геометричного підходу // Електронна та Акустична Інженерія – 2019. Том 2, №1. – С. 35-38.
 15. Яма О.С., Чипегін Д. В. Аналіз термічної втоми в’язкопластичного припою для мікроелектронних компонентів і систем. // Електронна та Акустична Інженерія – 2019. Том 2, №1. – С. 11-15.
 16. Мартюхін І. А., Білий М. В. Транспортний засіб з акумулятором зі зменшеними масогабаритними показниками// Електронна та Акустична Інженерія – 2019. Том 2, №1. – С. 16-20.
 17. Сукач Р. В., Клен К. С. Імітаційне моделювання хмарного покриву за допомогою алгоритму diamond-square // Електронна та Акустична Інженерія – 2019. Том 2, №1. – С. 30-34.
 18. Живогляд О.С. Прогнозування електроспоживання на базі нейронної мережі. // Електронна та Акустична Інженерія – 2019. Том 2, №1. – С. 39-42.
 19. Пікож А.В. Керування електроспоживанням MicroGrid за вартісним критерієм// Електронна та Акустична Інженерія – 2019. Том 2, №2. – С. 10-15.
 20. Миколайчук П.В., Охмак В.М. Порівняння ефективності DC/DC перетворювачів із м’якою та жорсткою комутацією при різних частотах // Електронна та Акустична Інженерія – 2019. Том 2, №2. – С. 16-21.
 21. Корчака М. О., Клен К. С. Аналіз методів відновлення відсутніх даних для забезпечення відбору максимальної енергії у Micro Grid // Електронна та Акустична Інженерія – 2019. Том 2, №3. – С. 11-15.
 22. Федін І.С. Порівняння топологій інверторів за коефіцієнтом нелінійних спотворень вихідної напруги // Електронна та Акустична Інженерія – 2019. Том 2, №4. – С. 6-11.
 23. Колесник О. Ю. Застосування нейронної мережі для стилізованої обробки зображень // Електронна та Акустична Інженерія – 2019. Том 2, №4. – С. 17-21.