ВЕРБИЦЬКИЙ Євген Володимирович


 • Курс: «Електронні системи керування і регулювання», «Теорія поля», «Математичне моделювання процесів і систем»
 • Каб.: 401-12
 • Телефон: +38 (044) 204-90-70
 • CV

Професор, доктор технічних наук.

Народився 1984р.
У 2007 році закінчив з відзнакою НТУУ “КПІ” за спеціальністю «Промислова електроніка».
З 2007 р. по 2011 р. працював інженером у ДП «ДержККБ «Луч».
З 2011 р. працює на кафедрі промислової електроніки НТУУ “КПІ”.
У 2013 році захистив кандидатську дисертацію за темою "Упереджувальне керування з ідентифікацією параметрів перетворювачів постійної напруги".
У 2021 році захистив докторську дисертацію за темою "Спектральний аналіз процесів та синтез законів керування напівпровідниковими перетворювачами у базисі ряду Фур'є декількох змінних".
Тематика наукової діяльності – проектування перетворювачів електричної енергії, аналіз та синтез систем керування. Читає курси: «Електронні системи керування і регулювання», «Теорія поля», «Компоненти електронних систем керування».

Сертифікований експерт, тренер Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=LNlzY0kAAAAJ

В системі Intellect: intellect.kaf-pe.kpi.ua/profile/vev17

Статті

 1. Ромашко В.Я. Функции свободного режима электрических цепей со взаимной индуктивностью. // Ромашко В.Я., Батрак Л.М., Вербицький Є.В. Технічна електродинаміка. Тематичний випуск: „Силова електроніка та енергоефективність”. – 2004. – Ч.2 – с. 119-123.
 2. Ромашко В.Я. Двофазний регулятор з взаємною індуктивністю. // Ромашко В.Я., Батрак Л.М., Вербицький Є.В. Технічна електродинаміка. Тематичний випуск: „Силова електроніка та енергоефективність”. – 2005. – Ч.3 – с. 7-11.
 3. Ромашко В.Я. Алгоритм прискореного розрахунку перехідних процесів методом припасовування. // Ромашко В.Я., Батрак Л.М., Вербицький Є.В. Технічна електродинаміка. Тематичний випуск: „Силова електроніка та енергоефективність”. – 2006. – Ч.3 – с. 87-90.
 4. Жуйков В.Я. Ефективність розрахунку багатоступінчатого перехідного процесу з використанням  функцій вільного режиму в середовищі MatLab.// Жуйков В.Я., Ромашко В.Я., Вербицький Є.В.  Технічна   електродинаміка. Тем. вип.: „Силова електроніка та енергоефективність”. – 2009 – Ч. 2., с. 78-81.
 5. Жуйков В.Я. Чисельно-аналітичний розрахунок функцій вільного режиму. // Жуйков В.Я., Ромашко В.Я., Вербицький Є.В. Технічна електродинаміка. – Київ, 2010, № 3, с. 9-13.
 6. Жуйков В.Я. Використання метода функцій вільного режиму у системах упереджувального керування // Жуйков В.Я., Ромашко В.Я., Вербицький Є.В. Технічна електродинаміка. Тем. вип. Силова електроніка та енергоефективність – 2011. – Ч. 2. – С. 164–170.
 7. Вербицкий Е.В. Применение разностных уравнений в системах упреждающего управления преобразователями постоянного тока. // Вербицкий Е.В., Ромашко В.Я. Електроніка і зв'язок. – Київ, 2012, № 2, с. 23-27.
 8. Жуйков В.Я Особенности управления преобразователями постоянного тока. // Жуйков В.Я., Вербицкий Е.В. Технічна електродинаміка – Київ, , № 2, с. 71-72. (Scopus) 
 9. Вербицький Є.В. Системи упереджувального керування імпульсними перетворювачами // Технічна  електродинаміка. – Київ, 2012,  № 3, с. 123-124. (Scopus)
 10.   Вербицький Є.В. Система упереджувального керування перетворювачами постійної напруги // Технічна електродинаміка. Тем. вип.: „Силова електроніка та енергоефективність”. – 2012 – Ч. 1., с. 105-110.
 11. Жуйков В.Я. Формирование синусоидального напряжения разнотипными источниками энергии / Жуйков В.Я., Вербицкий Е.В., Осипенко К.С. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2013, № 8(114), Т.2, с. 104-107.
 12. Вербицький Є.В. Особливості пошуку точки максимальної потужності сонячної батареї методами холостого ходу і короткого замикання // Вербицький Є.В., Ромашко В.Я. Електроніка і зв’язок. – 2013. № 5, с. 13-18.
 13.  Ромашко В.Я. Аналіз втрат енергії в системі відбору максимальної потужності сонячної батареї. // Ромашко В.Я., Вербицький Є.В., Киричек Є.І.  Технічна електродинаміка – 2014, № 4, с. 55-57. (Scopus)
 14. Вербицкий Е.В. Использование двойного ряда Фурье для расчета спектра модулированных сигналов. Технічна електродинаміка – 2014, № 4, с. 96-98. (Scopus)
 15. Ромашко В.Я. Недоотримана енергія при пошуку точки максимальної потужності сонячної батареї // Ромашко В.Я., Вербицький Є.В. Киричик Є.І. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2014, № 9 (128), Т.1, с. 6-12.
 16. Вербицький Є.В. Використання поліномів Чебишева для розрахунку коефіцієнтів ряду Фур’є двох змінних. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2014, № 9 (128), Т.2, с. 161-164.
 17. Вербицький Є.В. Розрахунок інтегральних показників модульованих сигналів на основі подвійного ряду Фур’є. // Вербицький Є.В., Гонтарєв Д.О., Путілін М.В. Електроніка і зв’язок. – 2014. № 6, с. 52-57.
 18. Путілін М.В. Зменшення динамічних втрат у інверторах квазісинусоїдальної напруги за допомогою регулювання кратності модуляції вихнідної напруги. // Путілін М.В., Вербицький Є.В. Електроніка і зв’язок. – 2015. № 3, с. 51-55.
 19. Вербицький Є.В. Визначення кратності ШІМ напруги інвертора за значенням коефіцієнта гармонік на основі подвійного ряду Фур’є. Електроніка і зв’язок. – 2015. № 4, с. 21-28.
 20. Вербицький Є.В. Особливості розрахунку спектру напруги, модульованої по закону ШІМ І і ІІ на основі подвійного ряду Фур’є. Електроніка і зв’язок. – 2015. № 5, с. 36-45.
 21. Кисельова А.Г. Об’єктно-когнітивний підхід до керування системами електроживлення / Кисельова А.Г., Вербицький Є.В., Кисельов Г.Д. Вісник Університету «Україна», №1 (17), 2015, стр. 12-21.
 22. Вербицкий Е.В. Использование контекстных данных при управлении распределенной сетью электропитания / Е.В. Вербицкий, А.Г. Киселева // Технічна електродинаміка – 2016, № 1, с. 55-59. (Scopus)
 23. Ушаков Д.Р. Анализ методов формирования квазисинусоидальных напряжений с минимизацией коэффициента гармонических искажений /      Д.Р. Ушаков, Е.В. Вербицкий // Збірник "Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України" - 2016, вип. 43, с. 102-106.
 24. Вербицький Є.В. Контекстний підхід керування системою електроживлення / Вербицький Є.В., Кисельова А.Г. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях – 2016, вип. 18(1190), с. 123-127.

Патенти

 1. Патент на винахід № 108127, зареєстровано в державному реєстрі патентів України на винаходи 25.03.2015, "Спосіб формування синусоїдальної напруги на основі перетворювача з амплітудно-широтно-імпульсною модуляцією та пристрій для його реалізації". Жуйков В.Я., Вербицький Є.В., Осипенко К.С.
 2. Спосіб пошуку точки максимальної потужності сонячної батареї. Ромашко В.Я., Вербицький Є.В., Киричик Є.І. Патент на корисну модель № 91151, чинний з 25.06.2014, опубл. 25.06.2014 бюл. № 12.

IEEE конференції

 1.  Kotelnikov Double series of Modulated signals with limited spectrum. Zhikov V. Ja, Verbitskiy I.V., Kyselova A.G. Intelegent Energy and Power Systems, 2014, Kyiv, Ukraine. (Scopus)
 2. Verbytskyi Ievgen. Spectrum calculation of frequency pulse modulation voltage using double Fourier series. Conference  IEEE 3rd Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering, Riga, 2015, P. 1-4. Doi 1109/AIEEE.2015.7367287. (Scopus)
 3. Verbytskyi Ievgen. Spectrum analysis of a bipolar voltage on basis the double Fourier series. IEEE 36th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Kyiv, 2016, P. 296-299. Doi 1109/ELNANO.2016.7493071. (Scopus)
 4. Context-aware framework for energy management system. G. KyselovaI. V. VerbitskyiG. D. Kyselov. 2nd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS), Kyiv, 2016, P. 1-4. DOI: 10.1109/IEPS.2016.7521890. (Scopus)
 5. Spectrum analysis of bipolar pulse frequency modulation voltage. Y. ZhuikovI. V. Verbytskyi. 2nd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS), Kyiv, 2016, P. 1-4.  DOI: 10.1109/IEPS.2016.7521871. (Scopus)

Монографії

 1. Вербицький Є.В., Кисельова А. Г., Осипенко К. С. Контекстно-залежне керування автономними системами електроживлення: під загальною редакцією д.т.н. Жуйкова В.Я. – К.: Аверс, 2015. – 187 с. ISBN 978-966-8777-13-4.