Бондаренко Олександр Федорович

Докторант

Назва роботи: “Високоефективні електротехнічні системи контактного зварювання (Концепція, задачі оптимізації, моделювання)”

Коротка характеристика роботи: Дослідження присвячені вирішеною проблеми створення устаткування для контактного зварювання, яке б забезпечувало високу якість зварних з’єднань для різних матеріалів, розмірів, якості поверхні та інших факторів за умови мінімізацію впливу на мережу живлення.

Керівник: Жуйков Валерій Якович

Рік вступу до докторантури: 2014

Відзнаки
1. Стипендіат Кабінету міністрів України для аспірантів вищих навчальних закладів у 2006-2007 рр.
2. Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених на 2012-2014 рр.
3. Переможець Всеукраїнського конкурсу «Винахід – 2007» у галузевій номінації «Кращий винахід – 2007 в галузі електроніки та комунікаційних систем».
4. Грамота Президії НАН України за серію робіт за результатами конкурсу на здобуття премій для молодих учених.

Досягнення:

Сертифікований експерт, тренер Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Дисертація

1. Бондаренко А.Ф. Формирователи импульсов тока для установок контактной микросварки. Дис. … канд. техн. наук: 05.09.12 / Бондаренко Александр Федорович. – Алчевск, 2008.

Автореферат
1. Бондаренко О.Ф. Формувачі імпульсів струму для установок контактного мікрозварювання. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії» / О.Ф. Бондаренко. – Київ, 2008.

Патенти
1. Паеранд Ю.Е., Бондаренко О.Ф. Пристрій для керування процесом контактного точкового зварювання. Пат. 79189 Україна, МПК (2006) В23К11/24; заявник і патентовласник Донбас. держ. техн. ун-т. – № а200507458 ; заявл. 26.07.2005 ; опубл. 25.05.2007, Бюл. № 7.
2. Паеранд Ю.Е., Бондаренко О.Ф. Спосіб керування процесом контактного точкового зварювання. Пат. 20927 Україна, МПК (2007) В23К11/24; заявник і патентовласник Донбас. держ. техн. ун-т. – № u200609688 ; заявл. 08.09.2006 ; опубл. 15.02.2007, Бюл. № 2.
3. Паеранд Ю.Е., Бондаренко О.Ф. Пристрій для керування процесом контактного точкового зварювання. Пат. 21356 Україна, МПК (2006) В 23К11/24; заявник і патентовласник Донбас. держ. техн. ун-т. – № u200609671 ; заявл. 08.09.2006 ; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3.
4. Паеранд Ю.Е., Бондаренко О.Ф., Бондаренко Ю.В. Спосіб регулювання зварювального струму та пристрій для його реалізації. Пат. 93152 Україна, МПК (2011.01) В23К11/24; заявник і патентовласник Донбас. держ. техн. ун-т. – № a200911697; заявл. 16.11.2009; опубл. 10.01.2011, Бюл. № 1.
5. Бондаренко О.Ф., Єрмоленко Є.О. Спосіб автоматизованого вимірювання вольт-амперних характеристик напівпровідникових приладів. Пат. 96998 Україна, МПК G01R31/26 (2006.01), G01R19/32 (2006.01); заявник і патентовласник Донбас. держ. техн. ун-т. – № a201000903; заявл. 29.01.2010; опубл. 26.12.2011, Бюл.№ 24.

Звіти з НДР
1. Мотченко О., Ушаков В., Глебін А., Кобець Д., Саратовський Р., Богданова А., Прончатова Т., Середа С., Ушакова О., Бондаренко О. Дослідження та розробка статичних перетворювачів частоти, що мають пристрої автоматичного узгодження з навантаженням. Звіт про НДР // № 135/ГБ (№ ДР 0104U002171) / Донбаський державний технічний університет. – від 15.11.2006. – Алчевськ, 2006.
2. Паеранд Ю.Е., Бондаренко О.Ф., Бондаренко Ю.В. Розробка та дослідження формувача імпульсів струму на основі багатокоміркового транзисторного перетворювача з комбінованим керуванням. Звіт про НДР (заключ.) // № 31/К (№ ДР 0110U007765) / Донбаський державний технічний університет. – від 28.10.2011. – Алчевськ, 2011.
3. Бондаренко О.Ф., Єрмоленко Є.О. Розробка та дослідження автоматизованих систем для вимірювання характеристик напівпровідникових приладів. Звіт про НДР (заключ.) // № 34/К (№ ДР 0110U007768) / Донбаський державний технічний університет. – від 22.06.2012. – Алчевськ, 2012.

Статті та тези доповідей
1. Паэранд Ю.Э., Бондаренко А.Ф. Особенности формирования импульсов тока для сварки малогабаритных деталей // Технічна електродинаміка. – 2005. – Тем. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – Ч. 3. – С. 28-31.
2. Паэранд Ю.Э., Бондаренко А.Ф. Применение импульсов специальной формы для контактной микросварки // Труды седьмой Междунар. научно-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2006). Том 2. – Одесса: ДП Нептун – Технология. – 2006. – С. 29.
3. Паэранд Ю.Э., Бондаренко А.Ф. Формирование сигналов специальной формы с помощью микропроцессорных средств. Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета. – Алчевск: ДонДТУ. – Вып.21. – 2006. – С. 210-215.
4. Паэранд Ю.Э., Бондаренко А.Ф. Источник питания для контактной микросварки с программируемой формой сварочного импульса Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2006. – № 4. – С.51-54.
5. Паэранд Ю.Э., Бондаренко А.Ф. Формирователь импульсов специальной формы для контактной микросварки. Технічна електродинаміка. – 2006. – Тем. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – Ч. 5. – С. 27-32.
6. Паэранд Ю.Э., Бондаренко А.Ф., Щетинин А.А. Способ формирования импульсов для контактной микросварки с использованием ШИМ. Труды восьмой Междунар. научно-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2007). – Одесса: ДП Нептун – Технология. – 2007. – С. 311.
7. Паэранд Ю.Э., Бондаренко А.Ф. Программирование параметров сварочных импульсов для контактной микросварки деталей ответственного назначения. Труды восьмой Междунар. научно-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2007). – Одесса: ДП Нептун – Технология. – 2007. – С. 312.
8. Паэранд Ю.Э., Потапов В.Д., Бондаренко А.Ф. Моделирование формирователя импульсов сварочного тока специальной формы. Технічна електродинаміка. – 2007. – Тем. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – Ч. 5. – С. 80-84.
9. Паеранд Ю.Е., Бондаренко О.Ф. Моделювання системи формування імпульсів струму для установок контактного мікрозварювання. Вісник Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси: ЧДТУ. – 2007. – Спецвипуск. – С. 135-137.
10. Паэранд Ю.Э., Бондаренко А.Ф. Автоматическое регулирование процесса формирования импульсов специальной формы для контактной микросварки. Матеріали XIV Міжнар. конф. з автоматичного управління (Автоматика-2007), м. Севастополь, 10-14 вересня 2007 р. – Ч. 1. – Севастополь: СНУЯЕтаП. – 2007. – С. 177-178.
11. Бондаренко А.Ф., Щетинин А.А., Паэранд Ю.Э. Источник питания для установки контактной микросварки с программируемой формой сварочного импульса. Електротехніка і електромеханіка: Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених з міжнародною участю. – Миколаїв: НУК. – 2006. – С. 3-7.
12. Паэранд Ю.Э., Бондаренко А.Ф., Бондаренко Ю.В. Анализ динамических свойств сварочного контура формирователя импульсов для контактной микросварки. Труды девятой Междунар. научно-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2008). Том 2. – Одесса: ЧП Политехпериодика. – 2008. – С. 76.
13. Паэранд Ю.Э., Бондаренко Ю.В., Бондаренко А.Ф. Комбинированный накопитель энергии «аккумуляторная батарея – электролитический конденсатор». Технічна електродинаміка. – 2008. – Тем. вип. Проблеми сучасної електротехніки. – Ч.6. – С. 76-79.
14. Паэранд Ю.Э., Бондаренко Ю.В., Бондаренко А.Ф. Формирователи импульсов тока для контактной сварки. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2008. – № 3. – С.25-30.
15. Бондаренко А.Ф. Математическое моделирование формирователя импульсов для контактной микросварки со специальным законом изменения мощности. Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета. – Алчевск: ДонДТУ. – Вып.27. – 2008. – С. 408-418.
16. Паэранд Ю.Э., Бондаренко А.Ф., Бондаренко Ю.В. Построение формирователя импульсов для контактной микросварки на основе многоячеечного преобразователя с комбинированным управлением // Труды десятой Междунар. научно-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2009). Том 2. – Одесса: ЧП Политехпериодика. – 2009. – С. 32.
17. Бондаренко А.Ф., Поликарпов С.А. Автоматизированная система контроля состояния аккумуляторных батарей // Труды десятой Междунар. научно-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2009). Том 2. – Одесса: ЧП Политехпериодика. – 2009. – С. 37.
18. Бондаренко А.Ф., Ермоленко Е.А. Усовершенствованный способ автоматизированного снятия вольт-амперных характеристик полупроводниковых приборов // Труды десятой Междунар. научно-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2009). Том 2. – Одесса: ЧП Политехпериодика. – 2009. – С. 42.
19. Paerand, Y.E., Bondarenko O.F., Bondarenko, Y.V. The former of special form current pulses for micro resistance welding // 6th International Conference-Workshop «Compatibility and Power Electronics, 2009». CPE ’09. pp. 396-401, 20-22 May 2009, Badajoz, Spain. URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=5156067&isnumber=5155997
20. Ермоленко Е.А., Бондаренко А.Ф. Способ и устройство для снятия вольт-амперных характеристик полупроводниковых приборов // Вісник кафедри «Електротехніка» за підсумками наукової діяльності студентів. – Донецьк: ДонНТУ. – 2009. – С. 44-45.
21. Паэранд Ю.Э., Бондаренко А.Ф., Бондаренко Ю.В. Многоячейковый транзисторный регулятор тока с комбинированным управлением для установок контактной микросварки // Технічна електродинаміка. – 2009. – Тем. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – Ч. 3. – С. 10-15.
22. Паэранд Ю.Э., Бондаренко А.Ф., Бондаренко Ю.В. Способ регулирования сварочного тока многоячейковым транзисторным преобразователем постоянного тока с комбинированным управлением // Труды XI Междунар. научно-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2010). Том 2. – Одесса: Политехпериодика. – 2010. – С. 64.
23. Паэранд Ю.Э., Бондаренко А.Ф., Полено А.Н., Marianovsky E. Исследование возможности применения MEMS–датчиков для мониторинга механизма качания кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок // Труды XI Междунар. научно-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2010). Том 2. – Одесса: Политехпериодика. – 2010. – С. 48.
24. Бондаренко А.Ф., Ермоленко Е.А. Устройство для автоматизированного измерения вольт-амперных характеристик полупроводниковых приборов // Труды XI Междунар. научно-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2010). Том 1. – Одесса: Политехпериодика. – 2010. – С. 191.
25. Паэранд Ю.Э., Бондаренко А.Ф., Бондаренко Ю.В. Транзисторный преобразователь постоянного тока с комбинированным управлением // Технічна електродинаміка. – 2010. – Тем. вип. Проблеми сучасної електротехніки. – Ч.3. – С. 104-107.
26. Бондаренко А.Ф., Ермоленко Е.А. Способ автоматизированного снятия вольт-амперных характеристик полупроводниковых приборов // Технічна електродинаміка. – 2010. – Тем. вип. Проблеми сучасної електротехніки. – Ч.2. – С. 126-129.
27. Паэранд Ю.Э., Бондаренко А.Ф. Бондаренко Ю.В. Способ управления многоячейковым транзисторным преобразователем // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2010). Тези доповідей десятої міжнародної науково-технічної конференції. м. Вінниця, 19-21 жовтня 2010 року. – Вінниця: ВНТУ. – 2010. С. 187-188.
28. Полено А.Н., Бондаренко А.Ф. Система для мониторинга параметров качания кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок // Материалы XI-й научно технической конф. молодых специалистов ПАО «АМК», г. Алчевск, 25 мая 2011 г. – Алчевск: АМК-ИСД. – 2011. – С. 64-65.
29. Паэранд Ю.Э., Бондаренко А.Ф., Бондаренко Ю.В. Оптимизация конструкции многоячейкового транзисторного преобразователя с комбинированным управлением для установок контактной микросварки // Труды XII Междунар. научно-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2011). – Одесса: Политехпериодика. – 2011. – С. 234.
30. Бондаренко А.Ф., Ермоленко Е.А. Контроль состояния полупроводникового прибора в процессе измерения его вольт-амперной характеристики // Труды XII Междунар. научно-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2011). – Одесса: Политехпериодика. – 2011. – С. 264.
31. Паеранд Ю.Е., Бондаренко О.Ф., Полєно О.М. Моніторинг траєкторії руху кристалізатора машини безперервного лиття заготовок із використанням MEMS-акселерометрів // Труды XII Междунар. научно-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2011). – Одесса: Политехпериодика. – 2011. – С. 249.
32. Бондаренко А.Ф., Лавский Н.Н., Попов В.В. Измеритель временных параметров полупроводниковых приборов на базе ПЛИС // Труды XII Междунар. научно-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2011). – Одесса: Политехпериодика. – 2011. – С. 265.
33. Paerand Y.E., Bondarenko O.F., Bondarenko I.V. Multicell-type transistor converter with combined control for micro resistance welding // 7th International Conference-Workshop «Compatibility and Power Electronics (CPE), 2011», pp. 309-314, 1-3 June 2011, Tallinn, Estonia. URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5942252&isnumber=5942196
34. Диденко В.А., Бондаренко А.Ф. Оценка ошибки вычисления цифровой системы измерения угла на основе MEMS-гироскопа // Сборник научных трудов студентов Донбасского государственного технического университета. Вып.4, Часть I – Алчевск: ДонГТУ, 2011. – 218 с.
35. Паеранд Ю.Е., Бондаренко О.Ф., Бондаренко Ю.В. Спосіб керування багатокомірковим транзисторним перетворювачем // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ. – Вип. 97. – №4, 2011. – С. 183-186.
36. Диденко В.А., Полено А.Н., Бондаренко А.Ф. Математическая модель MEMS-акселерометра // Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета. – Алчевск: ДонДТУ. – Вып. 35. – 2011. – С. 325-333.
37. Paerand Y., Bondarenko O., Bondarenko I. Transistor Converter with Multicell Structure and Combined Control for Micro Resistance Welding Machines // Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review), R. 88 NR 01a/2012, рр. 86-90.
38. Бондаренко Ю.В., Бондаренко А.Ф., Сафронов П.С., Сидорец В.Н. Оптимизация структуры многоячейкового транзисторного преобразователя // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2012. – № 2. – С. 16-21.
39. Ермоленко Е.А., Бондаренко А.Ф., Баранов А.Н. Тепловая математическая модель полупроводниковых приборов при измерении ВАХ импульсным способом // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2012. – № 5. – С. 14-18.
40. Бондаренко Ю.В., Сидорець В.М. Сафронов П.С., Бондаренко О.Ф. Оцінка точності регулювання струму багатокоміркового транзисторного перетворювача з комбінованим керуванням // Технічна електродинаміка №2. – 2012. – С. 67–68.
41. Бондаренко Ю.В., Сидорець В.М. Сафронов П.С., Бондаренко О.Ф. Оцінка точності регулювання струму багатокоміркового транзисторного перетворювача з комбінованим керуванням // Праці конференції ПСЕ-2012 [Електронний ресурс] / 700 MB. – К.: НТУУ КПІ, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з контейнера.
42. Ермоленко Е.А., Бондаренко А.Ф., Баранов А.Н. Определение параметров импульсной последовательности для адаптивного способа измерения вольт-амперных характеристик полупроводниковых приборов // Технічна електродинаміка №3. – 2012. – С. 127–128.
43. Діденко В.О., Бондаренко О.Ф. Система для моніторингу параметрів хитання кристалізатора машини безперервного лиття заготовок: дослідження точності вимірювання // Тези доповідей заключної конференції Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт у галузі «Електроніка» (II Етап). – Херсон: ХНТУ. – 2012. – С. 34-35.
44. Диденко В.А., Полено А.Н., Бондаренко А.Ф. Моделирование работы измерительного канала системы контроля параметров движения кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок // Збірка доповідей III Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Інформаційні управляючі системи та комп’ютерний моніторинг» (ІУС та КМ -2012), 16-18 квітня 2012 р., м. Донецьк. – Донецьк: ДонНТУ. – 2012. – С. 378-382.
45. Диденко В.А., Полено А.Н., Бондаренко А.Ф. Моделирование работы измерительного канала системы контроля параметров движения кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок // III Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Інформаційні управляючі системи та комп’ютерний моніторинг» (ІУС та КМ -2012) Донецьк [Електронний ресурс] / 700 MB. – Донецьк: ДонНТУ, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з контейнера.
46. Полено А.Н., Бондаренко А.Ф. Программное обеспечение информационно-измерительной системы контроля параметров качания кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок // Материалы XII научно технической конф. молодых специалистов ПАО «АМК», г. Алчевск, 25 мая 2012 г. – Алчевск: АМК-ИСД. – 2012. – С. 52.
47. Бондаренко Ю.В., Сидорец В.Н., Бондаренко А.Ф. Автоматизированная система задания параметров сварочных импульсов для установок контактной микросварки // Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах. Сборник тезисов докладов VI международной конференции 29мая – 1июня 2012г., Кацивели, Крым, Украина. – Киев: ИЭС, 2012. – С.55.
48. Ермоленко Е.А., Бондаренко А.Ф. Формирование импульсной последовательности при автоматизированном измерении вольт-амперных характеристик полупроводниковых приборов // Труды XIII Междунар. научно-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2012). – Одесса: Политехпериодика. – 2012. – С. 216.
49. Полєно О.М., Бондаренко О.Ф. Інтерфейс користувача інформаційно-вимірювальної системи контролю параметрів хитання кристалізатора машини безперервного лиття заготовок // Труды XIII Междунар. научно-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2012). – Одесса: Политехпериодика. – 2012. – С. 53.
50. Бондаренко А.Ф., Бондаренко Ю.В., Сафронов П.С., Сидорец В.Н. Оценка динамических свойств многоячейкового транзисторного преобразователя с совместным использованием непрерывного и импульсного управления // Технічна електродинаміка. – 2012. – Тем. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – Ч.2. – С. 68-73.
51. Ермоленко Е.А., Бондаренко А.Ф. Определение длительности переходного процесса в силовых полупроводниковых приборах // Технічна електродинаміка. – 2012. – Тем. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – Ч.2. – С. 159-162.
52. Бондаренко А.Ф., Сидорец В.Н., Бондаренко Ю.В. Совершенствование источников питания для контактной микросварки // Сварочное производство в машиностроении: перспективы развития. Материалы III международной научно-технической конференции. 2-5 октября 2012 года. – Краматорск: ДГМА. – 2012. С. 97-98.
53. Бондаренко А.Ф., Сидорец В.Н., Бондаренко Ю.В. Совершенствование источников питания для контактной микросварки // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: збірник наукових праць. – Краматорськ: ДДМА, 2012. – № 3 (28). – С. 60-63.
54. Полєно О.М., Бондаренко О.Ф. Контроль параметрів хитання кристалізатора машини безперервного лиття заготовок // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2012). ХІ Міжнародна конференція. Тези доповідей. Вінниця, 9-11 жовтня 2012 року. – Вінниця: ВНТУ. – 2012. – С. 205-206.
55. Iermolenko I.O., Bondarenko O.F., Iermolenko K.I. The Method of Determining the Duration of Transients in Semiconductor Devices for Current-Voltage Characteristics Measurement // XXXIII International Scientific Conference «Electronics and Nanotechnology (ELNANO), 2013», 16-19 April 2013, Kyiv, Ukraine. – P. 367-369. URL: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6552062
56. Полєно О.М., Бондаренко О.Ф., Діденко В.О. Математична модель обробки даних в системі моніторингу параметрів хитання кристалізатора машини безперервного лиття заготовок // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: «Нові рішення в сучасних технологіях». – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. – №18 (991). – С. 70-76.
57. Сидоренко А.С., Бондаренко А.Ф. Уменьшение времени аналого-цифрового преобразования // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: «Нові рішення в сучасних технологіях». – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. – №18 (991). – С. 104-108.
58. Полено А.Н., Бондаренко А.Ф., Диденко В.А. Моделирование информационно-измерительной системы контроля параметров качания кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок // Материалы XIII научно-технической конф. молодых специалистов ПАО «АМК», г. Алчевск, 24 мая 2013 г. – Алчевск: АМК-ИСД. – 2013. – С. 44-45.
59. Полено А.Н., Бондаренко А.Ф., Диденко В.А. Алгоритм функционирования информационно-измерительной системы для мониторинга механических колебательных процессов // Труды XIII Междунар. научно-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2013). Одеса, 27-31 мая 2013 года. Том 1. – Одесса: Политехпериодика. – 2013. – С. 110-112.
60. Ермоленко Е.А., Бондаренко А.Ф. Компьютерная система для измерения вольт-амперных характеристик полупроводниковых приборов с удаленным доступом // Труды XIII Междунар. научно-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2013). Одеса, 27-31 мая 2013 года. Том 1. – Одесса: Политехпериодика. – 2013. – С. 113-114.
61. Бондаренко А.Ф., Сафронов П.С., Бондаренко Ю.В., Сидорец В.Н. Комбинированный накопитель энергии на основе ионистора для установок контактной микросварки // Труды XIII Междунар. научно-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2013). Одеса, 27-31 мая 2013 года. Том 2. – Одесса: Политехпериодика. – 2013. – С. 64-66.
62. Bondarenko O.F., Bondarenko I.V., Safronov P.S., Sydorets V.M. Current and Force Control in Micro Resistance Welding Machines. Review and Development // 8th International Conference-Workshop «Compatibility and Power Electronics (CPE), 2013», 5-7 June 2013, Ljubljana, Slovenia. – P. 298-303. URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6601173&isnumber=6601114
63. Сафронов П.С., Бондаренко Ю.В., Бондаренко О.Ф., Сидорець В.М. Вдосконалений алгоритм комутації комірок багатокоміркового транзисторного перетворювача // Энергосбережение – Энергетика – Энергоаудит. – 2013, Специальный выпуск. – Т.2, №8. – С.118-121.
64. Сафронов П.С., Бондаренко Ю.В., Бондаренко О.Ф., Сидорець В.М. Вдосконалений алгоритм комутації комірок багатокоміркового транзисторного перетворювача // XIX міжнародна науково-технічна конференція «Силова електроніка та енергоефективність’ 2013» (СЕЕ’ 2013), Алушта, 23-27 вересня, 2013. ISSN 2307-857X. [Електронний ресурс] / 700 MB. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з контейнера.
65. Bondarenko O.F., Safronov P.S., Bondarenko I.V., Sydorets V.M. Direct energy and energy storage circuit topologies of DC power supplies for micro resistance welding // IEEE 34th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO-2014), 15-18 April 2014, pp. 468-470. URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6873431&isnumber=6873425
66. Ермоленко К.И., Бондаренко А.Ф. Использование современных MEMS-датчиков для измерения перемещений электродов при микросварке // Труды XV Междунар. научно-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2014). Одеса, 26-30 мая 2014 года. Том II. – Одесса: Политехпериодика. – 2014. – С. 73-74.
67. Диденко В.А., Бондаренко А.Ф., Полено А.Н. Обзор средств контроля траектории движения кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок // Труды XV Междунар. научно-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2014). Одеса, 26-30 мая 2014 года. Том I. – Одесса: Политехпериодика. – 2014. – С. 58-59.
68. Bondarenko, O.F., Bondarenko, I.V, Safronov, P.S., Sydorets, V.M. Effective circuit topology of DC power supply for micro resistance welding // IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS-2014), 2-6 June 2014, pp. 68-70. URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6874204&isnumber=6874158
69. Bondarenko, O.F., Bondarenko, I.V, Safronov, P.S., Sydorets, V.M. Effective circuit topology of DC power supply for micro resistance welding // IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS-2014). [Електронний ресурс] / 700 MB. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з контейнера.
70. Сафронов П.С., Бондаренко Ю.В., Бондаренко О.Ф., Сидорець В.М., Кучеренко Д.В. Поліпшення електромагнітної сумісності джерел живлення для контактного зварювання // Технічна електродинаміка, №5 (вересень/жовтень). – 2014. – С. 89–91.
71. Сафронов П.С., Бондаренко Ю.В., Бондаренко О.Ф., Сидорець В.М., Кучеренко Д.В. Поліпшення електромагнітної сумісності джерел живлення для контактного зварювання // Праці конференції ПСЕ-2014 [Електронний ресурс] / 700 MB. – К.: НТУУ КПІ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з контейнера.
72. Бондаренко Ю.В., Сафронов П.С., Бондаренко А.Ф., Сидорец В.Н., Рогозина Т.С. Гибридные энергонакопители на основе аккумуляторов и суперконденсаторов для контактной микросварки // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2014. – № 4. – С. 33-38.
73. Бондаренко О.Ф., Бондаренко Ю.В., Сафронов П.С., Сидорець В.М. Дослідження системи автоматичного регулювання джерела живлення для контактного мікрозварювання // Энергосбережение – Энергетика – Энергоаудит. – 2014, Специальный выпуск. – Т.1, №9. – С.24-29.
74. Бондаренко О.Ф., Бондаренко Ю.В., Сафронов П.С., Сидорець В.М. Дослідження системи автоматичного регулювання джерела живлення для контактного мікрозварювання // XX міжнародна науково-технічна конференція «Силова електроніка та енергоефективність’ 2014» (СЕЕ’ 2014), Одеса, 15-19 вересня, 2014. ISSN 2307-857X. [Електронний ресурс] / 700 MB. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з контейнера.
75. Бондаренко О.Ф., Бондаренко Ю.В., Сафронов П.С., Сидорець В.М. Оптимізація структури багатокоміркового джерела живлення для установок контактного мікрозварювання // Тезисы докладов Седьмой Межд. конф. «Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах», Одесса, 15-19 сентября 2014 года. – Киев: Международная ассоциация «Сварка». – 2014. – С. 34.
76. Пентегов І.В., Сидорець В.М., Сафронов П.С., Бондаренко О.Ф., Бондаренко Ю.В. Математичне моделювання процесів передачі енергії від автономного гібридного джерела живлення до зварювального контакту // Тезисы докладов Седьмой Межд. конф. «Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах», Одесса, 15-19 сентября 2014 года. – Киев: Международная ассоциация «Сварка». – 2014. – С. 41.
77. Сафронов П.С., Кучеренко Д.В., Бондаренко Ю.В., Бондаренко О.Ф., Сидорець В.М. Формування сигналу керування багатофазним коректором коефіцієнта потужності // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2014). ХІІ Міжнародна конференція. Тези доповідей. Вінниця, 14-16 жовтня 2014 року. – Вінниця: ВНТУ. – 2014. – С. 142.
78. Діденко В.О., Полєно О.М., Бондаренко О.Ф. Моделювання механізму хитання кристалізатора машини безперервного лиття заготовок з гідравлічним приводом // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2014). ХІІ Міжнародна конференція. Тези доповідей. Вінниця, 14-16 жовтня 2014 року. – Вінниця: ВНТУ. – 2014. – С. 158.
79. Сафронов П.С., Кучеренко Д.В., Бондаренко Ю.В., Бондаренко О.Ф., Сидорець В.М. Формування сигналу керування багатофазним коректором коефіцієнта потужності // Наукові праці ВНТУ. – 2015. – №1. URL: http://praci.vntu.edu.ua/article/view/3972
80. Диденко В.А., Бондаренко А.Ф., Полено А.Н. Формирование эталонного сигнала перемещения в системе управления механизмом качания кристаллизатора МНЛЗ // Научный Вестник Донбасской государственной машиностроительной академии: сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2015. – №1(16Е). – С. 44-51.
81. Safronov P.S., Bondarenko I.V., Bondarenko O.F., Sydorets V.M. Dependence of Input Current Quality on Number of Phases of Multiphase Interleaved PFC // IEEE 35th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO-2015), 21-24 April 2015.
82. Didenko V.O., Bondarenko O.F. Control of Hydraulic System Servo Motor Converter in Mold Oscillation Waveform Formation // IEEE 35th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO-2015), 21-24 April 2015.
83. Бондаренко О.Ф., Сафронов П.С., Бондаренко Ю.В., Сидорець В.М. Модульний принцип побудови джерел живлення для контактного зварювання // Труды XVI Междунар. научно-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2015). Одеса, 25-29 мая 2015 года. – Одесса: Политехпериодика. – 2015. – С. 170-171.
84. Діденко В.О., Бондаренко О.Ф., Полєно О.М. Використання машинного навчання для розпізнавання несправного стану механізму хитання машини безперервного лиття заготовок за сигналами прискорень // Труды XVI Междунар. научно-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2015). Одеса, 25-29 мая 2015 года. – Одесса: Политехпериодика. – 2015. – С. 40-41.
85. Бондаренко О.Ф., Хижняк Т.А., Кузін Д.В. Втрати енергії в багатокоміркових транзисторних перетворювачах для контактного зварювання // Праці конференції ESS-2015.

Методичні вказівки та інші навчальні матеріали
1. Пепенін Р.Р., Бондаренко О.Ф. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Функціональна електроніка» Ч. 1. Оптоелектроніка (для студ. спец. «Електронні системи» 4 курсу денної та заочної форм навчання). Алчевськ: ДонДТУ, ВПЦ Ладо. – 2006. – 32 с.
2. Афанасьєв О.М., Бондаренко О.Ф. Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розробка стабілізованого джерела живлення малої потужності» (для студ. спец. 7.090803 «Електронні системи» та 7.092203 «Автоматизовані електромеханічні системи 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання»). Алчевськ: ДонДТУ, ВПЦ Ладо. – 2006. – 43 с.
3. Бондаренко О.Ф. Робоча програма переддипломної практики (для студентів спеціальності 7.090803 «Електронні системи» 5-го курсу денної та заочної форм навч.). Алчевськ: ДонДТУ, ВПЦ Ладо. – 2011. – 27 с.
4. Пепенін Р.Р., Бондаренко О.Ф., Паеранд Ю.Е., Охріменко П.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Функціональна електроніка» Ч. 2. (для студ. напр. підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи», 2 курсу ден. та заочн. форм навч.). Алчевськ: ДонДТУ, ВПЦ Ладо. – 2012. – 34 с.
5. Скурятін Ю.В., Кобець Д.В., Бондаренко О.Ф., Єрмоленко Є.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мікропроцесорні пристрої керування та обробки інформації» (для студ. спец. 7.05080202 «Електронні системи» 4-го курсу ден. та заоч. форм навч.). Алчевськ: ДонДТУ, ВПЦ Ладо. – 2013. – 78 с.
6. Бондаренко О.Ф., Пепенін Р.Р., Римар В.О., Єрмоленко Є.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Твердотільна електроніка» (для студ. напр. підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи», 2 курсу ден. та заочн. форм навч.). Алчевськ: ДонДТУ, ВПЦ Ладо. – 2013. – 62 с.
7. Бондаренко О.Ф., Бикова О.В., Бондаренко Ю.В., Єрмоленко Є.О. Робоча програма виробничої практики (для студ. напр. підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи», 3 курсу ден. форми навч.). Алчевськ: ДонДТУ, ВПЦ Ладо. – 2013. – 24 с.
8. Сафронов П.С., Бондаренко О.Ф. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування електронних систем» (для студ. спец. 7.05080202 «Електронні системи» 5-го курсу ден. та заочн. форм навч.). Алчевськ: ДонДТУ, ВПЦ Ладо. – 2013. – 33 с.
9. Бондаренко О.Ф., Бондаренко Ю.В., Афанасьєв О.М., Єрмоленко Є.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Пристрої аналогової електроніки» (для студ. напр. підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи» 2-го курсу ден. та заоч. форм навч.). Алчевськ: ДонДТУ. – 2014. – 48 с.

Відзнаки
1. Стипендіат Кабінету міністрів України для аспірантів вищих навчальних закладів у 2006-2007 рр.
2. Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених на 2012-2014 рр.
3. Переможець Всеукраїнського конкурсу «Винахід – 2007» у галузевій номінації «Кращий винахід – 2007 в галузі електроніки та комунікаційних систем».
4. Грамота Президії НАН України за серію робіт за результатами конкурсу на здобуття премій для молодих учених.

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?user=O3vUVBAAAAAJ&hl=uk&authuser=1