Наукові праці керівників за темами дисертаційних досліджень аспірантів

1 рік навчання (набір 2020 року)


з/п
ПІБ аспірантаТема дисертаціїПІБ, посада, наукова ступінь та вчене звання наукового керівника аспіранта.
Назви і реквізити наукових праць
1Громов Василь ВалерійовичВолоконно-оптичні датчики на брегівських решітках для хімічної і нафтогазової інфраструктуриЧадюк В’ячеслав Олексійович, доцент кафедри електронних пристроїв та систем, к.т.н., доцент
1. Звіт про НДР «Дослідження оптичних методів візуалізації та позиціювання нанорозмірних об’єктів на підкладках», держ. реєстр. № 0219U102019, науковий керівник Чадюк В.О. – Київ, УкрІНТЕІ, 2019. – 42 с.
2. Клебан Я.В., Чадюк В.О. Особливості застосування оптичного волокна в електроніці / Матеріали Х науково-практичної конференції "Перспективні напрямки сучасної електроніки", 08.04.2016 – Київ, КПІ.
3. Ципарська О.А., Чадюк В.О. Стан розвитку оптичних наносенсорів / Матеріали ХІ науково-практичної конференції "Перспективні напрямки сучасної електроніки", 06.04.2017 – Київ, КПІ.
4. Поздняков Д.С., Чадюк В.О. Візуалізація та вимірювання нанорозмірних об'єктів за допомогою зв'язаних оптичних резонаторів / Матеріали ХІ науково-практичної конференції "Перспективні напрямки сучасної електроніки", 06.04.2017 – Київ, КПІ.
2Желязков Єгор ОлександровичСистема адаптивного освітлення на базі визначення циркадних ритмів людиниЯмненко Юлія Сергіївна, зав. кафедрою електронних пристроїв та систем, д.т.н., проф.
1. Аршан Є.В. Система адаптивного контролю освітлення [Електронний ресурс] / Аршан Є.В., Бондаренко Р.І., Калачников О.О., Ямненко Ю.С. // X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва» 13 листопада 2020 р. м. Київ: матеріали конференції. – 2020 – С. 554–563. – Режим доступу: https://openscilab.org/wp-content/uploads/2020/11/suchasni-vikliki-i-aktualni-problemi-nauki-osviti-ta-virobnictva_2020_11_13_tezy.pdf.
2. J. Yamnenko, T. Tereshchenko, Y. Khokhlov, O. Bondarenko and A. Polishuk, "Data transmission with code division based on transform in rotating coordinates," 2017 IEEE 58th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON), Riga, 2017, pp. 1-6. doi: 10.1109/RTUCON.2017.8124839, http://www.conference.rtu.lv/docs/RTUCON2017_program_v5.pdf.
3. Виявлення аномальної поведінки людини у MicroGrid на базі машинного навчання / О. М. Комаревич, Ю. В. Хохлов, Ю. С. Ямненко // Мікросистеми. електроніка та акустика. – 2018. – Том 23. - №4(2018). - С. 36–41. http://elc.kpi.ua/article/view/143310 , DOI: https://doi.org/10.20535/2523-4455.2018.23.4.143310.
4. Кратномасштабний аналіз дискретних функцій із заданою кількістю фільтрів / Ю. С. Ямненко, Т. А. Хижняк, Т. О. Терещенко, В. В. Левченко. // Електроніка та зв'язок. – 2017. – С. 73–79. http://elc.kpi.ua/old/article/view/105013/104492.
5. Ямненко Ю. С. Дискретні спектральні перетворення Уолша та Адамара та їх застосування для систем розширення спектру / Ю. С. Ямненко, Є. О. Желясков. // Дванадцята міжнародна науково-практична конференція "Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС-2017". - 26-29 червня 2017. – 2017. – С. 420–424.
3Клименко Владислав АнатолійовичП’єзофототронний ефект в діодних структурахМихайлов Сергій Ростиславович, доцент кафедри електронних пристроїв та систем, к.т.н., доцент
1. Воронкин Е.Ф., Михайлов С.Р. Перспективы применения селенида цинка для цифровой радиографии // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. - 2016. - № 4. - С. 53-57, https://doi.org/10.15407/tdnk2015.04.08.
2. Троицкий В.А., Михайлов С.Р., Пастовенский Р.О. X-ray mini технология контроля на основе твердотельных плоскопанельных детекторов // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. - 2017. - № 1. - С. 25-29, https://doi.org/10.15407/tdnk2017.01.04.
3. Шило Д.С., Михайлов С.Р., Писаренко Л.Д. Квантовая эффективность детектирования цифровых рентгенотелевизионных систем на основе сцинтилляционных экранов и ПЗС-матриц // Неразрушающий контроль и диагностика. - 2016. - № 4. - С. 25-37. Минск. - Институт прикладной физики НАН Беларуси, http://science.by/nauka/65/688/.
4. Троїцький В.О., Карманов М.М., Михайлов С.Р., Шалаєв В.О. Скануючі рентгенівські системи на основі мініатюрних твердотільних перетворювачів // Технічна діагностика та неруйнівний контроль. – 2020. - № 3. – С. 43-47. https://doi.org/10.37434/tdnk2020.03.
5. Троїцький В.О., Михайлов С.Р. Високочутливі рентгенотелевізійні системи «рентгенівський екран  оптика  ПЗЗ-(КМОН-)сенсор» // Матеріали ХХІІІ міжнародної конференції «Неруйнівний контроль та моніторинг технічного стану» – Одеса, 14–18 вересня 2020 р. С. 55-56. https://patonpublishinghouse.com/rus/proceedings.
4Лук’янов Микола ОлексійовичТягова система тролейбуса з покращеними характеристиками на основі вентильно-індукторного двигунаВербицький Євген Володимирович, доцент кафедри електронних пристроїв та систем, к.т.н., доцент
1. Hubka, I. O., Verbytskyi, I. V. Комбінована система електроживлення тролейбуса та економічний ефект від її використання. Мікросистеми, Електроніка та Акустика, 2019, 24(4), с. 32-39. doi: 10.20535/2523-4455.2019.24.4.183845.
2. Verbytskyi I.V., Zhuikov V.J. Asynchronous motor drive interharmonics calculation based on generalized Fourier series of several variables. Technical Electrodynamics, 2020, № 2, pp. 36-42. doi: 10.15407/techned2020.02.036.
3. Лук’янов М. О., Вербицький Є. В. Особливості проектування і керування вентильно-індукторним двигуном з мінімізацією пульсації моменту. Мікросистеми, Електроніка та Акустика, № 25(1), с 20-26. doi: 10.20535/2523-4455.mea.198991.
4. Мартюхін І. А., Вербицький Є. В. Система електроживлення тролейбуса з високовольтним акумулятором. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». 2020. № 4 (6). С. 33-39. doi:10.20998/2413-4295.2020.04.05.
5. Ушаков Д.Р. Анализ методов формирования квазисинусоидальных напряжений с минимизацией коэффициента гармонических искажений / Д.Р. Ушаков, Е.В. Вербицкий // Збірник "Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України" - 2016, вип. 43, с. 102-106.
5Мартинюк Вадим ІгоровичРозробка моделі вінерівської складової потоків первинної енергії в системах розосередженої генераціїЖуйков Валерій Якович, декан факультету електроніки, д.т.н., проф.
1. Жуйков В.Я., Осипенко К.С. Принцип невизначеності Гейзенберга при оцінці рівня енергії, що генерується відновлюваними джерелами. Технічна електродинаміка. – 2017. – № 1. С. 10-16.
2. Жуйков В.Я., Клен К.С. Вплив статистичного характеру параметрів елементів системи на рівень заряду накопичувача. Технічна електродинаміка. – 2019. – № 1. С. 16-20.
3. Жуйков В.Я., Клен К.С. Вплив стохастичного характеру енергії в системах розосередженої генерації на їхню стійкість. – 2020. – № 3. С. 62-68.
4. K. Klen, V. Martynyuk, M. Yaremenko. Prediction of the wind speed change function by linear regression method. Computational problems of electrical engineering. – 2019. Vol. 9, No. 2. P. 28-33.
5. Клен К.С., Мартинюк В.І., Жуйков В.Я. Моделювання хмарного покриву на основі супутникових знімків. Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – 2020. № 56. С. 24-27.
6Яременко Михайло КостянтиновичДвоканальна система прогнозного керування потужністю відновлюваних джерел енергіїКлен Катерина Сергіївна, доцент кафедри електронних пристроїв та систем, к.т.н., доцент
1. Жуйков В.Я., Осипенко К.С. Принцип невизначеності Гейзенберга при оцінці рівня енергії, що генерується відновлюваними джерелами. Технічна електродинаміка. – 2017. – № 1. С. 10-16.
2. Жуйков В.Я., Клен К.С. Вплив статистичного характеру параметрів елементів системи на рівень заряду накопичувача. Технічна електродинаміка. – 2019. – № 1. С. 16-20.
3. Жуйков В.Я., Клен К.С. Вплив стохастичного характеру енергії в системах розосередженої генерації на їхню стійкість. – 2020. – № 3. С. 62-68.
4. K. Klen, V. Martynyuk, M. Yaremenko. Prediction of the wind speed change function by linear regression method. Computational problems of electrical engineering. – 2019. Vol. 9, No. 2. P. 28-33.
5. Клен К.С., Яременко М.К., Жуйков В.Я. Вибір методу прогнозування потужності заряду/розряду накопичувача у системі з вітрогенератором. Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – 2020. № 57. С. 35-41.
7Дарчук Алла ВіталіївнаНеінвазивна пасивна акустична система нового покоління для вимірювання критичних фізіологічних параметрів головного мозку людини.Найда Сергій Анатолійович, завідувач кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор.
1. Sergey Naida, Olha Pavlenko, “The Ratio of Standard Ear Tympanogram and the Area of the Eardrum,” 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Conference Proceedings, May 29 – June 2, 2017, Kyiv, Ukraine. pp.284-287. DOI: https://doi.org/10.1109/UKRCON.2017.8100493
2. Дідковський В.С., Найда С.А., Дрозденко О.І., Дрозденко К.С., Експериментальне дослідження особливостей неінвазійної пасивної акустотермометрії біологічних об’єктів// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, pp. 6-12, V.1, №5 (103), 2020. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.192594
3. Sergey Naida, Nikita Naida, Vitalii Didkovsky, Olha Pavlenko. Spectral Analysis of Sounds by Acoustic Hearing Analyzer // Proc. of IEEE 39th Int. Sc. Conf. Electronics and Nanotechnology (ELNANO), pp. 421-424, 16-18 April 2019, Kyiv, Ukraine. DOI: https://doi.org/10.1109/ELNANO.2019.8783915
4. V. S. Didkovskyi, S. A. Naida, O. A. Zubchenko, “Technique for rigidity determination of the materials for ossicles prostheses of human middle ear,” Radioelectronics and Communications Systems, Vol. 58, No. 3, pp. 134-138, 2015. DOI: https://doi.org/10.3103/S073527271503005X
5. Sergey Naida, Olha Pavlenko. Newborn Hearing Screening Based on the Formula for the Middle Ear Norm Parameter // Proc. of IEEE 38th Int. Sc. Conf. Electronics and Nanotechnology (ELNANO), pp. 287-291, 24-26 April 2018, Kyiv, Ukraine. DOI: https://doi.org/10.1109/ELNANO.2018.8477495
8Павлюченко Владислав АндрійовичВикористання технології DSRC для контролю транспортної мережі smart-містаМакаренко Володимир Васильович, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, доцент.
1. В. Макаренко, В. Павлюченко Высокоскоростная связь на транспорте с использованием технологии DSRC / Электронные компоненты и системы, №2(222), 2018. с. 46-51.

2. В. Макаренко Особенности применения технологии DSRC в интеллектуальных транспортных системах / Электронные компоненты и системы, №4(228), 2019. c. 56-61.

3. В. Макаренко Технология Li-Fi как альтернатива Wi-Fi / Электронные компоненты и системы, №1(229), 2020. c. 46-52.

4. В. Макаренко Компоненты Analog Devices для построения систем SDR-радио / Беспроводные технологии №3, 2018. с. 34-38.

9Баран Вадим СергійовичПідвищення ефективності підсилювачів звуку класу D використанням GaN транзисторівОникієнко Юрій Олексійович, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, доцент.
1. Yuri Onikienko, Conductive EMI Modeling of Half-Bridge GaN Power Stage/ Yuliia Makarenko, Yuri Onikienko, Vladimir Pilinsky, Oleksandr Dovzhenko // Electronics and Nanotechnology (ELNANO), 2018 IEEE 38th International Conference on: IEEE Conf., 24–26 April 2018: proc. of conf. — [s.l.], 2018. — P. 567-571.
2. Оникієнко Ю.О., Макаренко Ю.В. Комп'ютерне моделювання кондуктивних завад напівмостового вихідного каскаду на GAN-транзисторах / Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація» № 1(31), 2018 – С.106-114.
3. Y. Onikienko, High frequency Half-Bridge GaN-based pulse generator / Y. Onikienko, G. Vlasyuk, N. Filipova, O. Marchenko, I. Shevchenko, P. Popovych // Electronics and Nanotechnology (ELNANO), 2019 IEEE 39th International Conference on: IEEE Conf., 16–18 April 2019: proc. of conf. — [s.l.], 2019. — P. 700-703.
4. Y. Onykiienko, V. Pilinsky, O. Smolenska, V. Baran, V. Lazebnyi and N. Iakunina, "Analysis of EMI and Efficiency of the GaN and Si MOSFET converters," 2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 719-722.
5. Ю.О. Оникієнко, В.В. Пілінський, П.В. Попович, В.С.Лазебний, О.І. Смоленська, В.С. Баран Моделювання режимів роботи та електромагнітних завад перетворювача на GaN транзисторах / Електротехніка і Електромеханіка №3, 2020 р. – c. 37-42
10Смоленська Олександра ІгорівнаУдосконалення методів моделювання підсилювачів звуку класу DОникієнко Юрій Олексійович, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, доцент.
1. Yuri Onikienko, EMI Simulation of GaN Power Stage for Audio Class D Amplifiers / Yuri Onikienko, Anna Vlasjuk, Volodymyr Lazebnyi and Olga Gedz // International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), 2018 IEEE 14th International Conference on: IEEE Conf., 20-24 February 2018. — P. 204 – 207.
2. Yuri Onikienko, Conductive EMI Modeling of Half-Bridge GaN Power Stage/ Yuliia Makarenko, Yuri Onikienko, Vladimir Pilinsky, Oleksandr Dovzhenko // Electronics and Nanotechnology (ELNANO), 2018 IEEE 38th International Conference on: IEEE Conf., 24–26 April 2018: proc. of conf. — [s.l.], 2018. — P. 567-571.
3. Оникієнко Ю.О., Макаренко Ю.В. Комп'ютерне моделювання кондуктивних завад напівмостового вихідного каскаду на GAN-транзисторах / Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація» № 1(31), 2018 – С.106-114.
4. Y. Onykiienko, V. Pilinsky, O. Smolenska, V. Baran, V. Lazebnyi and N. Iakunina, "Analysis of EMI and Efficiency of the GaN and Si MOSFET converters," 2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 719-722.
5. Ю.О. Оникієнко, В.В. Пілінський, П.В. Попович, В.С.Лазебний, О.І. Смоленська, В.С. Баран Моделювання режимів роботи та електромагнітних завад перетворювача на GaN транзисторах / Електротехніка і Електромеханіка №3, 2020 р. – c. 37-42
11Колтунов Кирило ДмитровичОптимізація електронної системи контрольованого нагрівання води, як фактора Інтернету речейПілінський Володимир Володимирович, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, професор.
1. Колтунов К.Д., Пілінський В.В. Цифрове вимірювання рівня гарячої води на мікропроцесорній платформі Аrduino. Cuiavian University in Wloclawek. International Scientific and Practical conference. Technical Sciences: History, the Present TIme, the Future, EU Еxperience. Republic of Poland, September 27–28, 2019. Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. 69—72 p.
2. В. В. Пілінський, О. С. Ратушний, Д. В. Тітков Аналіз електромагнітної обстановки пристроїв Інтернету речей у приміщенні Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Техніка та електрофізика високих напруг. – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – № 27 (1352). − С. 50 - 55. – ISSN 2079-0740 (ДАК України).
3. Koltunov K., Pilinsky V Interpretation Individual Voltage for Changing One Analog Input to Multiple Digital Ones by Using Analog-Digital Converter of Microcontroller. Slovak International Scientific Journal, VOL.1№35, 2019. The Journal has Sertificate of the of Registration at the International Centre in Paris – ISSN 5782-5319,- 24-30 p.
4. Пілінський В.В., Тітков Д.В.;Універсальна плата систем загального розробника мікро-контролерних призначення на основі ARDUINO NANO. V Міжнародна конференція «Наука і сучасність: виклики глобалізації»; м. Київ; 31.03.2019. Збірник наукових публікацій «ВЕЛЕС» 87-91 с.
5. Пілінський В.В., Ратушний О.С., Тітков Д.В Аналіз електромагнітної обстановки пристроїв Інтернету речей у приміщенні. V Всеукраїнська науково-технічна конференція Практичні аспекти сумісності електро-магнітної та блискавко-захисту «ПАСЕБ-2019» 16 –18 жовтня 2019 року, Харків, Україна
НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ», Тези та Програма роботи конференції, с.62.

.

2 рік навчання (набір 2019 року)


з/п
ПІБ аспірантаТема дисертаціїПІБ, посада, наукова ступінь та вчене звання наукового керівника аспіранта.
Назви і реквізити наукових праць
1Федін Ігор СергійовичПідвищення параметрів якості електроенер-гії в мережах з відновлюва-ними джерелами електроенергіїТерещенко Тетяна Олександрівна, професор кафедри електронних пристроїв та систем, д.т.н., проф.
1. Жуйков В. Я. Підвищення ефективності систем з відновлюваними джерелами енергії: монографія / В. Я. Жуйков, Л. М. Лук’яненко, Д. А. Миколаєць, К. С. Осипенко, А. О. Стелюк, Т. О. Терещенко, Ю. С. Ямненко. – К.: Кафедра, 2018. – 368 с. ISBN 978-617-7301-48-5.

Терещенко Тетяна Олександрівна, професор кафедри електронних пристроїв та систем, д.т.н., проф.
1. Жуйков В. Я. Підвищення ефективності систем з відновлюваними джерелами енергії: монографія / В. Я. Жуйков, Л. М. Лук’яненко, Д. А. Миколаєць, К. С. Осипенко, А. О. Стелюк, Т. О. Терещенко, Ю. С. Ямненко. – К.: Кафедра, 2018. – 368 с. ISBN 978-617-7301-48-5.
2. Терещенко Т. О., Ямненко Ю.С., Федін І. С., Огляд основних топологій багаторівневих каскадних інверторів напруги Мікросистеми, електроніка та акустика Том 23, №2(103), 2018, с.49-57. http://elc.kpi.ua/article/view/130457/137965 DOI: 10.20535/2523-4455.2018.23.2.130457.
3. Терещенко Т.О., Федін І.С., Овсієнко М.Ю., Лайкова Л.Г. Автономні інвертори в системах електроживлення з відновлюваними джерелами енергії. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2019. Том 30 (69) № 2. .
4. Хижняк Т.А., Терещенко Т.О., Овсієнко М.Ю., Лайкова Л.Г. Діагностика DC-DC перетворювачів з квазі-імпедансною ланкою. Мікросистеми, електроніка та акустика Том 23, №2(103), 2018, с.42-48. http://elc.kpi.ua/article/view/130457/137965  DOI: 10.20535/2523-4455.2018.23.2.130457.
5. Tereshchenko T. Multilevel inverter topology and control signals definition based on orthogonal spectral transformations // Tereshchenko T., Yamnenko Y., Kuzin D., Klepach L. // Tekhnichna elektrodynamika No 4, 2018 – P. 57-60.

2Дамарад Анастасія ВасилівнаНові методи діагностики слуху людиниНайда Сергій Анатолійович, завідувач кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор.
1. Дамарад А.В., Найда С.А. Визначення резонансних частот слухової системи людини за допомогою об’єктивних методів дослідження слуху // Мікросистеми, Електроніка та Акустика. Т.24, №1, 2019. – C. 72-78. DOI: https://doi.org/10.20535/2523-4455.2019.24.1.165813
2. S. Naida, V. Didkovsky, V. Zaets. Experimental Study into the Helmholtz Resonators’ Resonance Properties over a Broad Frequency Band // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, pp. 34-39, 1/5 (97), 2019. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.155417
3. Yuliia Kopytko, Sergey Naida, Vitaliy Zaets, Vitaliy Didkovskyi, Anastasiia Damarad. Research of the resonance properties of helmholtz resonators // ScienceRise, pp. 10-16, №4, 2020. DOI: https://doi.org/10.21303/2313-8416.2020.001389
4. Sergey Naida, Vitalii Didkovsky, Nikita Naida, Olha Pavlenko. Objective Audiometry Based On The Formula Of The Middle Ear Parameter: A New Technique For Researches And Differential Diagnosis Of Hearing// Proc. of IEEE 39th Int. Sc. Conf. Electronics and Nanotechnology (ELNANO), pp. 425-428, 16-18 April 2019, Kyiv, Ukraine. DOI: https://doi.org/10.1109/ELNANO.2019.8783502
5. Найда М.С., Найда С.А., Дідковський В.С. Фізичні моделі барабанної перетинки середнього вуха людини // Мікросистеми, електроніка та акустика. – 2018. Том 23, №6, 2018. – C. 66-73. DOI: https://doi.org/10.20535/2523-4455.2018.23.6.154501
3Коржик Максим ОлексійовичПристрої підводних телеметрич-них системНайда Сергій Анатолійович, завідувач кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор.
1. Нижник О.І., Лейко О.Г., Дерепа А.В., Найда С.А. Фізичні поля прийомновипромінюючих систем п’єзокерамічних електроакустичних перетворювачів: Том 2 – Плоскі системи з циліндричними перетворювачами (Рекомендовано до друку Вченою радою Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, протол №3 від 25 лютого 2020 р.). – К.: Видавничій дім Дмитра Бураго, 2020. – 276 с. ISBN: 978-966-489-495-8.
2. Didkovskii V.S., Korzhyk O.V, Naida S.A. Operational energy range calculation of the “carrier-underwater vehicle” system on use of hydroacoustic communication channel in the shallow sea // Озброєння та військова техніка, 4(24), 2019.- С.56-64. DOI:  https://doi.org/1034169/2414-0651.2019.3(23).56-64
3. Vitalii Didkovskyi, Oleksii Korzhyk, Sergey Naida, Sergii Kurdiuk, Valeriia Nizhynska. About Peculiarities of Restricting the Energy Range of Action of Communication Underwater Systems in the Shallow Sea // Proc. of IEEE 40th Int. Sc. Conf. Electronics and Nanotechnology (ELNANO), 22-24 April 2020, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.1109/ELNANO50318.2020.9088781
4. Bogdanova N.V., Leiko A.G., Naida S.A., Drozdenko A.I. Cylindrical Piezoceramic Radiator as a Complex Dynamic System // J. Nano- Electron. Phys., pp. 1-7, V.11, №6, 2019. 5. Filipova N.Y., Korzhik O.V., Chayka A.S., Korzhik M.O., Naida S.A., Naida А.S. Dynamics of Receiving Electroelastic Spherical Shell with a Filler // J. Nano- Electron. Phys., pp. 1-7, V.12, №4, 2020. DOI: https://doi.org/10.21272/jnep.12(4).04034
4Дворник Олександр ОлександровичМетоди та системи оцінки та корекції акустичних характеристик приміщень для публікації виступівПродеус Аркадій Миколайович, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор.
1. О. Дворник, А. Продеус, М. Дідковська, Д. Моторнюк, "Апаратно-програмний комплекс «Штучна голова». Частина 1. Коригування частотної характеристики тракту," ISSN 2523-4447, Мікросистеми, електроніка та акустика, 2020, vol. 22, no. 1, сс. 56-64.
2. О. Дворник, А. Продеус, М. Дідковська, Д. Моторнюк, "Апаратно-програмний комплекс «Штучна голова». Частина 2. Оцінювання розбірливості мови в аудиторіях," Microsystems, Electronics and Acoustics, vol. 22, no. 3, 2020, pp. 48-55
3. Продеус А.М., Котвицький І.В., Дідковська М.В., Дідковський В.С., Кухарічева К.А., Моторнюк Д.Є., Дворник О.О. Спосіб виявлення кліпування мовного та музичного сигналів // Патент UA 144291 U, МПК G01R 23/20, опубл. 25.09.2020.
4. А. Продеус, А. Вітик, О. Дворник, І. Котвицький, О. Чайка, М. Ярошенко, Суб’єктивне оцінювання розбірливості мови на тлі шуму та реверберації. "Мікросистеми, електроніка та акустика", том 23, № 2, 2018, с. 66-73, ISSN 2523-4447, DOI: 10.20535/2523-4455.2018.23.2.128820
5. A. Prodeus, K. Bukhta, P. Morozko, O. Serhiienko, I. Kotvytskyi, O. Dvornyk, "Automated Subjective Assessment of Speech Intelligibility in Various Listening Modes," ISSN 2523-4447. Microsystems, Electronics and Acoustics, 2018, vol. 23, no. 3, pp.49-57. DOI: https://doi.org/10.20535/2523-4455.2018.23.3.130367
5Зарецький Владислав ЮрійовичВплив режимів роботи потужних п’єзокераміч-них електроакус-тичних перетворюва-чів на їх механічну та теплову міцністьДрозденко Олександр Іванович, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, доцент.
1. Bogdanova N.V., Leiko A.G., Naida S.A., Drozdenko A.I. Cylindrical Piezoceramic Radiator as a Complex Dynamic System // J. Nano- Electron. Phys., pp. 1-7, V.11, №6, 2019.
2. O. Drozdenko, K. Drozdenko, L. Perchevska, "Methods for analyzing the thermal field of rod type piezoceramic electroacoustic transducers", 2019 IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Conference Proceedings, pp. 750–753, 16–18 April, 2019, Kyiv, Ukraine. (Scopus)
3. O. Drozdenko, K. Drozdenko, O. Leiko and L. Perchevska, "The Thermal Fields Analysis of Sealed Cylindrical Piezoceramic Electroacoustic Transducers Compensated Construction," 2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 815-819, doi: 10.1109/ELNANO50318.2020.9088757. (Scopus)
6Баранчук Олександра Олександрі-внаУдосконален-ня методів передавання відеоконтенту засобами  електронних мультимедій-них системВласюк Ганна Григорівна, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор.
1. Аnna Vlasyuk, Approaches and algorithms of virtual telecommunication networks analysis in UNetLab invironment / Аnna Vlasyuk,Olena Starkova, Kostiantyn Gerasymenko, Maksym Zemlianyi//2016 3rd International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2016 – Proceedings
(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId= 36104720700)
2. G. Vlasyuk, High frequency Half-Bridge GaN-based pulse generator / Y. Onikienko, G. Vlasyuk, N. Filipova, O. Marchenko, I. Shevchenko, P. Popovych // Electronics and Nanotechnology (ELNANO), 2019 IEEE 39th International Conference on: IEEE Conf., 16–18 April 2019: proc. of conf. — [s.l.], 2019. — P. 700-703.
3. Anna Vlasjuk, EMI Simulation of GaN Power Stage for Audio Class D Amplifiers / Yuri Onikienko, Anna Vlasjuk, Volodymyr Lazebnyi and Olga Gedz // International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), 2018 IEEE 14th International Conference on: IEEE Conf., 20-24 February 2018. — P. 204 – 207.
7Козак Андрій ВіталійовичМетоди та пристрої систем шумопелен-гування малих повітряних об’єктів

Коржик Олексій Володимирович, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор.

1. О.Коржик, А. Козак Construction the device of acoustic noise air bearing\\ELNANO-2020 IEEE 40th International Conference on ELECTRОNICS AND NANOTECHNOLOGY, ЕLNANO 2020, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute - Ukraine ELNANO-2020,20-24 April, 2020 p..683-687

2. Козак А.В., Ларин П.М., Костюк Р.Ю. Імітаційне моделювання вимірювача інтенсивності звуку в здачах шумопеленгування Електроніка та акустична інженерія. ТОМ 1, № 1(1), 2018, -С. 27-33

3. Didkovskyi V.S..Kozeruk S.O.. Korzhyk O.V., Kostiuk R.. liahevich s., Kozak A Noise measurement of the multicopter UAV IEEE-2019APSAVD,ІЕЕЕ – 2019, 35-TH CONFERENCE.  ELNANO. PP. 18-24 APRIL, KIYV. UKRAINE.

8Кутафін Юрій ВолодимировичВисокочастот-ні напівпровід-никові перетворювачі в складі відновлюваль-них джерел енергіїАртеменко Михайло Юхимович, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор.
1. Артеменко М.Ю., Кутафін Ю.В., Михальський В.М., Поліщук С.Й., Чопик В.В., Шаповал І.А. Теорія миттєвої потужності багатофазних систем електроживлення з урахуванням резистивних параметрів лінії передачі. Технічна електродинаміка. 2019. №4. С.12–22. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.04.012
2. Artemenko M.Yu., Kutafin Yu.V., Mykhalskyi V.M., Chopyk V.V., Shapoval I.A., Polishchuk S.Y. Control Strategies for Three-Phase Three-Wire Shunt Active Filter in the Reference Frame of Two-Wattmeter Method. ELNANO-2020. Proceedings of the IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology. Kyiv. Ukraine. 22-24 April 2020. P.780–785. DOI: https://doi.org/10.1109/ELNANO50318.2020.9088885
3. Артеменко М.Ю., Кутафін Ю.В., Михальський В.М., Поліщук С.Й., Чопик В.В., Шаповал І.А. Енергоефективні стратегії силової активної фільтрації, що базуються на оптимальних декомпозиціях струмів навантаження та відповідних потужностей втрат. Технічна електродинаміка. 2020. №3. С.30–35. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.05.052
4. Пат. 142459 Україна, МПК (2006) Н02Р 9/00. Спосіб керування двофазним трипровідним паралельним активним фільтром трипровідної системи живлення / Артеменко М.Ю., Кутафін Ю.В., Михальський В.М., Поліщук С.Й., Чопик В.В., Шаповал І.А.– № u201910954 ; заявл. 06.11.2019 ; опубл. 10.06.2020, Бюл. №11/2020.
5. Artemenko M.Yu., Kutafin Yu.V., Mykhalskyi V.M., Chopyk V.V., Shapoval I.A., Polishchuk S.Y. The Control Strategy for Railway Power Conditioner in the Reference Frame of Two-Wattmeter Method. 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020, pp. 1-4. DOI: https://doi.org/10.1109/PAEP49887.2020.9240778
9Чайка Олександр СергійовичФормування акустичного поля у хвилеводіКоржик Олексій Володимирович, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор.
1. Н.Ю. Філіпова, О.В. Коржик, С.А. Найда, А.С. Чайка, М.О. Коржик, А.С.Найда. Динаміка електропружної сферичної оболонки з заповнювачем при прийомі звуку // Journal of nano- and electronic physics Том 12, № 4, 2020, 04034-1-04034, -7
2. Чайка О.С., Ярошенко М.О. . Коржик О.В., Особливі точки векторного поля інтенсивності в хвилеводи з комбінованими границями MICROSYSTELECTRONACOUST, VOL. 23, № 1 ,2018, C. 44-53
3. Чайка О.С., Ярошенко М.О. Коржик О.В.. Визначення первинних класифікаційних ознак монохроматичного джерела в мілкому морі MICROSYSTELECTRONACOUST, VOL. 23, № 6 ,2018, C. 48-57
4. Коржик О. В., Чайка О. С., Ніжинська В. В., Богданова Н. В., Позднякова О. М., Курдюк С. В. До питання розв’язку задачі випромінення звуку сферою в обмежених рідинних просторах хвилеводного типу Том 27 № 3 (2020)С.- 85-95.

.

3 рік навчання (набір 2018 року)


з/п
ПІБ аспірантаТема дисертаціїПІБ, посада, наукова ступінь та вчене звання наукового керівника аспіранта.
Назви і реквізити наукових праць
1Зінченко Денис Олександро-вичРішення для безпровідного заряду автономних промислових системВербицький Євген Володимирович, доцент кафедри електронних пристроїв та систем, к.т.н., доцент
1. Blinov, A.; Verbytskyi, I.; Zinchenko, D.; Vinnikov, D.; Galkin, I. Modular Battery Charger for Light Electric Vehicles. Energies 2020, 13, 774. doi: 10.3390/en13040774.
2. Verbytskyi, I. V. Input Current Quality Parameters Analysis of Modular AC-DC SEPIC Charger Based on Double Fourier Series. Мікросистеми, Електроніка та Акустика, 2019, 24(6), p. 29-37. doi: 10.20535/2523-4455.2019.24.6.197361.
3. Вербицький Є. В., Гарницький А. В. Модульний зарядний пристрій акумулятора електромобіля з двостороннім передаванням енергії. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». 2020. № 4 (6). С. 22-27. doi:10.20998/2413-4295.2020.04.03.
4. Вербицький, Є. В. Аналіз параметрів якості електроенергії при встановлені компенсаторів реактивної потужності / Є. В. Вербицький, К. А. Ходаков // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2018. – 45 (1321). – С. 234-242. – doi:10.20998/2413-4295.2018.45.32.
5. Galkin, I.; Blinov, A.; Verbytskyi, I.; Zinchenko, D. Modular Self-Balancing Battery Charger Concept for Cost-Effective Power-Assist Wheelchairs. Energies 2019, 12, 1526. Doi: 10.3390/en12081526.
2Левченко Віталій ВікторовичСтиснення цифрових медіаданих на базі дискретного вейвлет-перетворення в орієнтованому базисіЯмненко Юлія Сергіївна, зав. кафедрою електронних пристроїв та систем, д.т.н., проф.
1. L. Laikova, Dr. Sc. T. Tereshchenko, Dr. Sc. Y. Yamnenko. Мatrix calculation of correlation characteristics on the base of spectral methods // Технологія та конструювання в електронній апаратурі. - №3-4. – 2020. – с.11-16. - TKEA-2020 – http://www.tkea.com.ua/english/tkea/new.html. http://www.tkea.com.ua/journalarchive/2020_3-4/2.pdf DOI: 10.15222/TKEA2020.3-4.11
2. Осокін В., Ямненко Ю.С. Використання спектральних перетворень для аналізу електроспоживання локального об’єкту // Мікросистеми, електроніка та акустика. Том 25, №3(2020) / V.O. Osokin, V.V. Levchenko, and Y.S. Yamnenko, “Use of Spectral Transforms for Analysis of Power Consumption of Local Object,” Microsystems, Electron. Acoust., vol. 25, no. 3, pp. 11–18, 2020, DOI: 10.20535/2523-4455.mea.210186.
3. Iuliia Yamnenko, Vitalii Levchenko. Video-Data Compression Using Wavelet Analysis // XX Jubilee International Conference “Computational Problems of Electrical Engineering”. – September 15-18/ - Lviv. – Ukraine, http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2018/oct/14756/cpee-2019programfulln.pdf.
4. Метод оброблення цифрового відео на базі вейвлет-перетворення в орієнтованому базисі / Ю. С. Ямненко, В. В. Левченко, К. С. Нємчінова // Мікросистеми. електроніка та акустика. – 2018. – Том 23. - №3(2018). - С. 42–48. http://elc.kpi.ua/article/view/135399/146147, DOI: https://doi.org/10.20535/2523-4455.2018.23.3.135399.
5. Використання вейвлет-перетворень Хаара та ОБ при аналізі сигналів / Ю. С. Ямненко, В. В. Тєлєга, К. С. Нємчінова. // Електроніка та зв'язок. – Т.22. - №4(99). - 2017. – С. 51–58.
3Ляшко Дарія ОлександрівнаЗастосування сфокусованого ультразвуку для диференційної діагностики слуху людиниНайда Сергій Анатолійович, завідувач кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор.
1. Корнацький В.М., Найда С.А., Стеблюк В.В., та інш. Стресс-асоційовані розлади в умовах збройного конфлікту: Монографія (Міністерство оборони України, Міністерство охорони здоров’я України). Дніпро: Акцент ПП, 2019. -324 с. ISBN: 978-966-921-219-1.
2. Didkovskiy V.S., Korzhyk O.V., Leiko O.H., Naida S.A., Pavlenko O.V. Interferencial and Focused Acoustic Antennas Directivity: Handbook, recommended by the Scientific Council of the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” (Minutes of meeting No. 6, June 12, 2017). - LAMBERT Academic Publishing, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrucken, Deutschland, 2017, 149 p. ISBN: 978-3-659-41076-5
3. Найда С.А., Ляшко Д.О. Експериментальне дослідження сфокусованої ультразвукової системи для диференційної діагностики слуху людини // Мікросистеми, електроніка та акустика. – 2018. Том 23, №3, 2018. – С. 58-64. DOI: https://doi.org/10.20535/2523-4455.2018.23.3.134958
4. Ляшко Д.О., Найда С.А. Дослідження спектрів складних аудіо-сигналів та методика музичної терапії // Електронна та акустична інженерія. – 2019. – № 2, Т.2. – С. 58-62. http://feltran.kpi.ua/article/download/163388/166011
5. Sergey Naida, Olha Pavlenko. Coupled Circuits Model in Objective Audiometry // Proc. of IEEE 38th Int. Sc. Conf. Electronics and Nanotechnology (ELNANO), pp. 281-286, 24-26 April 2018, Kyiv, Ukraine. DOI: https://doi.org/10.1109/ELNANO.2018.8477557
4Кухарічева Катерина АндріївнаПідвищення робастності систем автоматичного розпізнавання мови до дії завадПродеус Аркадій Миколайович, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор.
1. Продеус А.М., Котвицький І.В., Дідковська М.В., Дідковський В.С., Кухарічева К.А., Моторнюк Д.Є., Дворник О.О. Спосіб виявлення кліпування мовного та музичного сигналів // Патент UA 144291 U, МПК G01R 23/20, опубл. 25.09.2020.
2. A. Prodeus, M. Didkovska, K. Kukharicheva, D. Motorniuk, "Two Simplified Models of Early Sound Reflections in a Room", Electronics and Control Systems, No. 3(65), 2020, pp. 79-87. DOI:10.18372/1990-5548.65.14991, ISSN 1990-5548
3. A. Prodeus, I. Kotvytskyi, M. Didkovska and K. Kukharicheva, "Kurtosis and Normalized Variance as Measures of Speech Signals Clipping Value," Electronics and Control System, No. 4(62), 2019, p.24-32.
4. Prodeus A. Similarities and Differences of Speech Recognition Accuracy and Speech Quality Measures Behavior. - AASCIT Communications, Volume 3, Issue 1, Jan. 27, 2016 online. - P. 32-42.
5. A. Prodeus, K. Kukharicheva, "Accuracy of Automatic Speech Recognition System Trained on Noised Speech," Electronics and Control Systems, No.3(49), 2016. – P. 11-16. ISSN: 1990-5548.
5Шишкова Катерина АндріївнаАкустичні технології управління поведінкою біологічних об’єктів і їх практична реалізаціяЛейко Олександр Григорович, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор.
1. Шишкова, К. А. Випромінювання звуку циліндричним п’єзокерамічним перетворювачем з радіальною поляризацією і жорстким екраном / Шишкова К. А., Лейко О. Г. // Мікросистеми, Електроніка та Акустика : науково-технічний журнал. – 2019. – Т. 24, № 4(111). – С. 68–73. – Бібліогр.: 11 назв.
2. Oleksandr Hryhorovych Leiko, Yaroslav Ivanovych Starovoit, Serhii Viktorovich Kurdiuk, «Фізичні поля циліндричних гідроакустичних антен з екраном і циліндричними п’єзокерамічними випромінювачами з радіальною поляризацією», МІКРОСИСТЕМИ, ЕЛЕКТРОНІКА ТА АКУСТИКА, 2018 рік, Том23 №1.
3. Нижник О.І., Лейко О.Г., Дерепа А.В., Найда С.А. Фізичні поля прийомновипромінюючих систем п’єзокерамічних електроакустичних перетворювачів: Том 2 – Плоскі системи з циліндричними перетворювачами (Рекомендовано до друку Вченою радою Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, протол №3 від 25 лютого 2020 р.). – К.: Видавничій дім Дмитра Бураго, 2020. – 276 с. ISBN: 978-966-489-495-8.
4. Дерепа А.В., Лейко О.Г., Дрозденко О.І, Святненко А.О. Про вплив конструкційних елементів гідроакустичних випромінювачів з внутрішніми екранами на акустичні властивості гідроакустичних станцій, Озброєння та військова техніка Т.25, №1, 2020, с. 89-95. DOI: 1034169/2414-0651.2020.1(25).89-95.
5. Derepa А. V., Каnishchev V. V., Leiko О. G., Shishkova K. А., Sviatnenko А. О. Influence of physical characteristics of responsible ridins on electric authorities of hydroacoustic radiator with internal screens //WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT. – 2020. -№3(27). -p.77-84.
6Сергієнко Олексій ВолодимировичАкустичні системи повітряного пеленгуванняКоржик Олексій Володимирович, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор.
1. C. О. Козерук, О. В. Сергієнко, Визначення часових затримок хвиль в задачах акустичної локації // Scientific Journal ”ScienceRise”. - 2017. - 82–85);
2.Коржик О.В., Козерук С.О., та інш. Мультикомпонентна векторна акустична антена пристроїв виявлення і пеленгування Пат. № u 132160 U 2018 09649?. 6.09.2018, опубл.11.02.2019 р.
3. S. Kozeruk, O. Serhiienko, Approbation of evaluation techniques of acoustic waves time delay for sound sources localization // IEEE International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO). – 2018. - 582-586.
7Волков Денис ДмитровичНелінійні моделі електро-акустичних перетворювачівДідковський Віталій Семенович, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор.
1. В.С.Дідковський, З.Т.Гусак, А.Г.Лейко, А.В.Дерепа. Фізичні поля прийомо-випромінюючих систем п’єзокерамічних електроакустичних перетворювачів: Том 1. Ціліндричні перетворювачі із зовнішнім акустичним екраном: Монографія. – Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 312 с. ISBN 978-617-7621-33-0.
2. Didkovskiy V.S., Korzhyk O.V., Leiko O.H., Naida S.A., Pavlenko O.V. Interferencial and Focused Acoustic Antennas Directivity: Handbook, recommended by the Scientific Council of the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” (Minutes of meeting No. 6, June 12, 2017). - LAMBERT Academic Publishing, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrucken, Deutschland, 2017, 149 p. ISBN: 978-3-659-41076-5
3. Kopytko Yuliia, Zaets Vitaliy, Naida Sergey, Didkovskyi Vitaliy, Damarad Anastasiia Research of the resonance properties of helmholtz resonators, ScienceRise, pp. 10-16, №4, 2020. https://doi.org/10.21303/2313-8416.2020.001389
4. Волков Д.С. Знаходження фізичних параметрів електродинамічного перетворювача методом використання параметра BL та методом доданої маси, Мікросистеми, Електроніка та Акустика.-2019,6(24),С.65-68.
5. Дідковський В. С.,Гладких Н.Д. Розповсюдження двохімпульсного інформаційного повідомлення в плоскопаралельному хвилеводі з ідеальними границями.Bulgarian journal for Engineering design,Issue 31,2017,P.78-85.
8Курдюк Сергій ВікторовичПоширення акустичних сигналів кодового зв’язку в умовах активних і пасивних перешкодКоржик Олексій Володимирович, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор.
1. Maksim Oleksiyovich Korzhyk, Sergii Viktorovich Kurdiuk, Olexiy Volodymyrovych Korzhyk, «Імпедансні характеристики пласко-паралельного акустичного хвилеводу з комбінованими границями при порушенні його двохчастотним сигналом», МІКРОСИСТЕМИ, ЕЛЕКТРОНІКА ТА АКУСТИКА, 2018 рік, Том23 №3.
2. Maksim Oleksiyovich Korzhyk, Sergii Viktorovich Kurdiuk, Olexiy Volodymyrovych Korzhyk, «Імпедансні характеристики пласко-паралельного акустичного хвилеводу з акустично м`якими границями при збудженні його двохчастотним сигналом», МІКРОСИСТЕМИ, ЕЛЕКТРОНІКА ТА АКУСТИКА, 2018 рік, Том23 №4.
3. O. Korzhyk, V. Didkovskyi, S. Kurdiuk, O. Pavlenko, «On the Formation of Field of Sound Intensity in the Shallow Sea Conditions», 2019 IEEE 39-я Международная конференция по электронике и нанотехнологиям (ELNANO), 2019 рік, стор 626-630. (SCOP).
4. Olekcii Volodimirovich KORZHYK, Vitalii DIDKOVSKYI, Sergii KURDIUK, Olha PAVLENKO, «Features of the Dual-Frequency Acoustic Signal Velocity in the Shallow Sea», Romanian Journal of Acoustics and Vibration, Vol 16 No 2 2019, p96-105. (SCOPUS).
9Біда Дмитро ВячеславовичЗвукоізоляція огороджень на основі литеневого каркасу з урахуванням бічнихДідковський Віталій Семенович, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор.
1. Didkovskyi V.,Zaets V., Kotenko S. Improvement of the efficiency of noise protective screens due to sound absorption. Technology audit and production reserves,2020, 3(1 (53)), 11-15.
2. Didkovskiy V., Zaets V., Kotenko S. Revealing the effect of rounded noise protection screens with finite sound insulation on an acoustic field around linear sound sources. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2021 1(5),16-22
3. Продеус А.,Дидковский В., Дидковская М. Акустическая экспертиза и коррекция коммуникационных каналов.- LAMBERT Academic Publishing, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrucken, Deutschland, 2017, ISBN: 978-3-330-04591-0, 364 c.

.

4 рік навчання (набір 2017 року)

з/п ПІБ аспіранта Тема дисертації ПІБ, посада, наукова ступінь та вчене звання наукового керівника аспіранта. Назви і реквізити наукових праць
1 Карбівська Тетяна Олексіївна Підвищення техніко-економічних та енергетичних показників перетворювачів електричної енергії з модульною структурою для контактного зварювання Бондаренко Олександр Федорович, доцент кафедри електронних пристроїв та систем, к.т.н., доцент 1. Бондаренко О.Ф., Рижакова Т.О., Кожушко Ю.В. Вдосконалена методика оцінки втрат в імпульсних перетворювачах установок контактного мікрозварювання // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2018. – № 3. – С. 38-42. DOI: 10.15222/TKEA2018.3.38. 2. Карбівська Т.О., Кожушко Ю.В., Бондаренко О.Ф. Аналіз потужності втрат джерела живлення для контактного мікрозварювання. Мікросистеми, електроніка та акустика, 2020, том 25, № 3, С. 41-47. DOI: 10.20535/2523-4455.mea.208874. 3. O. Bondarenko, I. Verbytskyi, V. Prokopets, O. Kaloshyn, D. Spitsyn, T. Ryzhakova and Y. Kozhushko, “Modular Power Supply for Micro Resistance Welding,” “Electrical, Control and Communication Engineering” The Journal of Riga Technical University, July 2017, vol. 12, pp. 20-26. DOI: 10.1515/ecce-2017-0003. 4. Kozhushko Yu., Karbivska T., Zinchenko D., Pavković D., Rosolowski E., Bondarenko O. Charging Device of Capacitive Energy Storage for Micro Resistance Welding, Present Problems of Power System Control, 2018, № 9, pp. 5-17. 5. Karbivska T., Kozhushko Y., Nataraj Barath J. G., Bondarenko O. Split-Pi Converter for Resistance Welding Application. 2020 IEEE KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), Kharkiv, Ukraine, 2020, pp. 391-395, doi: 10.1109/KhPIWeek51551.2020.9250113.
2 Кожушко Юлія Віталіївна Зарядні пристрої комбінованих ємнісних накопичувачів енергії з поліпшеними функціональними можливостями та показниками енергоефективності Бондаренко Олександр Федорович, доцент кафедри електронних пристроїв та систем, к.т.н., доцент 1. Кожушко Ю.В., Бондаренко О.Ф. Балансування напруги модульного накопичувача енергії джерела живлення для контактного мікрозварювання // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2017. – № 4-5. – С. 15-23. doi: 10.15222/TKEA2017.4-5.15. 2. Кожушко Ю.В., Бондаренко О.Ф., Зінченко Д.О., Рижакова Т.О. Ефективне використання гібридного ємнісного накопичувача енергії джерела живлення для контактного мікрозварювання, Мікросистеми, електроніка та акустика, 2018, том 23, № 2, С. 14-18. DOI: 10.20535/2523-4455.2018.23.2.130391. 3. Kozhushko Y., Pavković D., Karbivska T., Bondarenko O., "Stability Analysis of Battery-Supercapacitor Energy Storage System for Resistance Welding," 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Lviv, Ukraine, 2019, pp. 349-354, doi: 10.1109/UKRCON.2019.8879850. 4. Kozhushko Yu., Karbivska T., Zinchenko D., Pavković D., Rosolowski E., Bondarenko O. Charging Device of Capacitive Energy Storage for Micro Resistance Welding, Present Problems of Power System Control, 2018, № 9, pp. 5-17. 5. Бондаренко О.Ф., Кожушко Ю.В., Карбівська Т.О., Желязков Є.О., Сафронов П.С. Стійкість комбінованої системи накопичення енергії на основі суперконденсатора та акумуляторної батареї. Електротехніка і Електромеханіка. — 2020. — № 5. — С. 18-24. DOI: 10.20998/2074-272X.2020.5.05.
3 Крилов Артем Вадимович Реалізація інтелектуального керування у об’єктах розподільної генерації MicroGrid із застосуванням концепції IoT Ямненко Юлія Сергіївна, зав. кафедрою електронних пристроїв та систем, д.т.н., проф. 1. Jurdana, I.; Krylov, A.; Yamnenko, J. Use of Artificial Intelligence as a Problem Solution for Maritime Transport. Journal of Marine Science and Engineering. – 2020, 8, 201. https://www.mdpi.com/2077-1312/8/3/201. 2. Julia Yamnenko, Larysa Globa, Vasyl Kurdecha, Andrii Zakharchuk. Data processing in IoT systems based on fuzzy logics // International Conference “Modern Electric Power Systems MEPS’2019”. – Wroclaw University of Science and Technology. – Wroclaw. – Poland. 3. Виявлення аномальної поведінки людини у MicroGrid на базі машинного навчання / О. М. Комаревич, Ю. В. Хохлов, Ю. С. Ямненко // Мікросистеми. електроніка та акустика. – 2018. – Том 23. - №4(2018). - С. 36–41. http://elc.kpi.ua/article/view/143310 , DOI: https://doi.org/10.20535/2523-4455.2018.23.4.143310. 4. Крилов А. В. Система розподіленої генерації MicroGrid із застосування технології IoT / А. В. Крилов, Ю. С. Ямненко. // Матеріали науково-практичної конференції "Новітні технології сучасного суспільства" НТСС-2017. – 1. – С. 68–70. 5. Терещенко Т.О., Ямненко Ю.С., Клепач Л.Є., Лайкова Л.Г., Палій Д.М. Огляд основних моделей прогнозування енергоспоживання в MicroGrid // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. I. Вернадського. Серія «Технічні науки». - Том 29(68), № 4. – Частина 1. - 2018. - С. 36-41, .
4 Паренюк Дмитро Володимирович Дослідження зв’язку викликаної отоакустичної емісії та властивостей слуху, визначених засобами суб’єктивної аудіології для скринінгу слуху новонароджених Найда Сергій Анатолійович, завідувач кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор. 1. Найда С.А., Найда М.С. Метод універсального аудіологічного скринінгу новонароджених // Electronics and Communications, V.22, №2, 2017. –С.56-65. DOI: https://doi.org/10.20535/2312-1807.2017.22.2.96834 2. V.S. Didkovskyi, S.A. Naida. Building-up principles of auditory echoscope for diagnostics of human middle ear. Radioelectronics and Communications Systems, 2016, V. 59, No. 1, p. 39-46. DOI: http://dx.doi.org/10.3103/S0735272716010039 3. Найда С.А., Лозенко О. Р. Електроакустичний зонд широкосмугового вушного ехо-спектрометра для скринінгу слуху новонароджених // Electronics and Communications, V. 22, №1, 2017. –С.38-44. DOI: https://doi.org/10.20535/2312-1807.2017.22.1.94979 4. Тімен Г.Е., Руденька К.Л., Вінничук П.В., Найда С.А., Паренюк Д.В. Використання отоакустичної емісії для оцінки діагностики терапевтичної дії трофіну при експериментальній сенсоневральній приглуховатості // Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017. –С.100-101. http://www.lorlife.kiev.ua/magazine.shtml 5. Паренюк Д.В., Найда С.А. Дослідження можливості використання критерію Соколова для оцінки результатів направленого впливу на слухову систему біологічного об’єкту // Мікросистеми, Електроніка та Акустика Том 24, №3 (110). – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського 2019. https://doi.org/10.20535/2523-4455.2019.24.3.169848
5 Моторнюк Дар'я Євгеніївна Вимірювання часу реверберації в контексті задачі дереверберації мовного сигналу Продеус Аркадій Миколайович, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор. 1. A. Prodeus, V. Didkovskyi, M. Didkovska, I. Kotvytskyi, and D. Motorniuk, “Automated Subjective Assessment of Speech Intelligibility under Diotic and Dichotic Listening,” in book: “Data-Centric Business and Applications”, Vol. 5, pp. 1-16, 21 June 2020, Springer, Cham, Print ISBN 978-3-030-43069-6, Online ISBN 978-3-030-43070-2, DOI: 10.1007/978-3-030-43070-2_1. 2. О. Дворник, А. Продеус, М. Дідковська, Д. Моторнюк, "Апаратно-програмний комплекс «Штучна голова». Частина 1. Коригування частотної характеристики тракту," ISSN 2523-4447, Мікросистеми, електроніка та акустика, 2020, vol. 22, no. 1, сс. 56-64. 3. О. Дворник, А. Продеус, М. Дідковська, Д. Моторнюк, "Апаратно-програмний комплекс «Штучна голова». Частина 2. Оцінювання розбірливості мови в аудиторіях," Microsystems, Electronics and Acoustics, vol. 22, no. 3, 2020, pp. 48-55. 4. A. Prodeus, M. Didkovska, K. Kukharicheva, D. Motorniuk, "Two Simplified Models of Early Sound Reflections in a Room", Electronics and Control Systems, No. 3(65), 2020, pp. 79-87. DOI:10.18372/1990-5548.65.14991, ISSN 1990-5548 5. Ю.С. Костючок, Л.С. Мартинович, Д.Е. Моторнюк, В.А. Нечитайло, А.В. Храпачевский, А.Н. Продеус. Акустическая паспортизация учебных помещений. - ISSN 1811-4512. Electronics and Communications, 2016, Vol.21, No.2(91). – P.63-70.
6 Перчевська Людмила Вадимівна Забезпечення теплової міцності конструкцій потужних п’єзокерамічних електроакустичних перетворювачів Дрозденко Олександр Іванович, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, доцент. 1. Забезпечення теплового режиму роботи стержневих конструкцій п’єзокерамічних електроакустичних перетворювачів, LV Perchevska, OI Drozdenko, KS Drozdenko, OH Leiko, Мікросистеми, Електроніка та Акустика 24 (5), 56-63 https://doi.org/10.20535/2523-4455.2019.24.5.190452 2. O. Drozdenko, K. Drozdenko, L. Perchevska, "Methods for analyzing the thermal field of rod type piezoceramic electroacoustic transducers", 2019 IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Conference Proceedings, pp. 750–753, 16–18 April, 2019, Kyiv, Ukraine. (Scopus) 3. O. Drozdenko, K. Drozdenko, O. Leiko and L. Perchevska, "The Thermal Fields Analysis of Sealed Cylindrical Piezoceramic Electroacoustic Transducers Compensated Construction," 2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 815-819, doi: 10.1109/ELNANO50318.2020.9088757. (Scopus)
7 Лукашев Олексій Юрійович Дослідження та розробка методів зменшення електромагнітних завад, створюваних імпульсними перетворювачами напруги Макаренко Володимир Васильович, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, доцент. 1. V. Makarenko, O. Lukashev Analysis of the influence of the power factor corrector on the level of electromagnetic interference of AC/DC converters / Праці Одеського політехнічного університету, 2019. Вип. 3(59). с. 68-79. url: http://pratsi.opu.ua/articles/show/18835 2. Макаренко В.В., Лукашев О.Ю. Вплив топології DC/DC-перетворювача на рівень створюваних електромагнітних завад / Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки». Том 31 (70) № 2, 2020. с. 235-243. DOI https://doi.org/10.32838/2663-5941/2020.2-2/39 3. V. Makarenko, O. Lukashev Analysis of the influence of inductor saturation on the level of electromagnetic interference of DC/DC-converters / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (5 (108)), 28–37, 2020. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.220445 4. В.В. Макаренко, В.В. Пилинский Анализ эффективности использования технологии Spread Spectrum для снижения уровня кондуктивных помех DC/DC-преобразователей / Електротехнічні і комп'ютерні системи, 2017, випуск 24 (100) стр. 98-104. url:
.