Опис напрямів підготовки кафедри

Кафедру промислової електроні­ки засновано в 1962 році. Вона є підрозділом факультету електроніки Національного технічного універси­тету України “Київський політехніч­ний інститут”. За роки існування кафедра підготувала 4567 інжене­рів, з 1997 р. — 108 магістрів, більше 218 спеціалістів для інших держав. Понад 64 вихованців кафедри стали кандидатами технічних наук, 10 — докторами технічних наук.

Наразі до складу кафедри вхо­дять: 28 штатних викладачів, серед них 5 докторів технічних наук та 13 кандидатів технічних наук.
Кафедра забезпечує фундамен­тальну підготовку фахівців за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Бакалавр  

Галузь знань:     17 Електроніка та телекомінікації
Код та назва спеціальності:     171 Електроніка
Сеціалізація:     Електронні компоненти та системи
Термін навчання:     3 роки 10 місяців (4 навчальні роки)

 

Магістр

Галузь знань:     17 Електроніка та телекомінікації
Код та назва спеціальності:     171 Електроніка
Сеціалізація:     Електронні компоненти та системи
Термін навчання:     1 рік 10 місяців

Форми навчання на кафедрі ПЕ — очна.

В цілому можна визначити такі основні напрями підготовки фахівців на кафедрі ПЕ:

  • розробка та проектування мікропроцесорних пристроїв та систем контролю, керування та регу­лювання широкого призначення;
  • розробка та проектування силових електронних пристроїв та систем перетворення і регулювання параметрів електричної енергії;
  • комп’ютерні методи проекту­вання та обробки інформації;
  • використання засобів інформа­ційної комп’ютерної техніки в при­строях контролю та відображення;
  • експлуатація та обслуговуван­ня електронної апаратури широкого призначення.

Спрямованість на розробку комп’ютерних і мікропроцесорних систем передбачає одержання знань апаратного і програмного забезпе­чення. Окремо звертаємо увагу на те, що на кафедрі дисципліну “Мікропроцесорна техніка” викла­дають протягом 4-х семестрів — такий акцент у навчанні пояснюється тим, що практично будь-яку сучасну електронну систему керування можна реалізувати на основі мікро­процесора (мікроконтролера).

У процесі бакалаврської підго­товки студенти вивчають низку вза­ємопов’язаних дисциплін, які дають змогу зрозуміти принцип дії найріз­номанітніших приладів та пристроїв електроніки, засвоїти методи аналі­зування процесів у них і навчитися розраховувати елементи електрон­них систем. Студенти вивчають мето­ди проектування та конструювання електронних пристроїв та систем, розглядають питання їх обслугову­вання та експлуатації.

Готують магістрів за двома на­прямками: магістрів інженерії — фахівців в галузях розробки і експлуатації електронного облад­нання та магістрів наук — підготовка до наукових досліджень в галузі силової електроніки і комп’ютерної та мікропроцесорної техніки.